Nghị quyết 121/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 121/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 121/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế tỉnh Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2019/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ MỨC ĐÓNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung;

Thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện văn bản số 1018/TTg-KGVX ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 2640/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

STT

Đối tượng thụ hưởng

NSNN TW hỗ trợ theo quy định

Mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương

Số còn lại đối tượng tự đóng

1

Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ

70%

30%

0%

2

Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ.

70%

30%

0%

3

Học sinh, sinh viên theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ thuộc hộ gia đình có đông con (từ 3 con trở lên), gặp khó khăn về kinh tế.

30%

20%

50%

4

Người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

30%

20%

50%

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện hỗ trợ mức đóng mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được sử dụng từ 20% kinh phí Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa sử dụng hết (nếu có), nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Điều 3. Điều khoản tin hành

1. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 11/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ủy ban TVQH;
- Các VP: Quốc hội; Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính; LĐ-TB&XH; KH&ĐT;
- Bộ Tư Pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: htttp//dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu121/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(02/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 121/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 121/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu121/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýDương Văn Trang
        Ngày ban hành11/12/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (02/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 121/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế tỉnh Gia Lai

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 121/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế tỉnh Gia Lai

         • 11/12/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2020

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực