Nghị quyết 364/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 364/2011/NQ-HĐND về việc miễn phí xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND miễn phí xây dựng Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 08/09/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 364/2011/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 18 tháng 03 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN PHÍ XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp Lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng;

Thực hiện Công văn số 17074/BTC-CST ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc miễn phí xây dựng theo Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg.

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh về việc miễn phí xây dựng; Báo cáo số 635/BC-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn phí xây dựng quy định tại Điểm 19, Mục I - Quy định các khoản thu phí, Điều 1, Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Khoá XII kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 thông qua. Các văn bản trước đây của tỉnh Sơn La trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khoá XII kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 thông qua./

 

 

Nơi nhận :
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;
- UB TC - NS của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp
- Ban TV Tỉnh uỷ; TTHĐND; TTUBND;
UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XII;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 364/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu364/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2011
Ngày hiệu lực28/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2019
Cập nhật10 tháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 364/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu364/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành18/03/2011
        Ngày hiệu lực28/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2019
        Cập nhật10 tháng trước
        (10/01/2020)

        Văn bản gốc Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Sơn La

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND miễn phí xây dựng tỉnh Sơn La