Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đối với cán bộ công viên chức được luân chuyển Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI)“Về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 04/4/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 24/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”;

Xét Tờ trình số 2148/TTr-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng (không bao gồm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị theo hệ thống ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh)

a) Luân chuyển cán bộ, công chức

- Cán bộ, công chức thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Cán bộ, công chức thuộc diện Huyện ủy, Thị xã ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị xã ủy, Thành ủy quản lý và cán bộ, công chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Huyện ủy, Thị xã ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị xã ủy, Thành ủy quản lý.

- Cán bộ, công chức được tính là “luân chuyển” thì cán bộ, công chức đó phải thuộc diện quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cấp tỉnh hoặc cấp huyện và trong quyết định của cấp có thẩm quyền phải ghi rõ là “luân chuyển”.

b) Cán bộ, công chức nêu trên được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển đến cơ quan, địa phương mới công tác, như sau:

- Từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và ngược lại.

- Từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện) và ngược lại; từ huyện này sang huyện khác của tỉnh.

- Từ huyện đến xã, phường, thị trấn và ngược lại; từ xã, phường, thị trấn này sang xã, phường thị trấn khác thuộc huyện; từ xã, phường, thị trấn thuộc huyện này sang xã, phường, thị trấn thuộc huyện khác.

c) Điều động cán bộ, công chức; biệt phái công chức, viên chức:

- Cán bộ, công chức thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức thuộc các Sở, Ban ngành tỉnh (cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước) và cán bộ, công chức thuộc diện Huyện ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (trừ cán bộ, công chức thuộc Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Duyên Hải đang quản lý) được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải.

- Công chức, viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương (cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước) có trụ sở làm việc tại thành phố Trà Vinh và các huyện (không bao gồm thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải) được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định biệt phái (tăng cường) đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải.

- Thời hạn biệt phái công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) “Luân chuyển ” là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

b) “Điều động” là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan tổ chức, đơn vị khác.

c) “Biệt phái ” là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

d) “Biệt phái viên chức ” là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

đ) “Từ nhà đến nơi làm việc ” là khoảng cách từ nhà riêng trong tỉnh Trà Vinh (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) đến cơ quan công tác mới, trường hợp chưa có nhà riêng thì tính khoảng cách từ cơ quan công tác cũ đến cơ quan công tác mới.

3 .Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái như sau:

a) Hỗ trợ chi phí đi lại

- Nếu đoạn đường từ nhà đến nơi làm việc từ 10 km đến 20 km thì được hỗ trợ bằng 0,48 lần mức lương cơ sở/tháng/người.

- Nếu đoạn đường từ nhà đến nơi làm việc trên 20 km đến 30 km thì được hỗ trợ bằng 0,72 lần mức lương cơ sở/tháng/người.

- Nếu đoạn đường từ nhà đến nơi làm việc trên 30 km đến 40 km thì được hỗ trợ bằng 0,96 lần mức lương cơ sở/tháng/người.

- Nếu đoạn đường từ nhà đến nơi làm việc trên 40 km thì được hỗ trợ bằng 01 lần mức lương cơ sở/tháng/người.

b) Ngoài chính sách hỗ trợ chi phí đi lại nêu trên, nếu cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở làm việc tại thành phố Trà Vinh và các huyện (không bao gồm thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải) đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải thì được hỗ trợ một lần:

- Đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thị xã Duyên Hải thì được hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) đối với nam, 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) đối với nữ.

- Đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Duyên Hải thì được hỗ trợ một lần 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) đối với nam, 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đối với nữ.

4. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ

a) Đối với cán bộ, công chức được luân chuyển

- Các chính sách hỗ trợ theo quy định nêu trên chỉ áp dụng trong thời gian cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển(tính từ ngày quyết định luân chuyển có hiệu lực), nhưng tối đa không quá 03 năm.

- Cán bộ, công chức được luân chuyển trước khi ban hành chính sách hỗ trợ này, nhưng chưa đủ 03 năm (tính từ ngày quyết định luân chuyển có hiệu lực) và hiện vẫn còn đang công tác tại cơ quan, địa phương được luân chuyển đến, thì được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí đi lại cho thời gian còn lại.

- Cán bộ, công chức được luân chuyển đến cơ quan, địa phương mới công tác nhưng đã có nhà ở của gia đình tại địa phương được luân chuyển đến thì không được hưởng chính sách hỗ trợ này.

b) Đối với các trường hợp được điều động

- Được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định nêu trên kể từ ngày quyết định điều động có hiệu lực, nhưng tối đa không quá 02 năm.

- Chính sách hỗ trợ điều động chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức được điều động lần đầu, tính từ khi chính sách này được ban hành.

- Cán bộ, công chức được hưởng chính sách hỗ trợ luân chuyển, nhưng sau đó có quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền thì không được hưởng chính sách hỗ trợ điều động.

-Không áp dụng chính sách hỗ trợ điều động đối với: cán bộ, công chức chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật; cán bộ, công chức đang bị áp dụng các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

c) Đối với công chức, viên chức biệt phái

- Được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định nêu trên kể từ ngày quyết định biệt phái có hiệu lực cho đến hết thời hạn biệt phái, nhưng tối đa không quá 02 năm.

- Ngoài chính sách hỗ trợ nêu trên, công chức, viên chức biệt phái được hưởng các chính sách ưu đãi, chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

d) Các chính sách hỗ trợ nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

5. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí hỗ trợ chi từ nguồn ngân sách địa phương, thuộc cấp nào thì ngân sách cấp đó chi và do cơ quan có cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến chi trả.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện, Ban Pháp chế và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 17/7/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Cục thống kê tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- BLĐVP: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Phòng công tác HĐND.

CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực28/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đối với cán bộ công viên chức được luân chuyển Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đối với cán bộ công viên chức được luân chuyển Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýSơn Thị Ánh Hồng
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực28/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đối với cán bộ công viên chức được luân chuyển Trà Vinh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đối với cán bộ công viên chức được luân chuyển Trà Vinh

         • 17/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực