Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND8

Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND8 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND8 phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đã được thay thế bởi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND9 phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 22/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND8 phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2012/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VIII – KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 74/2011/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường">158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2011/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1631/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Mức thu:

a) Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa…)

: 60.000 đồng/m3

b) Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

: 1.500 đồng/tấn

c) Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp)

: 2.500 đồng/tấn

d) Sỏi, cuội, sạn

: 5.000 đồng/m3

đ) Cát vàng (cát xây tô)

: 4.000 đồng/m3

e) Các loại cát khác (trừ cát làm thuỷ tinh)

: 3.000 đồng/m3

g) Đất sét, đất làm gạch, ngói

: 2.000 đồng/m3

h) Sét chịu lửa

: 25.000 đồng/tấn

i) Đất làm cao lanh

: 6.000 đồng/m3

k) Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình và các loại đất khác (trừ đất làm thạch cao)

: 1.500 đồng/m3

l) Than bùn (than khác).

: 6.000 đồng/tấn

m) Khoáng sản không kim loại khác.

:25.000 đồng/tấn

2. Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối với những loại khoáng sản khác ngoài các loại khoáng sản được quy định tại khoản 1 Điều này nếu có phát sinh trên địa bàn tỉnh thì áp dụng mức thu tối đa theo quy định tại Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này đúng quy định pháp luật hiện hành về phí và lệ phí.

Điều 3. Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2012/NQ-HĐND8

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 12/2012/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2012
Ngày hiệu lực 21/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/08/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2012/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND8 phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND8 phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 12/2012/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Vũ Minh Sang
Ngày ban hành 18/07/2012
Ngày hiệu lực 21/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/08/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND8 phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND8 phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản