Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, không thu phí và mức hỗ trợ làng, khu phố văn hoá do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XIV, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND quy định mức thu không thu phí và mức hỗ trợ làng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2008/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, KHÔNG THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ VÀ MỨC HỖ TRỢ LÀNG, KHU PHỐ VĂN HOÁ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; các Thông tư: số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006, số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006, số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính và Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 của Bộ Công an;

Sau khi xem xét các Tờ trình số 1238, 1209 và 1208 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I- Quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ Làng, Khu phố văn hoá, cụ thể như sau:

1- Mức thu phí đấu giá tài sản, lệ phí đăng ký cư trú và cấp giấy chứng minh nhân dân, phí qua phà thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2008.

a) Phí đấu giá (Chi tiết tại phụ lục số 01).

- Các đơn vị thu phí được ngân sách Nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, nộp ngân sách Nhà nước 20%, đơn vị thực hiện đấu giá được sử dụng 80% số phí thu được.

- Các đơn vị đấu giá không được Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, nộp ngân sách Nhà nước 10%, đơn vị thực hiện đấu giá được sử dụng 90% số phí thu được.

b) Mức thu lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân (Chi tiết tại phụ lục số 2).

- Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với: Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con của thương binh dưới 18 tuổi; Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thuộc diện hộ nghèo.

- Không thu phí cấp chứng minh nhân dân đối với: Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con của thương binh dưới 18 tuổi .

- Chế độ quản lý, sử dụng phí đăng ký cư trú và cấp chứng minh nhân dân thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 của Bộ Công an.

c) Phí qua phà (Chi tiết tại phụ lục số 3).

- Các đơn vị thu phí là đơn vị sự nghiệp không được ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, được sử dụng 100% số phí được thu.

- Các doanh nghiệp thực hiện thu phí qua phà, số thu phí được xác định là doanh thu của doanh nghiệp.

2- Không thu lệ phí tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập và ngoài công lập, năm học 2008 - 2009.

Bổ sung kinh phí 651.440.000đ (sáu trăm năm mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) cho ngành Giáo dục và Đào tạo từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2008, để tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi tuyển sinh (trong đó các trường công lập 605.540.000đ, các trường ngoài công lập 45.900.000đ).

3- Quy định mức hỗ trợ Làng văn hoá, Khu phố (Tổ dân phố) văn hoá được công nhận mới và được công nhận lại từ ngày 01/7/2008 như sau:

- Hỗ trợ mỗi Làng văn hoá, Khu phố (Tổ dân phố) văn hoá được công nhận mới là 5.000.000đ (năm triệu đồng).

- Hỗ trợ mỗi Làng văn hoá, Khu phố (Tổ dân phố) văn hoá được công nhận lại sau 3 năm là 3.000.000đ (ba triệu đồng).

II- Hội đồng nhân dân giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV - kỳ họp thứ 10 nhất trí thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Quýnh

 

PHỤ LỤC SỐ 1

PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Kèm theo Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Đối với tài sản bán đấu giá

1. Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá:

a) Trường hợp bán đấu giá được tài sản.

STT

Giá trị tài sản bán được

Mức thu phí

1

Từ 1.000.000 đồng trở xuống

50.000 đồng

2

Từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

5% giá trị tài sản bán được

3

Từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

5.000.000 đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng

4

Trên 1.000.000.000 đồng

18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 5.000.000.000 đồng

b) Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành.

Người có tài sản bán đấu giá thanh toán cho đơn vị bán đấu giá các chi phí thực tế hợp lý phát sinh cho việc bán đấu giá tài sản đó theo quy định tại khoản 2, Điều 26, Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

2. Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá:

STT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu phí

(Đồng/hồ sơ)

1

Từ 20.000.000 đồng trở xuống

20.000

2

Từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

50.000

3

Từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

100.000

4

Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000

5

Từ trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

300.000

6

Trên 1.000.000.000 đồng

500.000

II. Đối với bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

1. Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 của Quy chế Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

STT

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu

(Đồng/hồ sơ)

1

Từ 200.000.000 đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

200.000

3

Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

300.000

4

Trên 2.000.000.000 đồng

500.000

2. Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác quyền sử dụng đất quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

STT

Diện tích đất

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5ha đến 2ha

3.000.000

3

Từ trên 2ha đến 5ha

4.000.000

4

Từ trên 5ha

5.000.000

Trường hợp thu phí đấu giá của người tham gia đấu giá không đủ bù đắp chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá thì ngân sách nhà nước hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu đối với việc tổ chức bán đấu giá đó, theo nguyên tắc sau:

- Giá trị quyền sử dụng đất đấu giá là khoản thu thuộc ngân sách cấp nào (không phân biệt đấu giá thành hay không thành) thì ngân sách cấp đó có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hỗ trợ;

- Số tiền hỗ trợ là khoản chênh lệch giữa chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá (có hoá đơn chứng từ hợp pháp) trừ đi số phí đấu giá thu được từ người tham gia đấu giá, nhưng không vượt quá số phí đấu giá tính theo mức thu được quy định tại điểm a, mục 1 phần I nêu trên.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ VÀ LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN
(Kèm theo Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung thu

Đơn vị

tính

Mức thu

(đồng)

A

Phí đăng ký cư trú

 

 

1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc 1 người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Lần đăng ký

5.000

2

Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất do chuyển cả hộ ra ngoài phạm vi cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Lần cấp

7.500

3

Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

Lần cấp

4.000

4

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

Lần đính chính

2.500

B

Cấp chứng minh nhân dân

 

 

1

Mức thu phí cấp mới chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền chụp ảnh)

Lần cấp

2.500

2

Mức thu phí cấp lại, đổi chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền chụp ảnh)

Lần cấp

3.000

 

PHỤ LỤC SỐ 3

BIỂU PHÍ QUA PHÀ
(Kèm theo Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

ĐỐI TƯỢNG THU

ĐVT

MỨC THU

Qua Sông Luộc

Qua Sông Hồng

1

Người đi bộ

đ/người/lượt

1.000

2.000

2

Người đi xe đạp

 

 

 

-

Không chở hàng

đ/người/lượt

2.000

3.000

-

Có chở hàng hoá từ 25kg trở lên

đ/người/lượt

3.000

4.000

3

Người đi xe máy

 

 

 

-

Không chở hàng

đ/người/lượt

3.000

4.000

-

Có chở hàng hoá từ 25kg trở lên

đ/người/lượt

4.000

5.000

4

Xe thô sơ do người kéo

 

 

 

-

Không chở hàng

đ/xe/lượt

2.000

3.000

-

Có chở hàng 100kg trở lên

đ/xe/lượt

3.000

4.000

5

Xe thô sơ do súc vật kéo

 

 

 

-

Không chở hàng

đ/xe/lượt

3.000

4.000

-

Có chở hàng 100kg trở lên

đ/xe/lượt

6.000

8.000

6

Xe ôtô con 4 chỗ + xe trọng tải dưới 2,5 tấn

đ/xe/lượt

15.000

17.000

7

Xe ôtô chở khách dưới 30 chỗ + xe trọng tải trên 2,5 tấn đến 3,5 tấn

đ/xe/lượt

20.000

22.000

8

Xe ôtô trọng tải trên 3,5 tấn đến 5 tấn

 

 

 

-

Không có hàng

đ/xe/lượt

20.000

25.000

-

Có chở hàng

đ/xe/lượt

30.000

40.000

9

Xe ôtô trọng tải trên 5 tấn đến dưới 10 tấn

 

 

 

-

Không chở hàng

đ/xe/lượt

30.000

35.000

-

Có chở hàng

đ/xe/lượt

40.000

50.000

10

Xe ôtô tải trên 10 tấn

 

 

 

-

Không chở hàng

đ/xe/lượt

50.000

60.000

-

Có chở hàng

đ/xe/lượt

100.000

120.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu119/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2008
Ngày hiệu lực04/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND quy định mức thu không thu phí và mức hỗ trợ làng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND quy định mức thu không thu phí và mức hỗ trợ làng
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu119/2008/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
     Người kýTrần Văn Quýnh
     Ngày ban hành25/07/2008
     Ngày hiệu lực04/08/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND quy định mức thu không thu phí và mức hỗ trợ làng

      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND quy định mức thu không thu phí và mức hỗ trợ làng