Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND sửa đổi các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2007-2010 kèm theo Nghị quyết 71/2006/NQ-HĐND.K7

Nội dung toàn văn Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 71/2006/NQ-HĐND.K7 Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/2008/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2006/NQ-HĐNDK7 NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VII; KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững;

Sau khi xem xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 71/2006/NQ-HĐNDK7 của HĐND Tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Phần IV Điều 1 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐNDK7 ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2007-2010. Cụ thể như sau:

IV. CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ:

1. Đối với các dự án đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

Thực hiện cơ chế thống nhất đối với toàn bộ nguồn thu ngân sách từ xổ số kiến thiết được phân bổ và sử dụng cho các công trình, dự án phúc lợi quan trọng, trong đó tập trung đầu tư các công trình, dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục của địa phương: trên cơ sở các chương trình, đề án, dự án được phê duyệt; ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện theo quy định tại Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐNDK7 ngày 19 tháng 7 năm 2006 của HĐND Tỉnh.

Nguyên tắc và đối tượng hỗ trợ:

a- Hỗ trợ đầu tư xây dựng các trường học từ ngành học mầm non đến trung học cơ sở (THCS) cần xây mới, tách trường và mở rộng đạt chuẩn quốc gia; các Trung tâm học tập cộng đồng theo các tiêu chí sau:

(1) Trường, Trung tâm xuống cấp nặng được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng lại;

(2) Xây dựng bổ sung phòng học để chống tái ca ba;

(3) Trường, Trung tâm thành lập mới chưa có cơ sở vật chất được xây dựng;

(4) Tách trường trung học cơ sở (THCS) ra khỏi trường trung học phổ thông (THPT);

(5) Tách trường do vượt quá quy mô quản lý cho phép;

(6) Mở rộng trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu phấn đấu chung của Tỉnh.

b- Hỗ trợ đầu tư 07 trung tâm dạy nghề cấp huyện theo đề án quy hoạch mạng lưới dạy nghề tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBNDHC ngày 22/8/2006 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

c- Hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã: mức hỗ trợ xây dựng mỗi trạm bằng dự toán xây dựng 01 trạm y tế xã mẫu được phê duyệt (không kể dự phòng).

d- Hỗ trợ xây dựng 8 nhà văn hoá huyện (bao gồm: H.Tân Hồng, H.Tam Nông, Tp.Cao Lãnh, H.Cao Lãnh, H.Tháp Mười, H.Lai Vung, H.Lấp Vò, H.Châu Thành); mỗi nhà văn hoá hỗ trợ 1,5 tỷ đồng;

2. Đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung:

Nguồn vốn ngân sách tập trung do Tỉnh quản lý và phân bổ: ngoài việc đảm bảo cân đối cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề theo định hướng của Trung ương, Tỉnh sẽ tập trung đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp - thủy lợi; giao thông; cấp nước; khoa học công nghệ; quản lý nhà nước và quốc phòng an ninh. Căn cứ các chương trình, đề án, dự án được Tỉnh phê duyệt, ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện theo quy định tại Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐNDK7 ngày 19 tháng 7 năm 2006 của HĐND Tỉnh.

Thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I, II)
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, UBND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban ngành Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu120/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực27/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 71/2006/NQ-HĐND.K7 Đồng Tháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 71/2006/NQ-HĐND.K7 Đồng Tháp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu120/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýHuỳnh Minh Đoàn
       Ngày ban hành17/12/2008
       Ngày hiệu lực27/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 71/2006/NQ-HĐND.K7 Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 71/2006/NQ-HĐND.K7 Đồng Tháp

          • 17/12/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/12/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực