Nghị quyết 119/NQ-HĐND

Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 Quy hoạch về phát triển hệ thống cảng bến thuỷ nội địa Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG, BẾN THUỶ NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luât Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thuỷ nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam;

Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết về dự án Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(Có Phụ lục nội dung Quy hoạch kèm theo).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá IX, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG, BẾN THUỶ NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

1. Quan điểm quy hoạch

- Phát triển hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa phù hợp với quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thuỷ nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh.

- Đảm bảo tính kế thừa quá trình phát triển và tận dụng tối đa năng lực của các cảng, bến hiện có để tiết kiệm chi phí đầu tư xã hội, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

- Phát triển hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa nhằm đảm bảo kết nối vận tải đương thuỷ nội địa với các phương thức vận tải khác. Đầu tư đồng bộ giữa cảng, luồng tàu, đội tàu, công nghệ quản lý và bốc xếp. Đảm bảo xây dựng hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa hiện đại, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác dưới nhiều hình thức BO, BOT, PPP và cho thuê công trình hạ tầng hiện có.

- Bên cạnh đầu tư phát triển, coi trọng công tác duy tu, bảo trì để tăng tuổi thọ công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và an toàn khai thác.

- Quy hoạch nhằm đảm bảo thuận lợi trong công tác quản lý hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa làm tiền đề trong công tác đầu tư và phát triển trong tương lai.

2. Mục tiêu quy hoạch

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng mạng lưới cảng, bến thuỷ nội địa đáp ứng nhu cầu thông qua khối lượng hàng hoá, hành khách trong từng thời kỳ quy hoạch. Tăng cường khai thác và phát triển năng lực các cảng, bến phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp, các khu chế xuất; đồng thời tạo điều kiện phát triển đô thị nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá của tỉnh.

- Đưa ra định hướng quy hoạch trên cơ sở phân tích đánh giá hiện trạng nhằm phục vụ công tác quản lý, đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn đến 2020:

+ Đầu tư và phát triển hệ thống hệ thống cảng thuỷ nội địa và cảng chuyên dùng theo đúng quy hoạch của ngành giao thông vận tải đã được phê duyệt;

+ Đối với hệ thống bến thuỷ nội địa hiện có đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở đánh giá quy mô và hiện trạng khai thác đề xuất cấp phép những bến hàng hoá và bến khách ngang sông đảm bảo yêu cầu nhằm hệ thống hoá và đưa vào quản lý các bến hiện hữu;

+ Tiến hành đình chỉ hoạt động những bến thuỷ nội địa không đảm bảo yêu cầu theo quy định;

+ Xây dựng các bến khách ngang sông tập trung lớn nhu cầu đi lại tại những vị trí vượt sông, kênh lớn mà đường bộ chưa xây dựng được hệ thống cầu vượt nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân;

+ Xây dựng những bến hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch và đi lại của người dân.

- Giai đoạn 2021 - 2030:

+ Đối với hệ thống cảng thuỷ nội địa trên các sông do trung ương quản lý thực hiện theo Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thuỷ nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

+ Đối với hệ thống bến thuỷ nội địa trên các sông do Trung ương quản lý thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ;

+ Đối với hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa trên các tuyến sông kênh do tỉnh quản lý tiếp tục đầu tư và củng cố cơ sở hạ tầng của hệ thống cảng, bến cảng biển, hệ thống cảng thuỷ nội địa và cảng chuyên dùng;

+ Tiếp tục đầu tư và xây dựng những bến tàu khách, bến tàu du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân;

+ Xây dựng và phát triển các cảng tổng hợp tại các địa phương nhằm tạo thành mắt xích kết nối hai phương thức vận tải thuỷ và bộ nhằm phát huy thế mạnh của đường thuỷ nội địa tại địa phương và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách của người dân. Trên cơ sở phát huy hiệu quả hệ thống Cảng này nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống mạng lưới cảng, bến thuỷ nội địa theo đúng định hướng phát triển của tỉnh.

3. Tiêu chuẩn quy hoạch

- Tiêu chuẩn Cảng hàng hoá: Theo TCVN 10305:2015 cảng thuỷ nội địa - Phân cấp kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn bến hàng hoá:

+ Phù hợp với quy hoạch của địa phương;

+ Không nằm trong phạm vi luồng và khu vực cấm xây dựng theo quy định;

+ Vị trí đặt bến có địa hình ổn định, không bị xói lở, thuận lợi về thuỷ văn;

+ Có đủ bích neo đảm bảo cho tàu neo buộc khi xếp dỡ hàng, có hệ thống báo hiệu theo quy định hiện hành, có cầu dẫn cho người lên xuống an toàn. Nếu hoạt động ban đêm phải có đủ hệ thống đèn chiếu sáng.

- Tiêu chuẩn bến hành khách:

+ Phù hợp với quy hoạch của địa phương;

+ Không nằm trong phạm vi luồng và khu vực cấm xây dựng theo quy định;

+ Vị trí đặt bến có địa hình ổn định, không bị xói lở, thuận lợi về thuỷ văn, đảm bảo chắc chắn an toàn cho người và phương tiện;

+ Có đủ hệ thống bích neo, đệm chống va đảm bảo cho tầu neo buộc chắc chắn, có hệ thống báo hiệu theo quy định hiện hành, có cầu dẫn cho hành khách lên xuống đảm bảo an toàn, thuận tiện;

+ Nếu hoạt động ban đêm phải có đủ hệ thống đèn chiếu sáng khu vực hành khách lên xuống tàu;

+ Có nhà chờ, điểm bán vé, khu vệ sinh và lối ra thuận tiện.

- Tiêu chuẩn bến khách ngang sông:

+ Theo tiêu chuẩn quốc gia phân loại bến khách ngang sông TCCS 01-2013-CĐTNĐ;

+ Không mở mới và cấp phép hoạt động cho các bến khách ngang sông nằm trong khu vực quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt cơ quan có chức năng phê duyệt. Các vị trí quy hoạch cầu vượt sông đã được phê duyệt trong các đồ án quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Phương tiện vận hành khách ngang sông phải trang bị đầy đủ số lượng áo phao, dụng cụ nổi cá nhân, bảo đảm đáp ứng đủ số lượng cho tất cả mọi người được trở trên phương tiện (bao gồm hành khách, thuyền viên và người lái phương tiện);

+ Áo phao và dụng cụ nổi cá nhân sử dụng trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải đảm bảo chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quy định và được bảo quản khô ráo, sạch sẽ và đảm bảo tính năng an toàn kỹ thuật khi sử dụng;

+ Áo phao, dụng cụ nổi cá nhân được để ở chỗ thuận tiện, dễ nhìn thấy, dễ lấy và không làm che khuất tầm nhìn của người lái phương tiện thuỷ nội địa.

4. Nội dung quy hoạch

4.1. Hệ thống cảng, bến do Trung ương quản lý

- Đối với hệ thống cảng biển và bến cảng: Cập nhật theo Quyết định số 3383/QĐ- BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2017 của Bộ giao thông vận tải về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

- Đối với hệ thống cảng thuỷ nội địa: Cập nhật theo Quyết định số 1108/QĐ- BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thuỷ nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

4.2. Hệ thống bến thuỷ nội địa do tinh quản lý

a) Hệ thống bến hành khách:

- Từ nay đến năm 2020 xem xét duy trì hoạt động của các bến hành khách hiện trạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhằm phục vụ nhu cầu của khách du lịch và người dân;

- Sau năm 2020 khi cảng hành khách Vĩnh Long đi vào hoạt động đề xuất các tuyến vận tải hành khách du lịch trên tuyến sông Cổ Chiên từ cầu Mỹ Thuận đến chợ Vĩnh Long sẽ tập trung về đây để đảm bảo công tác quản lý và khai thác đạt hiệu quả;

- Ngoài ra còn mở mới 1 số bến TNĐ phục vụ cho du lịch cho từng địa phương có nhu cầu.

(Có Phụ lục 1 đính kèm)

b) Hệ thống bến hàng hoá:

- Quy hoạch đến 2030 số lượng bến TNĐ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ đạt từ 450 đến 500 bến, tăng so với hiện trạng từ 214 đến 262 bến.

- Giai đoạn đến 2020 đối với các bến hiện trạng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy định TCVN 10305: 2015 : Bến kết cấu bê tông cốt thép có kho bãi, nhà xưởng, thiết bị xếp dỡ cơ giới hoá, có nhà điều hành, đường ra vào bến BTXM kết nối thuận tiện với đường bộ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển xếp dỡ hàng hoá.

- Giai đoạn 2021-2030 tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng thành bến hàng hoá đa chức năng, có hệ thống cần trục, băng chuyền vận chuyển hàng hoá hiện đại.

- Ngoài hệ thống bến TNĐ hàng hoá nêu trên tiếp tục được đầu tư sẽ hình thành các bến tổng hợp tại trung tâm các huyện (để phục vụ lên xuống hàng hoá cho các chợ đầu mối nông sản và nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của từng địa phương) và các bến thuỷ nội địa cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(Có Phụ lục 2 đính kèm)

c) Hệ thống bến khách ngang sông:

- Giai đoạn tư nay đến 2020:

+ Tiến hành đầu tư xây dựng nâng cấp các bến hiện hữu tối thiểu đạt loại 1 đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân;

+ Đối với các bến có tính kết nối quan trọng giữa các khu vực hoặc kết nối các tuyến đường ô tô với nhau thì nâng cấp bến đạt loại 3 có thể vận chuyển được ô tô chở khách đến 12 chỗ, xe tải nhỏ chở hàng dưới 3,0 tấn.

- Giai đoạn 2021 - 2030

+ Theo lộ trình xây dựng các cầu mà xoá bỏ các bến khách có vị trí trùng với các cầu được đầu tư xây dựng.

+ Các bến còn lại đầu tư xây dựng theo cấp kỹ thuật tương ứng với nhu cầu đi lại của từng khu vực.

+ Đến năm 2030 toàn tỉnh có 105 bến khách ngang sông (xoá bỏ 4 bến khi có cầu Quới An và cầu Tam Bình), trong đó có 17 bến đạt loại 3 (bến ô tô) và các bến còn lại quy hoạch đạt tối thiểu bến loại 2.

(Có Phụ lục 3 đính kèm)

d) Bến chuyên dùng sửa chữa, đóng mới phương tiện thuỷ:

- Giai đoạn đến 2020:

+ Quy hoạch giữ nguyên các cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện thuỷ, tập trung nâng cao tay nghề người thợ, tối ưu hoá quá trình sản xuất. Đáp ứng khả năng đóng mới được 40 ÷ 50 chiếc phương tiện thuỷ với tổng tải trọng khoảng 20.000 ÷ 30.000 tấn.

+ Đầu tư nâng cấp một số cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện thuỷ: nâng cấp hạ tầng (nhà xưởng, triền đà,...), thiết bị nâng hạ, nâng cao khả năng tự động hoá trong quá trình đóng mới phương tiện thuỷ để có thể đóng mới tàu 3.000 tấn và đưa tàu lên triền đà sửa chữa có trọng tải 2.000 tấn. Trang bị công nghệ kỹ thuật tiên tiến để có thể đóng mới các tàu chuyên dùng (tàu tuần tra, tàu cứu nạn, du thuyền...) hướng tới xuất khẩu một số phương tiện thuỷ sang các tỉnh lân cận.

+ Tuỳ tình hình phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện thuỷ trên các sông, có thể xây dựng mới thêm 1 đến 2 cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện thuỷ có công suất phù hợp với cấp sông nơi xây dựng và điều kiện thực tế.

- Giai đoạn sau 2020 định hướng đến 2030: Đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, đầu tư phát triển cơ sở đóng mới phương tiện thuỷ phù hợp với nhu cầu thị trường trong tỉnh và khu vực, phù hợp khả năng tài chính và năng lực quản lý. Hình thành một số cơ sở trên sông Cổ Chiên, sông Hậu có khả năng đóng mới tàu chuyên dùng, tàu pha sông biển phục vụ nhu cầu phát triển đội tàu của tỉnh và các tỉnh lân cận

(Có Phụ lục 4 đính kèm)

5. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện quy hoạch

* Kinh phí thực hiện: Tổng nhu cầu vốn là 720,5 tỷ đồng. Trong đó:

- Giai đoạn nay đến 2020: 111,2 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2021 - 2030: 609,3 tỷ đồng;

* Cơ cấu nguồn vốn

- Vốn xã hội hoá (tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia đầu tư): 631,1 tỷ đồng, chiếm 87,6%.

- Vốn ngân sách nhà nước: 89,4 tỷ đồng, chiếm 12,4% (hỗ trợ công tác đền bù giải phóng mặt bằng).

6. Về các giải pháp thực hiện quy hoạch

- Huy động nguồn vốn đầu tư:

+ Ngân sách nhà nước (Trung ương, Tỉnh) là nòng cốt;

+ Tranh thủ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA;

+ Vay vốn tín dụng ưu đãi;

+ Vốn trái phiếu chính phủ;

+ Vốn do tham gia cổ phần, do liên doanh, liên kết, các đơn vị kinh tế trên địa bàn đóng góp xây dựng;

- Phát triển vận tải, phương tiện: Xây dựng các chính sách ưu tiên, ưu đãi khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thuỷ, kể cả đường thuỷ, cảng, bến thuỷ nội địa.

- Phát triển nguồn nhân lực : Tích cực xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cấp tỉnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông đương thuỷ nội địa của tỉnh. Đối với cấp huyện, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp huyện cả về kiến thức quản lý và kỹ thuật theo nhu cầu của từng huyện. Tổ chức các lớp đào tạo tại chỗ, hàng năm đưa công nhân kỹ thuật đi tham quan tập huấn tại các nhà máy đóng tàu lớn trong nước và khu vực,... Trong đó, đặc biệt chú ý đào tạo thợ vận hành máy, thợ hàn và lắp ráp; những người có năng lực, có kế hoạch đào tạo để nâng cao trình độ và bố trí hợp lý để phát huy hết khả năng của người lao động.

- Cơ chế, chính sách phát triển tổ chức quản lý, cải cách hành chính.

+ Kiên nghi cấp thẩm quyền rà soát , sửa đổi, ban hành, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường thuỷ. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp đảm bảo an toàn trong hoạt động vận tải. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các đơn vị kinh doanh vận tải, bến tàu, các đầu mối xếp dỡ hàng hoá và các phương tiện lưu thông.

+ Đẩy mạnh áp dụng công nghệ tin học vào quản lý hoạt động vận tải, thông qua việc khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; đồng bộ hoá việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình với việc xây dựng Bản đồ số hoá về kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ công tác giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; duy trì đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải để tiếp nhận và xử lý những phản ánh của người dân về những sai phạm trong hoạt động vận tải đường thuỷ.

- Cơ chế, chính sách phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật: Đẩy mạnh đổi mới công nghệ đóng mới và sửa chữa phương tiện thuỷ để tăng năng suất, chất lượng. Đưa cán bộ đi học tập, nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong sửa chữa, đóng mới tàu thuỷ tại các Trường, Viện, Tổ chức nghiên cứu giao thông trong và ngoài nước. Trong xây dựng công trình giao thông thuỷ, cần chú trọng áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

- Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

- Đối với hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa:

+ Việc tiến hành đầu tư xây dựng hoặc mở mới các cảng bến phải gắn chặt với dự báo và đánh giá cụ thể tác động biến đổi khí hậu tại khu vực xây dựng.

+ Hệ thống máy móc chiếu sáng phải được thiết kế tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

+ Mỗi cảng bến, hàng năm cần có báo cáo cụ thể về tác động của biến đổi khí hậu đối với công trình hiện tại để tuỳ vào tác động lên công trình, điều kiện hoạt động kịp thời đưa ra giải pháp thích ứng.

+ Việc xây dựng cảng bến mới hoặc nâng cấp cần phải chọn vị trí cũng như kết cấu sao cho thân thiện với môi trường, hạn chế mức tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường thuỷ khu vực cảng bến hoạt động.

+ Xây dựng các cảng bến có cao trình móng lớn hơn cao độ nước biển dâng theo dự báo của các báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu hoặc xây dựng các cảng bến có hệ thống cầu phao, nhà kho có thể nâng cao hoặc hạ thấp tuỳ theo mực nước.

+ Xây dựng kiên cố hệ thống kè sông, kênh và các cảng bến bằng BTCT để giảm tác động của xói lở.

- Đối với mạng lưới các tuyến đường thuỷ nội địa:

+ Tăng cường nạo vét khơi thông dòng chảy để quá trình thoát nước được hiệu quả;

+ Xây dựng các cống ngăn mặn tại các cửa sông lớn có cửa chuyển cho phương tiện thuỷ ra vào.

+ Thường xuyên cập nhật các số liệu quan trắc về thuỷ văn để có thông báo cụ thể về mực nước các tuyến đường thuỷ nội địa từ đó tiến hành điều tiết các phương tiện TNĐ hoạt động trên các tuyến sông kênh./

 

PHỤ LỤC 1

QUY HOẠCH CẢNG HÀNG HOÁ, CHUYÊN DÙNG TNĐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐNDngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

STT

Tên cảng

Cấp

Tên sông

Thuộc địa phận

Cỡ tàu

Loại hàng

I

Cảng hành khách

 

 

 

 

 

1

Cảng hành khách Vĩnh Long

I

Bờ phải, Sông Cổ Chiên

Khu vực bờ kè Phường 9, thành phố Vĩnh Long

> 200 ghế

Hành khách

II

Cảng hàng hoá

 

 

 

(Tấn)

 

1

Cảng An Phước

IV

Bờ phải, Sông Cổ Chiên

Xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

2.000

Vật liệu xây dựng

2

Cảng Mỹ An

IV

Bờ phải, Sông Cổ Chiên

Xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

2.000

Vật liệu xây dựng

3

Cảng Quang Vinh

IV

Bờ phải, Sông Cổ Chiên

Xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

1.000

Hàng hoá tổng hợp

4

Cảng Mekong

IV

Bờ phải, Sông Tiền

Xã Tân Hội, thành Phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

2.000

Hàng hoá tổng hợp

Cảng Toàn Quốc (xây mới)

III

Cảng chuyên dùng

 

 

 

 

 

1

Cảng Vĩnh Thái

IV

Bờ phải, Sông Cổ Chiên

Xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

500

Xăng dầu

2

Cảng nhà máy thức ăn thuỷ sản Việt Đan

IV

Bờ phải, Sông Cổ Chiên

Xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

2.000

Nguyên vật liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản

3

Cảng kho xăng dầu Vĩnh Long (Petro Mekong)

IV

Bờ phải, Sông Cổ Chiên

Xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

800

Xăng Dầu

4

Cảng kho xăng dầu Vĩnh Long (Cty TNHH MTV xăng dầu Alpha)

IV

Bờ phải, Sông Cổ Chiên

Xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

300

Xăng Dầu

5

Cảng kho xăng dầu Trường Sơn

IV

Bờ phải, Sông Cổ Chiên

Xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

1.000

Xăng Dầu

 

PHỤ LỤC 2

QUY HOẠCH BẾN TNĐ HÀNH KHÁCH PHỤC VỤ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

STT

Tên bến

Vị trí cảng, bến (km, phía bờ, sông, kênh, xã, huyện, tỉnh)

Chiều dài bến (m)

Kết cấu cảng, bến

Sông kênh

QH ĐẾN 2020

ĐH ĐẾN 2030

1

Bến tàu khách thành phố Vĩnh Long (TPVL)

Km 0+220-0+270 bờ phải Sông Long Hồ, phường 1, TPVL

50

BTCT

Long Hồ

Bến tổng hợp hàng hoá cho chợ Vĩnh Long

2

Tân Thành Riverside Hotel

Km 0+420-0+471 bờ phải sông Long Hồ, phường 1, TPVL

51

BTCT

Long Hồ

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Bến HK đa chức năng

3

Khám phá

Km 1+800-1+835 bờ phải Sông Long Hồ, phường 4, TPVL

35

Bờ tự nhiên

Long Hồ

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Bến HK đa chức năng

4

Bến tàu khách Cửu Long (bến 2)

Km 103+912-103-969, bờ phải sông Cổ Chiện, phường 1, TPVL

57

Bờ tự nhiên

Cổ Chiên

Duy trì

Dừng hoạt động

5

Bến tàu khách Cửu Long (bến 1)

Km 103+995-104_060, bờ phải sông Cổ Chiện, phường 1, TPVL

65

Bờ tự nhiên

Cổ Chiên

Duy trì

Dừng hoạt động

6

CT CPDL Sài Gòn Vĩnh Long

Km 104+270-104+420, bờ phải sông Cổ Chiên, phường 1, TPVL

150

BTCT

Cổ Chiên

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Bến HK đa chức năng

7

Bến TNĐ Vinh Sang

Km 107+948-107+988, bờ phải Sông cổ Chiên, xã Tân Ngãi, TPVL

20

BTCT

Cổ Chiên

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Bến HK đa chức năng

8

Bến TNĐ DL Vinh Sang

Km 106+090-106+290 bờ trái sông Cổ Chiên, xã An Bình huyện Long Hồ

200

BTCT

Cổ Chiên

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Bến HK đa chức năng

9

Bến tàu khách Trà Ôn

bờ trái sông Hậu tại thị trấn Trà Ôn

20

BTCT

Sông Hậu

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Bến HK đa chức năng

10

Bến TNĐ DL (thuộc Công ty CP ĐT XD Vĩnh Long)

Bờ phải sông Cổ Chiên từ km 106 + 090 đến km 106 + 110, Phường 9, TPVL, Vĩnh Long

30

BTCT

Cổ Chiên

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Bến HK đa chức năng

11

Bến TNĐ An Bình (của bà Phạm Thùy Dương)

Từ km 0+400 đến km 0+436 bên bờ trái của sông Cái Cam.

36

BTCT

Cái Cam

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Bến HK đa chức năng

12

Bến TNĐ cù lao xã Đồng Phú

Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

 

 

Sông Tiền

Mở mới

Bến HK đa chức năng

13

Bến TNĐ đầu vàm kênh Mương Lộ

Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

 

 

Mương Lộ

Mở mới

Bến HK đa chức năng

14

Bến TNĐ đầu kênh Cái Muối

xã Hoà Phước, huyện Long Hồ

 

 

Sông Tiền

Mở mới

Bến HK đa chức năng

15

Bến TNĐ Phú Xuân

xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

 

 

Sông Hậu

Mở mới

Bến HK đa chức năng

16

Bến TNĐ Trung Thành Tây

xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

 

 

Cổ Chiên

Mở mới

Bến HK đa chức năng

17

Bến TNĐ Quới Thiện

xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

 

 

Cổ Chiên

Mở mới

Bến HK đa chức năng

18

Bến TNĐ Cái Nhum

theo điều chỉnh quy hoạch chung TT. Cái Nhum, huyện Mang Thít

 

 

Măng Thít

Mở mới

Bến HK đa chức năng

19

Bến TNĐ Xuyên Á

Từ km 0+850 đến km 0+900 bên bờ trái của sông Cái Cam.

 

 

Cái Cam

Mở mới

Bến HK bệnh viện Xuyên Á

20

Bến TNĐ ven sông Cổ Chiên

khu vực từ cầu Mỹ Thuận đến Cồn Chim

 

 

Cổ Chiên

Mở mới

Bến HK đa chức năng

21

Bến TNĐ Ven Sông Hậu

khu vực ấp Mỹ Hưng 1 và 2, xã Hoà Mỹ, TX. Bình Minh

 

 

Sông Hậu

Mở mới

Bến HK đa chức năng

 

PHỤ LỤC 3

QUY HOẠCH BẾN TNĐ TỔNG HỢP VÀ BẾN TNĐ PHỤC VỤ KCN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Stt

Tên bến

Vị Trí

Cỡ tàu (tấn)

Diện tích tối thiểu (m2)

Loại hàng

I

BẾN TNĐ TỔNG HỢP

 

 

 

 

1

Bến tổng hợp TPVL

Nằm trên sông Long Hồ, tại thành phố Vĩnh Long (gần chợ Vĩnh Long)

250-300

50 x 20

Hàng hoá tổng hợp (các loại mặt hàng nông sản, các sản phẩm chăn nuôi và nhu cầu sử yếu phẩm hàng ngày)

2

Bến tổng hợp huyện Long Hồ

Nằm trên sông Cái Sao, tại thị trấn Long Hồ (gần chợ Long Hồ)

50-100

50 x 20

Hàng hoá tổng hợp (các loại mặt hàng nông sản, các sản phẩm chăn nuôi và nhu cầu sử yếu phẩm hàng ngày)

3

Bến tổng hợp huyện Măng Thít

Nằm trên sông Mang Thít, tại thị trấn Cái Nhum (gần chợ Mang Thít)

100-200

50 x 20

Hàng hoá tổng hợp (các loại mặt hàng nông sản, các sản phẩm chăn nuôi và nhu cầu sử yếu phẩm hàng ngày)

4

Bến tổng hợp huyện Trà Ôn

Nằm trên sông Mang Thít, tại thị trấn Trà Ôn (gần chợ Trà Ôn).

100-300

50 x 20

Hàng hoá tổng hợp (các loại mặt hàng nông sản, các sản phẩm chăn nuôi và nhu cầu sử yếu phẩm hàng ngày)

5

Bến tổng hợp huyện Vũng Liêm

Nằm trên sông Vũng Liêm, tại thị trấn Vũng Liêm (gần chợ Vũng Liêm)

50-100

50 x 20

Hàng hoá tổng hợp (các loại mặt hàng nông sản, các sản phẩm chăn nuôi và nhu cầu sử yếu phẩm hàng ngày)

6

Bến tổng hợp huyện Tam Bình

Nằm trên sông Mang Thít, tại thị trấn Tam Bình (gần chợ Tam Bình)

50-100

50 x 20

Hàng hoá tổng hợp (các loại mặt hàng nông sản, các sản phẩm chăn nuôi và nhu cầu sử yếu phẩm hàng ngày)

7

Bến tổng hợp huyện Bình Tân

Nằm trên sông Trà Mơn, tại thị trấn Bình Tân (gần chợ Tân Quới)

100-150

50 x 20

Hàng hoá tổng hợp (các loại mặt hàng nông sản, các sản phẩm chăn nuôi và nhu cầu sử yếu phẩm hàng ngày)

8

Bến tổng hợp thị xã Bình Minh

Nằm trên bờ trái sông Hậu, tại thị xã Bình Minh (tại bến bắc Bình Minh cũ)

250-300

50 x 20

Hàng hoá tổng hợp (các loại mặt hàng nông sản, các sản phẩm chăn nuôi và nhu cầu sử yếu phẩm hàng ngày)

II

BẾN TNĐ PHỤC VỤ KCN

 

 

 

 

1

Bến TNĐ tuyến CN Cổ Chiên

Trên bờ S.Cổ Chiên thuộc Khu IV tuyến CN Cổ Chiên, huyện Long Hồ

1.000- 2.000

100 x 50

Hàng hoá tổng hợp phục vụ cho TCN

2

Bến TNĐ KCN An Định

Trên bờ sông Cổ Chiên thuộc xã An Phước, huyện Mang Thít

1.000- 2.000

100 x 50

Hàng hoá tổng hợp phục vụ cho KCN

3

Bến TNĐ KCN Bình Tân

Trên bờ sông Hậu thuộc xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

1.000- 2.000

100 x 50

Hàng hoá tổng hợp phục vụ cho KCN

4

Bến TNĐ KCN Đông Bình

Trên bờ sông Cái Vồn Nhỏ thuộc xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

500-1000

100 x 50

Hàng hoá tổng hợp phục vụ cho KCN

5

Bến TNĐ CCN Trường An

Trên bờ sông Cái Cam thuộc xã Trường An, TPVL

500-1000

100 x 50

Hàng hoá tổng hợp phục vụ cho CCN

6

Bến TNĐ CCN Ấp Đại Nghĩa

Trên bờ sông Cổ Chiên thuộc Ấp Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

500-1000

100 x 50

Hàng hoá tổng hợp phục vụ cho CCN

7

Bến TNĐ CCN Tân Quới

Trên bờ sông Hậu thuộc ấp Tân Hoà, xã Tân Quới, huyện Bình Tân

500-1000

100 x 50

Hàng hoá tổng hợp phục vụ cho CCN

 

PHỤ LỤC 4

QUY HOẠCH BẾN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

STT

Tên bến

Vị trí bến (km, phía bờ, sông, kênh, xã, huyện, tỉnh

Địa bàn quản lý

Loại kết cấu của bến; Vùng nước (DxR)

Số lượng PT

PT có đăng kiểm

Định hướng quy hoạch

PT qua bến

Đến 2020

2021-2030

1

Mỹ An

0+180, bờ phải, sông Vòi Voi, Mỹ An, Mang Thít

Mang Thít

BT 1, 6mx6% (20x15)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

2

Rạch Sâu - Vàm Đáy

0+180, bờ phải, sông Cổ Chiên, Quới Thiện, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 2mx20% (30x20)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

3

Thanh Bình - Nhuận Phú Tân

12+600, bờ phải, sông Cổ Chiên, Thanh Bình, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 3, 5mx10% (20x30)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

4

Mười Mai, Vàm Lịch

29+680, bờ phải, sông Cổ Chiên, Chánh An, Măng Thít

Mang Thít

BT 3, 0mx10% (20x30)

1

1

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

5

Quới An - Quới Thiện

35+00, bờ phải, sông Cổ Chiên, Quới An, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 3, 5mx16% (20x30)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

35+00, bờ trái, sông Cổ Chiên, Quới Thiện, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 3, 5mx16% (20x30)

 

 

 

 

 

6

Vũng Liêm - Thanh Bình

42+200, bờ phải, sông Cổ Chiên, TrThành Tây, Vliêm

Vũng Liêm

BT 11mx1, 1% (200x100)

2

2

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

42+200, bờ trái, sông Cổ Chiên, Thanh Bình, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 11mx1, 1% (200x100)

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Tấn Thành

82+900, bờ phải, sông Cổ Chiên, An Phước, Măng Thít

Mang Thít

BT 3, 5mx10% (30x35)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

8

Phước An

23+200, bờ phải, sông Cổ Chiên, An Phước, Măng Thít

Mang Thít

BT 6mx12% (40x40)

1

1

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

9

Mỹ Phước - Sơn Định

87+690, bờ phải, sông Cổ Chiên, Mỹ Phước, Măng Thít

Mang Thít

BT 3mx15% (50x35)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

10

Phường 1 - An Bình

102+300, bờ phải, sông Cổ Chiên, Phường 1, TP. Vlong

TPVL

BT 5, 6mx15% (22x20)

2

2

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

102+300, bờ trái, sông Cổ Chiên, Xã An Bình, Long Hồ

Long Hồ

BT 4, 5mx20% (27x17)

 

 

 

 

 

11

Ấp Phú Thới, xã Quới Thiện, Vũng Liêm

0+250, bờ trái, Rạch Vọp qua Cổ Chiên, Quới Thiện, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 4, 5mx20% (20x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

12

Quới Thiện - Hưng Khánh Trung B

14+720, bờ phải, sông Bang Tra, Quới Thiện, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 4, 5mx20% (20x30)

1

1

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

13

Bà Cò - Cái Thia

0+070, bờ phải, sông Bà Cò qua sông Tiền, Đồng Phú, Long Hồ

Long Hồ

BT 3mx20% (8x4)

2

2

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

14

An Long - Hoà Lộc

0+020, bờ trái, Rạch Cây Gòn qua sông Tiền, An Bình, Long Hồ

Long Hồ

BT 3mx20% (30x20)

1

1

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

15

Bình Hoà Phước - Cái Bè

0+100, bờ trái, Rạch Cái Muối qua sông Tiền, Bình Hoà Phước, Long Hồ

Long Hồ

BT 2mx18% (20x10)

2

2

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

16

Đồng Phú - Hoà Khánh

0+700, bờ phải, sông Mương Lộ qua sông Tiền, Đồng Phú, Long Hồ

Long Hồ

BT 2mx5% (26x8)

1

1

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

17

Xẻo Lá - Cái Chôm

0+150, bờ trái, Rạch Xẻo Lá qua sông Hậu, Tân An Thạnh, Bình Tân

Bình Tân

BT 3mx10% (30x10)

3

3

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

18

Xã Hời - Rạch Nọc

0+427, bờ phải, Rạch Nọc qua sông Hậu, Tân An Thạnh, Bình Tân

Bình Tân

Gỗ 3mx10% (30x8)

1

1

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

19

Tân Bình - Trà Nóc

0+200, bờ trái, sông Bà Đồng qua sông Hậu, Tân Bình, Bình Tân

Bình Tân

Gỗ 2mx8% (40x30)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

20

Xẻo Lá - Trà Nóc

2+860, bờ trái, sông Sép qua sông Hậu, Tân An Thạnh, Bình Tân

Bình Tân

Gỗ 2, 5mx10% (30x15)

1

1

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

21

Chòm Yên - Cô Bắc

11+00, bờ trái, sông Sép qua sông Hậu, Tân Quới, Bình Tân

Bình Tân

BT 3mx10% (30x10)

3

3

Ô tô

Duy trì

Bến loại 3

22

Thành Lợi - Cồn Khương

108+300, bờ trái, sông Hậu, Thành Lợi, Bình Tân

Bình Tân

BT 5mx15% (20x30)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

23

HTX đò ngang Bình Minh

106+862, bờ trái, sông Hậu, TT. Cái Vồn, TX. Bình Minh

Bình Minh

BT 4mx15% (19x30)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

24

Lục sĩ Thành - Phong Nẫm

7+100, bờ trái, sông Hậu, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 2mx15% (30x38)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

25

Lục sĩ Thành - Tân Qui

7+150, bờ phải, sông Hậu nhánh phụ, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 2mx15% (30x38)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

26

Tư Chiến

5+770, bờ phải, sông Hậu nhánh phụ, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 2mx10% (24x35)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

5+770, bờ trái, sông Hậu nhánh phụ, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 5mx10% (25x30)

 

 

 

 

 

27

Trần Văn Hiểu

6+980, bờ phải, sông Hậu nhánh phụ, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 5mx10% (14x25)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

6+980, bờ trái, sông Hậu nhánh phụ, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 5mx10% (14x26)

 

 

 

 

 

28

Thiện Mỹ - Lục Sĩ Thành

13+625, bờ phải, sông Hậu nhánh phụ, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1mx15% (15x35)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

13+625, bờ trái, sông Hậu nhánh phụ, Thiện Mỹ, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 3mx10% (15x35)

1

1

 

 

 

29

Trà Ôn - Lục Sĩ Thành

1+640, bờ phải, Kênh Tắc Cù Lao Mây qua sông Hậu nhánh phụ, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 7mx10% (20x26)

3

3

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

0+164, bờ trái, sông Hậu nhánh phụ, TT Trà Ôn, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 7mx11, 1% (20x26)

 

 

 

 

 

30

Tân An - An Thành

1+640, bờ phải, Kênh Tắc Cù Lao Mây, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 7mx10% (20x14)

3

3

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

1+604, bờ trái, Kênh Tắc Cù Lao Mây, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 3, 5mx12, 7% (12x14)

 

 

 

 

 

31

Tích Thiện - Tân Qui

8+910, bờ trái, sông Hậu nhánh phụ, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx10% (10x15)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

32

Tích Lộc - Tích Phước

7+430, bờ phải, Hậu nhánh phụ, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 3, 5mx12, 7% (20x15)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

7+400, bờ trái, sông Hậu nhánh phụ, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx10% (20x15)

 

 

 

 

 

33

Tích Phước - Tích Khánh

6+350, bờ phải, sông Hậu nhánh phụ, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 3, 5mx12, 7% (18x35)

2

2

Mô tô

Duy trì

Bến loại 2

 

 

6+250, bờ trái, sông Hậu nhánh phụ, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx10% (18x35)

 

 

 

 

 

34

Lục Sĩ - Đông Hậu

18+840, bờ phải, sông Hậu nhánh phụ, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx20% (30x30)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

35

Đông Hậu - Lục Sĩ

14+495, bờ trái, sông Cái Vồn Nhỏ qua sông Hậu nhánh phụ, Ngãi Tứ, Tam Bình

Tam Bình

BT 3, 2mx15% (30x30)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

36

Phú Thành - Cồn Sừng

21+765, bờ phải, sông Hậu nhánh phụ, Phú Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx10% (15x15)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

21+765, bờ trái, sông Hậu nhánh phụ, Ngãi Tứ, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 6mx10% (15x15)

 

 

 

 

 

37

Phà Phú Xuân

22+570, bờ phải, sông Hậu nhánh phụ, Phú Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx30% (15x10)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

38

L. Sĩ Thành - Phong Nẫm

12+452, bờ trái, sông Hậu nhánh phụ, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 8mx12% (20x12)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

39

Mái Dầm

60+500, bờ phải, sông Hậu nhánh phụ, Phú Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx12% (30x20)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

40

An Thành - Kinh Ngây

1+700, bờ phải, Kênh Tắc Cù Lao Mây, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 2mx5% (7x5)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

1+700, bờ trái, Kênh Tắc Cù Lao Mây, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 2mx5% (12x10)

 

 

 

 

 

41

Kim Phát

64+800, bờ phải, sông Hậu, Phú Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 5mx15% (26x30)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

42

Chánh An - Quới An

0+850, bờ phải, sông Măng Thít, Chánh An, Mang Thít

Mang Thít

BT 9mx15% (100x54)

2

2

Ôtô

Duy trì

xoá bỏ

0+850, bờ trái, Kênh Măng Thít, Quới An, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 9mx15% (100x54)

 

 

 

 

 

43

Tân Quới Trung-Măng Thít

9+650, bờ phải, sông Măng Thít, TT Cái Nhum, Mang Thít

Mang Thít

BT4, 5mx30% (15x20)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

9+650, bờ trái, sông Măng Thít, Tân Quới Trung, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT4mx15% (20x20)

 

 

 

 

 

44

Tân Quới Trung- Tân An Hội

11+190, bờ phải, sông Măng Thít, Tân An Hội, Mang Thít

Mang Thít

BT 2mx15% (30x24)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

11+190, bờ trái, sông Măng Thít, Tân Quới Trung, Vũng Liêm

Vũng Liêm

Gỗ 2mx15% (30x24)

 

 

 

 

 

45

Xuân Hiệp - Hoà Hiệp

26+420, bờ phải, sông Măng Thít, Hoà Hiệp, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 5mx15% (20x13)

3

3

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

26+420, bờ trái, sông Măng Thít, Xuân Hiệp, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 5mx15% (20x13)

 

 

 

 

 

46

Hoà Hiệp - Xuân Hiệp

27+850, bờ phải, sông Măng Thít, Hoà Hiệp, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 6mx10% (20x20)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

27+850, bờ trái, sông Măng Thít, Hoà Hiệp, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx10% (20x20)

 

 

 

 

 

47

Xuân Hiệp - Hoà Hiệp

29+930, bờ phải, sông Măng Thít, Hoà Hiệp, Tam Bình

Tam Bình

BT 3mx10% (15x12)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

30+527, bờ trái, sông Măng Thít, Xuân Hiệp, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 2mx10% (15x12)

 

 

 

 

 

48

Hoà Hiệp - Xuân Hiệp

30+103, bờ phải, sông Măng Thít, Hoà Hiệp, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 6mx10% (20x15)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

49

Xuân Hiệp - Hoà Hiệp

30+142, bờ trái, sông Măng Thít, Xuân Hiệp, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx10% (12x15)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

50

Xuân Hiệp - Tường Lộc

31+275, bờ phải, sông Măng Thít, Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 6mx12% (20x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

51

Tường Lộc - Xuân Hiệp

31+275, bờ trái, sông Măng Thít, Xuân Hiệp, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 4mx12% (20x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

52

Bờ Trúc

32+620, bờ phải, sông Măng Thít, Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 6mx15% (20x15)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

32+620, bờ trái, sông Măng Thít, Nhơn Bình, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx10% (20x11)

 

 

 

 

 

53

Rạch Sấu

35+940, bờ phải, sông Măng Thít, Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 5mx10% (20x14)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

35+940, bờ trái, sông Măng Thít, Nhơn Bình, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 5mx10% (20x10)

 

 

 

 

 

54

Vạn Hoà

34+103, bờ phải, sông Măng Thít, Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 6mx15% (20x12)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

34+150, bờ trái, sông Măng Thít, Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 5mx15% (10x12)

1

1

 

 

 

55

Bến đò 1 - TT Tam Bình

34+580, bờ phải, sông Măng Thít, TT.Tam Bình, T.Bình

Tam Bình

BT 3, 8mx10% (20x15)

2

2

Môtô

Duy trì

xoá bỏ

34+580, bờ trái, sông Măng Thít, Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 3, 8mx10% (20x15)

 

 

 

 

 

56

Bến đò 2 - TT.Tam Bình

35+200, bờ phải, sông Măng Thít, TT.Tam Bình, T.Bình

Tam Bình

BT 4, 5mx15% (60x11)

3

3

Môtô

Duy trì

xoá bỏ

35+200, bờ trái, sông Măng Thít, Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 4, 5mx15% (60x11)

 

 

 

 

 

57

Tường Trí B - Mỹ Phú 5

37+590, bờ phải, sông Măng Thít, Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 3mx15% (30x13)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

37+590, bờ trái, sông Măng Thít, Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 3mx15% (30x15)

 

 

 

 

 

58

Tân Nguyên Phú

37+650, bờ phải, sông Măng Thít, Loan Mỹ, Tam Bình

Tam Bình

BT 5mx10% (30x18)

1

1

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

37+650, bờ trái, sông Măng Thít, Tân Mỹ, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 6mx10% (30x18)

 

 

 

 

 

59

Thông Nguyên - Mỹ Phú

39+200, bờ phải, sông Măng Thít, Loan Mỹ, Tam Bình

Tam Bình

BT 3mx5% (20x14)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

39+200, bờ trái, sông Măng Thít, Tân Mỹ, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 3mx5% (20x14)

 

 

 

 

 

60

Tân Mỹ - Loan Mỹ

41+625, bờ phải, sông Măng Thít, Loan Mỹ, Tam Bình

Tam Bình

BT 2, 2mx5% (15x12)

3

3

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

41+625, bờ trái, sông Măng Thít, Tân Mỹ, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 2, 2mx5% (15x11)

 

 

 

 

 

61

Rạch Trà Ôn - K. M.Thít (Rạch Ba Phố)

44+180, bờ phải, sông Măng Thít, Bình Ninh, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 5mx10% (20x15)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

44+180, bờ trái, sông Măng Thít, Thiện Mỹ, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 5mx10% (20x15)

 

 

 

 

 

62

Chùa Tỳ

0+200, bờ phải, sông Cái Vồn Nhỏ, Mỹ Hoà, Bình Minh

Bình Minh

BT 2mx15% (18, 6x12)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

0+245, bờ trái, sông Cái Vồn Nhỏ, Đông Bình, Bình Minh

Bình Minh

BT 2, 5mx15% (16, 6x12)

1

1

 

 

 

63

Mỹ Khánh 2

1+400, bờ phải, sông Cái Vồn Lớn, Mỹ Hoà, Bình Minh

Bình Minh

BT 2mx15% (15x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

1+400, bờ trái, sông Cái Vồn Nhỏ, Đông Bình, Bình Minh

Bình Minh

BT 2mx15% (22x10)

 

 

 

 

 

64

Phú Xuân - Cái Vồn Nhỏ

22+570, bờ phải, sông Hậu nhánh phụ, Phú Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 6mx15% (15x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

10+100, bờ trái, sông Cái Vồn Nhỏ qua sông Hậu nhánh phụ, Đông Thành, Bình Minh

Bình Minh

BT 4mx15% (20x115)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

65

Đông Phú - Đông Hậu

11+700, bờ phải, sông Cái Vồn Nhỏ, Ngãi Tứ, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 7mx15% (20x115)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

11+700, bờ trái, sông Cái Vồn Nhỏ, Ngãi Tứ, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 7mx15% (30x15)

 

 

 

 

 

66

Rạch Chanh

10+100, bờ phải, sông Cái Vồn Nhỏ, Mỹ Hoà, Bình Minh

Bình Minh

BT 1, 2mx20% (18, 6x12)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

10+100, bờ trái, sông Cái Vồn Nhỏ, Đông Thành, Bình Minh

Bình Minh

BT 4mx15% (20x15)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

67

Hai Diều

12+00, bờ phải, sông Cái Vồn Nhỏ, Ngãi Tứ, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 6mx10% (20x15)

2

2

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

12+00, bờ trái, sông Cái Vồn Nhỏ, Ngãi Tứ, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 6mx10% (15x15)

 

 

 

 

 

68

Cái Vồn - Mỹ Hoà

3+750, bờ phải, sông Cái Vồn Lớn, TT Cái Vồn, Bình Minh

Bình Minh

BT 2mx15% (20x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

3+750, bờ trái, sông Cái Vồn Lớn, Mỹ Hoà, Bình Minh

Bình Minh

BT 2mx15% (15x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

69

Khóm 4 - Mỹ Khánh

2+550, bờ phải, sông Cái Vồn Lớn, TT Cái Vồn, Bình Minh

Bình Minh

BT 2mx15% (15x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

 

 

2+550, bờ trái, sông Cái Vồn Lớn, Mỹ Hoà, Bình Minh

Bình Minh

BT 1, 8mx15% (15x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

70

Cây Điều

11+750, bờ phải, sông Ba Càng, Mỹ Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 2mx10% (15x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

11+750, bờ trái, sông Ba Càng, Phú Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 2mx5% (15x10)

 

 

 

 

 

71

Hồ Văn Bé

39+800, bờ phải, sông Trà Ngoa, Trà Côn, Trà Ôn.

Trà Ôn

Gỗ 1, 5mx15% (20x8)

2

2

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

39+800, bờ trái, sông Trà Ngoa, Trà Côn, Trà Ôn.

Trà Ôn

Gỗ 1, 5mx15% (20x8)

 

 

 

 

 

72

Trà Côn

43+800, bờ phải, sông Trà Ngoa, Trà Côn, Trà Ôn.

Trà Ôn

Gỗ 3mx15% (20x10)

3

3

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

43+800, bờ trái, sông Trà Ngoa, Trà Côn, Trà Ôn.

Trà Ôn

BT 2mx15% (15x11)

 

 

 

 

 

73

Giáo Mẹo

3+670, bờ phải, Rạch Chà Và, Thuận An, Bình Minh

Bình Minh

BT 1, 6mx15% (15x10)

4

4

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

3+670, bờ phải, Rạch Chà Và, Đông Bình, Bình Minh

Bình Minh

BT 1, 5mx15% (15x10)

 

 

 

 

 

74

Hồng Phương

4+550, bờ phải, Sông Bình Hoà, Hoà Tịnh, Mang Thít

Mang Thít

BT 1, 5mx15% (20x8)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

4+550, bờ trái, Sông Bình Hoà, Hoà Tịnh, Mang Thít

Mang Thít

BT 1, 5mx15% (20x8)

 

 

 

 

 

75

Tân Dinh

0+340, bờ trái, Sông Tân Dinh, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 5mx10% (20x15)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

76

Tích Phú - Giồng Nối

2+230, bờ trái, Sông Tân Dinh, Tích Thiện, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 2mx10% (20x10)

2

2

Môtô

bỏ QH

77

Đình Đôi

3+00, bờ phải, Sông Nhị Long, Trung Nghĩa, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 1, 5mx10% (20x15)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

78

Tân An - An Thành

1+413, bờ phải, Kênh Tắc Cù Lao Mây, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 2mx10% (20x10)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

1+413, bờ trái, Kênh Tắc Cù Lao Mây, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 2mx10% (20x10)

 

 

 

 

 

79

Phú Hoà - Phú Quới

0+450, bờ phải, sông Cái Nhum, Nhơn Phú, Mang Thít

Mang Thít

BT 1, 2mx10% (9x7)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

0+200, bờ trái, sông Thầy Bao, Nhơn Phú, Mang Thít

Mang Thít

BT 1, 2mx10% (9x7)

 

 

 

 

 

80

Phú Thuận A- Phú Quới

0+250, bờ phải, sông Thầy Bao, Phú Hoà, Mang Thít

Mang Thít

BT 1, 2mx10% (9x7)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

0+250, bờ trái, sông Cái Nhum, Nhơn Phú, Mang Thít

Mang Thít

BT 1, 2mx10% (9x7)

 

 

 

 

 

81

Tường Lộc - Hoà Hiệp

29+950, bờ phải, sông Ba Kè, Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 2mx10% (12x15)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

29+950, bờ trái, sông Ba Kè, Hoà Hiệp, Tam Bình

Tam Bình

BT 1, 2mx10% (12x15)

 

 

 

 

 

82

Thành Lợi - Tân Quới

11+400, bờ phải, Trà Mơn, Tân Quới, Bình Tân

Bình Tân

BT 1, 2mx10% (25x10)

1

1

Mô tô

Duy trì

Bến loại 2

11+400, bờ trái, Trà Mơn, Thành Lợi, Bình Tân

Bình Tân

BT 1, 2mx10% (25x10)

1

1

Mô tô

Duy trì

Bến loại 2

83

Cây Chôm

12+050, bờ phải, Trà Mơn, Tân Quới, Bình Tân

Bình Tân

BT 1, 2mx10% (25x10)

1

1

Mô tô

Duy trì

Bến loại 2

12+050, bờ trái, Trà Mơn, Thành Lợi, Bình Tân

Bình Tân

BT 1, 2mx10% (25x10)

 

 

 

 

 

84

Chợ Đình

12+600, bờ phải, Trà Mơn, Tân Quới, Bình Tân

Bình Tân

BT 1, 2mx10% (25x10)

1

1

Mô tô

Duy trì

Bến loại 2

12+600, bờ trái, Trà Mơn, Thành Lợi, Bình Tân

Bình Tân

BT 1, 2mx10% (25x10)

 

 

 

 

 

85

Bến đò ngang Mỹ Tân

Km, bờ phải, Kinh Hai quí, Thành Lợi, Bình Tân

Bình Tân

BT 1, 2mx10% (30x12)

1

1

Môtô

Duy trì

Bến loại 2

86

Bình Minh-Cần Thơ

Bờ Trái sông Hậu, xã Thạnh Phước, TX. Bình Minh

Bình Minh

 

 

 

Ôtô

Duy trì

Bến loại 3

87

Trà Ôn - Cái Côn

3+660, bờ trái, Rạch Trà Ôn, TT. Trấn Trà Ôn, Trà Ôn

Trà Ôn

BT 1, 2mx10% (30x15)

 

 

Môtô

Bến loại 1

Bến loại 2

88

Phước Trường- Thanh Tịnh

0+300, bờ trái, Rạch Cái Tôm, Vàm An, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 3mx45% (30x12)

 

 

Môtô

Bến loại 1

Bến loại 2

89

Phú Ân

Sông Càng Long, Trung Nghĩa, Vũng Liêm

Vũng Liêm

BT 3mx45% (30x12)

 

 

Môtô

Bến loại 1

Bến loại 2

90

Chánh An - Tân Quới Trung

Trên ĐT.907 QH, qua sông Măng Thít

Mang Thít

 

 

 

Ôtô

Bến loại 3

Bến loại 3

91

Trà Ôn-Hậu Giang

Bờ trái Sông Hậu, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Thành, Trà Ôn

Trà Ôn

 

 

 

Ôtô

Bến loại 3

Bến loại 3

92

Mỹ Long-Rạch Sâu

Bờ phải sông Cổ Chiên, ấp Mỹ Long, xã Chánh An, Mang Thít

Mang Thít

 

 

 

Môtô

Bến loại 1

Bến loại 2

ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện, Vũng Liêm

Vũng Liêm

 

 

 

 

 

 

93

Khóm III-Cái Vồn

bờ phải, Sông Cái Vồn, Khóm III- TT.Cái Vồn, TX Bình Minh

Bình Minh

 

 

 

Môtô

Bến loại 1

Bến loại 2

bờ trái, Sông Cái Vồn, Khóm III- TT.Cái Vồn, TX Bình Minh

Bình Minh

 

 

 

 

 

 

94

Mỹ Khánh-Mỹ Hoà

bờ phải, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

Bình Minh

 

 

 

Môtô

Bến loại 1

Bến loại 2

bờ trái, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

Bình Minh

 

 

 

 

 

 

95

Xuân Hiệp-Tường Lộc

Km 31+075, Bờ trái Sông Măng Thít, Ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, Trà Ôn

Trà Ôn

 

 

 

Môtô

Bến loại 1

Bến loại 2

Km 31+075, Bờ Phải, Sông Măng Thít, Ấp Tường Nhơn, Xã Tường Lộc, Tam Bình

Tam Bình

 

 

 

 

 

 

96

Trường An-An Bình

Bờ phải sông Tiền, xã Trường An, TP. Vĩnh Long

TP.Vĩnh Long

 

 

 

Ô tô

Bến loại 3

Bến loại 3

Đầu cù Lao An Bình, cuối ĐH.28B, Long Hồ

Long Hồ

 

 

 

 

 

 

97

Mỹ Hưng 2-Cần Thơ

bờ trái sông Hậu xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh

Bình Minh

 

 

 

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

98

Mỹ An-Cái Côn

bờ trái sông Hậu xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh

Bình Minh

 

 

 

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

99

BKNS Công ty TNHH MTV Thành Đô Vĩnh Long

Bờ phải sông Cổ Chiên từ km 108 + 132 đến km 108 + 158 tuyến kè Cổ Chiên, thuộc xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long.

