Nghị quyết 117/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 117/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2010

Nghị quyết 117/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2293/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 117/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BKTNS ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2010 như sau:

* Về thu ngân sách

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 2.723.170 triệu đồng.

- Thu nội địa: 1.995.000 triệu đồng.

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 23.000 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 705.170 triệu đồng.

+ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 385.170 triệu đồng;

+ Thu để lại quản lý qua ngân sách: 320.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương được sử dụng: 4.482.589 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.634.332 triệu đồng.

(Trong đó: bổ sung cân đối ổn định là 621.071 triệu đồng, có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 1.013.261 triệu đồng).

- Thu được hưởng theo phân cấp: 2.848.257 triệu đồng.

* Về chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách: 4.482.589 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 1.508.148 triệu đồng.

(Trong đó, chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 445.170 triệu đồng).

- Chi thường xuyên: 2.499.679 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 48.275 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000 triệu đồng.

- Chi mục tiêu, các chương trình mục tiêu quốc gia: 104.487 triệu đồng.

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 320.000 triệu đồng.

Điều 2. Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của địa phương. Tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu đã có những chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng khá trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn một số biểu hiện chưa ổn định, đòi hỏi phải có những giải pháp điều chỉnh kịp thời để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2010.

1. Quyết tâm phấn đấu thu ngân sách năm 2010 đạt chỉ tiêu của Hội đồng nhân dân tỉnh giao và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Chỉ đạo tập trung quyết liệt cho công tác thu nợ và các khoản thuế được giãn đã đến thời hạn nộp. Các cấp chính quyền và các ngành chủ động, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh, thường xuyên bám sát cơ sở để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Thực hiện tốt công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009. Đồng thời các cấp chính quyền địa phương đặc biệt đối với các địa phương có số thu đạt thấp rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn để tập trung tháo gỡ đối với những nguồn thu đạt thấp hoặc còn bị thất thu, đồng thời tập trung khai thác nguồn thu có điều kiện.

2. Về chi ngân sách, tăng cường quản lý, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả chi ngân sách nhà nước. Điều hành đảm bảo tổng mức dự toán chi ngân sách địa phương năm 2010 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị nhưng xác định thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi hợp lý để bảo đảm kinh phí thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn. Bố trí, đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ như: kinh phí phòng, chống dịch bệnh; duy tu đê điều; chuẩn bị lương thực và vật tư, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện tất cả các khâu trong quá trình đầu tư; kiên quyết điều chuyển vốn từ các công trình không có khả năng, hoặc khối lượng thực hiện thấp sang dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2010, 2011,... Các ngành, các địa phương tiến hành rà soát việc phân bổ và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2010. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển.

3. Thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Từ đầu tháng 07 năm 2010 cơ quan tài chính các cấp cùng các ngành chỉ đạo khảo sát, đánh giá tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2010, đồng thời xây dựng dự toán ngân sách năm 2011 gắn với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội một cách chi tiết, đảm bảo phục vụ yêu cầu giao kế hoạch ngay từ đầu năm. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của các cấp, các ngành để bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, nâng cao khả năng xã hội hóa các nguồn lực trong đầu tư phát triển.

4. Các ngành, các cấp, các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra trong việc quản lý và sử dụng ngân sách. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai trong quản lý tài chính ngân sách theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc tổ chức thực hiện điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi tám thông qua và thay thế Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu117/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 117/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 117/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu117/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýTrương Quốc Tuấn
       Ngày ban hành09/07/2010
       Ngày hiệu lực19/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 117/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 117/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang