Nghị quyết 122/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 122/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 122/2008/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ đã được thay thế bởi Nghị quyết 58/2011/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 122/2008/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2008/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 63/2008/NĐ-CP">67/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 05 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 07 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về Phí và lệ phí;

Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thông qua quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 như sau:

1- Đất sét làm gạch ngói: 1.500 đồng/m3.

2- Cát vàng (cát đổ bê tông và xây tô): 3.000 đồng/m3.

3- Cát đen san lấp: 2.000 đồng/m3.

4- Đối với những loại khoáng sản khác nếu có phát sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thì thực hiện theo mức thu tối đa quy định tại Nghị định 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ.

Điều 2. Quản lý sử dụng tiền phí:

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là khoản thu thuộc ngân sách cấp Tỉnh hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh theo các nội dung sau:

1- Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản;

2- Khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

3- Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II);
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, UBND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 122/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/12/2008
Ngày hiệu lực 27/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/12/2011
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 122/2008/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 122/2008/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 122/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Tháp
Người ký Huỳnh Minh Đoàn
Ngày ban hành 17/12/2008
Ngày hiệu lực 27/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/12/2011
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 122/2008/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 122/2008/NQ-HĐND quy định mức thu quản lý sử dụng phí bảo vệ