Nghị quyết 119/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 119/2017/NQ-HĐND về sửa đổi Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 kèm theo Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 119/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2017/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2017 – 2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 62/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

Thực hiện Công văn số 9076/BTC-KBNN ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc xây dựng quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương;

Xét Tờ trình số 9529/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

1. Sửa đổi, bổ sung điểm p và điểm y, khoản 3 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm p như sau: “p) Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước phần ngân sách địa phương được hưởng theo quy định của pháp luật;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm y như sau: “y) Các khoản thu khác ngân sách thành phố được hưởng theo quy định của pháp luật, bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh từ các khoản thu ngân sách thành phố được hưởng 100% và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục; tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu do đơn vị thuộc cấp trung ương và cấp thành phố quản lý nộp ngân sách nhà nước (hạch toán chương của cấp trung ương và chương của cấp thành phố).”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm p, khoản 4 như sau: “p) Các khoản thu khác ngân sách quận, huyện được hưởng theo quy định của pháp luật, bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh từ các khoản thu ngân sách quận, huyện được hưởng 100% và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục; tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu do đơn vị thuộc cấp quận, huyện quản lý nộp ngân sách nhà nước (hạch toán chương của cấp quận, huyện).”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm o, khoản 5 như sau: “o) Các khoản thu khác ngân sách phường, xã được hưởng theo quy định của pháp luật, bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh từ các khoản thu ngân sách phường, xã được hưởng 100% và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục; tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu do đơn vị thuộc ngân sách cấp phường, xã nộp ngân sách nhà nước (hạch toán chương của cấp phường, xã).”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau: “6. Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (bao gồm cả khoản tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế)”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a; sửa đổi, bổ sung điểm b và tiết thứ 2, điểm b; khoản 7 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a như sau: “a) Các khoản thu phân chia giữa ngân sách thành phố với ngân sách quận, huyện (bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh được hạch toán riêng theo từng tiểu mục):”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b như sau: “b) Các khoản thu phân chia giữa ngân sách quận, huyện với ngân sách phường, xã (bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh được hạch toán riêng theo từng tiểu mục):”

c) Sửa đổi, bổ sung tiết thứ 2, điểm b như sau: “- Thuế thu nhập cá nhân do Chi cục Thuế quận, huyện trực tiếp quản lý thu, bao gồm thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh và thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân, hộ gia đình;”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỌA KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 119/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2017
Ngày hiệu lực 17/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 119/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 119/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 119/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành 07/12/2017
Ngày hiệu lực 17/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 119/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 119/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng

  • 07/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực