Nghị quyết 81/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 81/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2010

Nghị quyết 81/2009/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang năm 2010 đã được thay thế bởi Nghị quyết 117/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 81/2009/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2009/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong giai đoạn ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 48/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tán thành Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu chi ngân sách năm 2010 như sau:

* Về thu ngân sách

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 2.718.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 1.995.000 triệu đồng.

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 23.000 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 700.000 triệu đồng.

+ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 380.000 triệu đồng.

+ Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 320.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương được sử dụng: 4.303.015 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.519.928 triệu đồng.

(Trong đó: bổ sung cân đối ổn định là 621.071 triệu đồng, có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 898.857 triệu đồng).

- Thu được hưởng theo phân cấp:         2.783.087 triệu đồng.

3. Trong tổng thu ngân sách địa phương: 2.718.000 triệu đồng, phân chia ngân sách cấp huyện, xã thu: 1.446.000 triệu đồng. Trong đó: ngân sách cấp huyện, xã, được điều tiết là: 720.114 triệu.

* Về chi ngân sách địa phương:

1. Tổng chi ngân sách: 4.303.015 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 1.389.074 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 2.412.024 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 75.430 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000 triệu đồng.

- Chi mục tiêu, các chương trình mục tiêu quốc gia: 104.487 triệu đồng.

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 320.000 triệu đồng.

2. Trong tổng chi ngân sách địa phương: 4.303.015 triệu đồng, phân chia ngân sách cấp huyện, xã chi: 1.865.214 triệu đồng, thiếu nguồn cân đối là 1.145.100 triệu đồng, được ngân sách tỉnh bổ sung cân đối cho ngân sách cấp huyện, xã như sau:

- Bổ sung cân đối: 576.444 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu: 568.656 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và các giải pháp tại Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau:

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2010, đảm bảo mức phấn đấu cao hơn dự toán Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách trên cơ sở đánh giá tình hình ước thực hiện năm 2009, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế từng ngành, từng lĩnh vực, khai thác các nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn, tính đúng, tính đủ từng khoản thu theo chế độ; Thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại, thu dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, các khoản phí, lệ phí theo quy định nộp kịp thời vào ngân sách; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, giám sát phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

2. Các sở quản lý chuyên ngành, các doanh nghiệp cần rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh để xây dựng cho phù hợp, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, chỉ tiêu thu nộp ngân sách. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo đúng lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt trong năm 2010.

3. Về nguyên tắc phân bổ, giao dự toán ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2010:

a) Về xây dựng cơ bản: tập trung huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm và giao thông nông thôn để thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, Thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư phải thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tránh thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản. Người quyết định đầu tư và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của dự án đầu tư; nguồn vốn xổ số kiến thiết phân bổ dự toán theo đúng Công văn số 4472/BTC-NSNN ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc phân bổ và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2009 và Công văn 911/UBND-KTTH ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mua sắm, sửa chữa tài sản và duy tu, bảo dưỡng công trình.

Đối với các dự án tổ chức đấu giá có thu tiền sử dụng đất, thì dành 10% bố trí cho sự nghiệp địa chính để thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, quy hoạch sử dụng đất... và dành tối thiểu 30% để thành lập quỹ phát triển đất, phần còn lại (60%) bố trí cho đầu tư.

b) Về điều hành chi thường xuyên: trong điều hành chi ngân sách đảm bảo theo dự toán được giao. Thực hiện chính sách tài chính thắt chặt, sắp xếp lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế; đảm bảo kinh phí cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, môi trường. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp; chương trình mục tiêu phân bổ dự toán đúng quy định.

Việc sử dụng dự phòng ngân sách chỉ bố trí chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, các nhiệm vụ quan trọng quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán theo quy định.

4. Tiếp tục bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2010 theo quy định. Đồng thời, chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2010 để tiếp tục thực hiện. Toàn bộ nguồn kinh phí này phải được hạch toán, quản lý riêng để thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng chi cho các mục đích khác.

5. Các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xã hội hóa, hoạt động sự nghiệp vào các lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch, giáo dục, y tế ở những địa bàn khó khăn; nâng cao các dịch vụ y tế phục vụ theo yêu cầu; phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, gia đình chính sách, người nghèo ngày càng tốt hơn.

6. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong ngành tài chính; tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí biên chế hành chính, quy chế công khai tài chính ngân sách gắn với việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm tiết kiệm, tăng thu nhập đối với người hưởng lương; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng ngân sách.

7. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thu chi ngân sách theo đúng quy định như: quản lý, sử dụng đất đai, các dự án đầu tư, trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện đi lại,....

Điều 3. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thực hiện năm ngân sách ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi lăm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu81/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2009
Ngày hiệu lực12/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 81/2009/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 81/2009/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang năm 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu81/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýTrương Quốc Tuấn
        Ngày ban hành02/12/2009
        Ngày hiệu lực12/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 81/2009/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 81/2009/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang năm 2010