TP Vĩnh Long

 

 

 

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

Bờ trái sông Cổ Chiên tại vị trí mũi cồn thuộc ấp An Hòa, An Bình, huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Long Hồ

 

 

 

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

100

BKNS bà Trần Thị Trang

Bờ phải sông Cổ Chiên tại km 107 + 881 tuyến kè Cổ Chiên, thuộc xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long,

TP Vĩnh Long

 

 

 

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

Bờ trái sông Cổ Chiên tại km 107 + 764 thuộc ấp An Hòa, An Bình, huyện Long Hồ,

Long Hồ

 

 

 

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

101

Thành Lợi - Cồn Khương (mở mới)

108+800, bờ trái, sông Hậu, Thành Lợi, Bình Tân (Cách bến cũ khoảng 500 m về phía thượng nguồn)

Bình Tân

BT 8, 3mx16, 5% (20x30)

3

3

Môtô

Bến loại 2

Bến loại 2

 

PHỤ LỤC 5

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH BẾN CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

STT

Tên cảng, bến

Tên chủ cảng, bến

Vị trí cảng, bến (km, phía bờ, sông, kênh, xã, huyện, tỉnh)

Chiều dài bến (m)

Kết cấu cảng, bến

PTT lớn nhất được phép tiếp nhận

Định hướng quy hoạch

Giai đoạn đến 2020

Giai đoạn 2021 -2030

1

Đóng gia công và sửa chữa xà lan sắt

Nguyễn Hồng Duy

Km 17+900-17+941 bờ trái Sông Hậu Nhánh phụ, Ngãi Tứ, Tam Bình

41

Bờ tự nhiên

570

Duy Trì

Nâng cấp

2

Đại Phú Thành

Nguyễn Bình An

Km 97+750-98+050 bờ trái Sông Hậu, Mỹ Hoà, Bình Minh

300

Bờ tự nhiên

1000

Nâng cấp

Duy Trì

3

Cty Cổ phần CKC

Phạm Văn Cường

Km 108+517-108+612 bờ trái Sông Hậu, Thành Lợi, Bình Tân

95

Bờ tự nhiên

2000

Duy Trì

Nâng cấp

4

Cty TNHH XD TM Thanh Vân

Phan Thị Xinh

Km 8+100-8+150 bờ trái Sông Cái Vồn Nhỏ, Đông Thành, TX. Bình Minh

50

Bờ tự nhiên

900

Duy Trì

Nâng cấp

5

Cty TNHH MTV SXKD Bạch Đằng

Phạm Văn Diệu

Km 84+983-85+063, 5 bờ phải Sông Cổ Chiên, An Phước, Mang Thít

80, 5

Bờ tự nhiên

2000

Duy Trì

Nâng cấp

6

DNTN Đạt Thành Nguyên

Ngô Thị Thu Nguyệt

Km 93+690-93+710 bờ phải Sông Cổ Chiên, Mỹ An, Mang Thít

20

Bờ tự nhiên

135

Duy Trì

Nâng cấp

7

Cty TNHH MTV đóng tàu Đỗ Vĩnh

Đỗ Hữu Phước

Km 94+873-94+934 bờ phải Sông Cổ Chiên, Mỹ An, Mang Thít

61

Bờ tự nhiên

1400

Duy Trì

Nâng cấp

8

DNTN đóng tàu Hùng Dũng

Nguyễn Minh Hùng

Km 95+132-95+198, 3 bờ phải Sông Cổ Chiên, Mỹ An, Mang Thít

66, 3

Bờ tự nhiên

1400

Duy Trì

Nâng cấp

9

Cty TNHH 1TV TMDV Trí Toàn- Xưởng đóng tàu

Thái Hùng Tráng

Km 95+198, 3-95+285, 3 bờ phải Sông Cổ Chiên, Mỹ An, Mang Thít

87

BTCT+tự nhiên

1500

Duy Trì

Nâng cấp

10

CTY TNHH đóng Tàu Quốc Sơn

Biện Công Quốc Sơn

Km 95+542-95+583, 58 bờ phải sông Cổ Chiên, Mỹ An, Măng Thít

41, 58

Bờ tự nhiên

570

Duy Trì

Nâng cấp

11

Cty TNHH MTV Thành Nguyện Vĩnh Long

Bùi Thành Nguyện

Km 98+630-98+688, 6 bờ phải sông Cổ Chiên, Thanh Đức, Long Hồ

58, 6

Bờ tự nhiên

950

Duy Trì

Nâng cấp

12

Cty TNHH MTV TMDVXD Đóng tàu Nhiên Nhi

Giang Kim Nhiên

Km 101+309-101+463 bờ phải sông Cổ Chiên, phường 5, TP Vĩnh Long

154

Bờ tự nhiên

2000

Duy Trì

Nâng cấp

13

Cty TNHH 1TV SX VÀ TM Phong Nguyên

Nguyễn Kim Nguyên

Km 31+400-31+423, 7 bờ phải Kênh Măng Thít, Tường Lộc, Tam Bình

23, 7

Bờ tự nhiên

122

Duy Trì

Nâng cấp

14

DNTN vận tải Phương Anh -Cơ sở 2

Dương Thị Nhung

Km 41+149-41+269 bờ trái Kênh Măng Thít, Tân Mỹ, Trà Ôn

120

Cọc dừa + tự nhiên

1200

Duy Trì

Nâng cấp

15

Xưởng đóng tàu- Cty TNHH An Việt

Nguyễn Thành Bính

Km 43+965-44+011 bờ Phải Kênh Măng Thít, Loan Mỹ, Tam Bình

46

Bờ tự nhiên

2000

Duy Trì

Nâng cấp

16

Cty TNHH SX DV TM Ngũ Nhiều

Quách Nguyệt Phụng

Km 16+167-16+257 bờ trái Sông Măng Thít, Tân An Luông, Vũng Liêm

90

Bờ tự nhiên

1400

Duy Trì

Nâng cấp

17

Cty TNHH Đóng Tàu Hùng Phát

Nguyễn Thanh Hùng

Km 16+653-16+803 bờ trái sông Măng Thít, Tân An Luông, Vũng Liêm

150

Bờ tự nhiên

1400

Duy Trì

Nâng cấp

18

DNTNSX Và TM Anh Khoa

Lê Văn Tịnh

Km 26+025-26+103 bờ trái Sông Măng Thít, Xuân Hiệp, Trà Ôn

78

Bờ tự nhiên

1400

Duy Trì

Nâng cấp

19

Cty TNHH Vinh Sông Măng

Trần Minh Tâm

Km 26+243-26+280 bờ trái Sông Măng Thít, Xuân Hiệp, Trà Ôn

37

Bờ tự nhiên

2000

Duy Trì

Nâng cấp

20

Cty TNHH MTV đóng tàu Thành Nguyện

Bùi Thành Nguyện

Km 1+863, 5-1+914 bờ trái Rạch Trà Ôn, Thiện Mỹ, Trà Ôn

50, 5

Bờ tự nhiên

950

Duy Trì

Nâng cấp

21

Xưởng sửa chữa phương tiện Huỳnh Văn Thơm

Huỳnh Văn Thơm

Km 71+340 đến km 71+390 Bờ phải, Sông Cổ Chiên Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm

50

Bờ tự nhiên

50

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV

22/12/2014 đến ngày: 11/12/2019

22

Xưởng đóng tàu Bạch Đằng

Phạm Thanh Khiết

Km 96+814 đến km 96+876 bờ phải - sông Sông Cổ Chiên xã Mỹ An, Huyện Mang Thít

62

Bờ tự nhiên

1000

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV

03/07/2014 đến ngày: 29/06/2019

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu119/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2018
Ngày hiệu lực06/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 Quy hoạch về phát triển hệ thống cảng bến thuỷ nội địa Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 Quy hoạch về phát triển hệ thống cảng bến thuỷ nội địa Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu119/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành06/07/2018
        Ngày hiệu lực06/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 Quy hoạch về phát triển hệ thống cảng bến thuỷ nội địa Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 Quy hoạch về phát triển hệ thống cảng bến thuỷ nội địa Vĩnh Long

            • 06/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực