Nghị quyết 123/NQ-HĐND

Nghị quyết 123/NQ-HĐND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hệ thống hóa năm 2013 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 123/NQ-HĐND 2014 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát hệ thống hóa Đắk Lắk


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

Công b các danh mc văn bn quy phm pHáp lut do HỘi đng nhân dân tnh ban hànH đưc rà soát, h thng hóa nĂm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thng hóa văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư s 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định s 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014; Báo cáo thm tra số 31/BC-HĐND ngày 07/7/2014 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa năm 2013 (hệ thống hóa kỳ đu) kèm theo Nghị quyết này, gồm:

1. Tng Danh mục văn bản thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa năm 2013: 102 văn bản.

2. Danh mục văn bản còn hiệu lực: 92 văn bản (trong đó có 04 văn bản hết hiệu lực một phần; 04 văn bản cần sửa đi, bổ sung, thay thế).

3. Danh mục văn bản hết hiệu lực: 10 văn bản (06 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 04 văn bản hết hiệu lực một phần).

4. Danh mục văn bản bãi bỏ: 04 văn bản.

5. Danh mục văn bản cần sửa đổi, bsung, thay thế: 04 văn bản.

Điều 2. Căn cứ các Danh mục văn bản được công b, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm:

1. Đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cng thông tin điện tử của tnh và đăng Công báo tnh đối với Danh mục văn bn hết hiệu lực.

2. Tham mưu cho Hội đng nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế đối với các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc Danh mục được nêu tại Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết này.

3. Không áp dụng thi hành đối với các văn bản thuộc các Danh mục được nêu tại các Khoản 3 và 4, Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành ktừ ngày Hội đồng nhân dân tnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
-
Lưu: VT, P.Ct HĐND.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

TỔNG DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH ĐẮK LẮK THUỘC ĐỐI TƯỢNG RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 18/07/2014 về việc công b Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa năm 2013)

STT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

Lĩnh vực An ninh quốc phòng

01

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND

09-07-2010

Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đi với lực lượng Bảo vệ dân phố

19-07-2010

 

02

Nghị quyết

30/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về việc lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tnh

20-12-2010

 

03

Nghị quyết

45/2011/NQ-ND

22-12-2011

Về chế độ chính sách dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách để thc hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tnh Đk Lắk

26-12-2011

 

04

Nghị quyết

65/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã, giai đoạn 2012-2016

16-07-2012

 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

01

Nghị quyết

23/2008/NQ-HĐND

08-10-2008

Về việc phát triển giáo dục mầm non tnh Đk Lk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015

18-10-2008

 

02

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND

09-07-2010

Về việc dạy tiếng Ê đê trong trường tiu học và trung học cơ s, giai đoạn 2010 - 2015

19-07-2010

 

03

Nghquyết

32/2010/NQ-ND

10-12-2010

Quy định vmức thu học phí đối với hc sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh

20-12-2010

 

04

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về chuyển đổi cơ sở giáo dục mm non bán công trên địa bàn tnh sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

29-08-2011

 

05

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc Quy định mức thu, sdụng học phí đào tạo cao đng trung cp chuyên nghiệp và dạy nghề các tờng công lập trực thuộc tnh từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015

16-07-2012

 

06

Nghị quyết

94/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lk giai đoạn 2011 - 2020, định hưng đến năm 2025

21-07-2013

 

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

01

Nghị quyết

29/2006/NQ-HĐND

11-05-2006

Về cơ chế sử dụng Ngân sách đa phương đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tnh Đk Lắk

21-05-2006

 

02

Nghị quyết

51/2006/NQ-HĐND

14-12-2006

Vđầu tư xây dựng mi trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã

24-12-2006

 

03

Nghị quyết

14/2007/NQ-HĐND

13-07-2007

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp tn địa bàn tỉnh

23-07-2007

 

04

Nghị quyết

22/2008/NQ-HĐND

08-10-2008

Vviệc phát triển cà phê bền vng đến m 2015 và định hướng đến năm 2020

18-10-2008

 

05

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về việc phát triển kinh tế - xã hội các huyện đặc biệt khó khăn của tnh đến năm 2015

20-07-2009

 

06

Nghị quyết

08/2010/NQ-HĐND

09-07-2010

Về việc quy định phân cấp nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập giai đoạn 2010 - 2015

19-07-2010

 

07

Nghị quyết

35/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về cơ cấu nguồn vn đầu tư đường giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011 - 2015

20-12-2010

 

08

Nghị quyết

36/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Vviệc quy định các nguyên tc, nguồn vốn, tiêu chí và định mc phân bổ ổn định vốn đầu tư phát triển bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, th xã, thành phố giai đoạn 2011 - 2015

20-12-2010

 

09

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đk Lk, giai đoạn 2012 - 2015

26-12-2011

 

10

Nghị quyết

44/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về phát trin kinh tế tp thgiai đoạn 2012-2015

26-12-2011

 

11

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và qun lý đầu tư xây dựng nông thôn mới tnh Đk Lắk, giai đoạn 2012-2015

16-07-2012

 

12

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác chuẩn bị thành lập và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho các chức danh của hp tác xã trên địa bàn tnh

21-07-2013

 

Lĩnh vực Khoa học và công nghệ

01

Nghị quyết

43/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Phát triển Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2011 - 2015

26-12-2011

 

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và hội

01

Nghquyết

41/2006/NQ-HĐND

11-10-2006

Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cp xã

21-10-2006

 

02

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho QuBảo trợ tr em tnh giai đoạn 2011 - 2015

29-08-2011

 

03

Nghquyết

47/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về giảm nghèo bền vững tỉnh Đk Lk giai đoạn 2011 - 2015

26-12-2011

 

04

Nghị quyết

81/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

Về Chương trình việc làm và dạy nghề tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2015

22-12-2012

 

05

Nghị quyết

105/2013/NQ-HĐND

20-12-2013

Về Cộng tác viên kiêm nhim bảo vệ, chăm sóc trem tại thôn buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23-12-2013

 

06

Nghị quyết

107/2013/NQ-HĐND

20-12-2013

Về việc quy định chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

23-12-2013

 

Lĩnh vực Nội vụ

01

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐND

21-07-2005

Về việc ban hành chính sách cho đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở của tnh

31-07-2005

Hết hiệu lực một phần

02

Nghquyết

11/2006/NQ-HĐND

13-01-2006

Về việc bổ sung định biên đối với cán bộ không chuyên trách để bố trí chức danh Phó Chtịch Ủy ban Mt trận Tquốc Việt Nam cấp xã

23-01-2006

 

03

Nghquyết

12/2008/NQ-HĐND

11-07-2008

Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức m việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quở các cp

21-07-2008

 

04

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về việc điều chnh chính sách cho đội công tác phát động qun chúng chuyên trách ở cơ sở theo Điều 1, Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh

20-07-2009

 

05

Nghị quyết

33/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về quy định chức danh, số lượng, hệ số phcấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cp xã, thôn, buôn, tổ dân phvà sinh hoạt phí đối vi một số chức danh cán bộ cơ sở.

20-12-2010

 

06

Nghquyết

19/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Quy định mức khoán chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức ở các cp đảm nhiệm việc luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

29-08-2011

 

07

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã ngh hưu gichức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

08

Nghquyết

91/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tnh

21-07-2013

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về một số chính sách phát trin kinh tế trang trại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010 - 2015

19-07-2009

 

02

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND

09-07-2010

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xut, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010-2015

19-07-2009

 

03

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015

29-08-2011

 

04

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015

29-08-2011

 

05

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cu kinh tế nông nghip giai đoạn 2011 - 2015

26-12-2011

 

06

Nghị quyết

39/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Đắk Lắk

26-12-2011

 

07

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về phát triển cây ca cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2015

26-12-2011

 

08

Nghị quyết

41/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Vềy dng Hệ thng khuyến nông viên cơ sở tỉnh Đắk Lắk

26-12-2011

 

09

Nghị quyết

42/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về Chương trình kiên c hóa kênh mương giai đoạn 2011 - 2015

26-12-2011

 

10

Nghị quyết

76/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

Về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22-12-2012

 

Lĩnh vực Tài chính

01

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND

13-4-2007

Về các loại phí và lệ phí

23-04-2007

Hết hiu lực một phần

02

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND

13-07-2007

Về các loại phí và lệ phí

23-07-2007

Hết hiệu lực một phần

03

Nghị quyết

21/2008/NQ-HĐND

08-10-2008

Về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18-10-2008

 

04

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về mc thu phí bo vệ môi trường đối với chất thi rn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-07-2009

 

05

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND

09-07-2010

Về việc quy định chế độ chtiêu đón tiếp khách nước ngoài, chtiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và ch tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

19-07-2010

 

06

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về phân cp nguồn thu, nhiệm vụ chi t năm 2011 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk

20-12-2010

 

07

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về định mức phân bdự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

20-12-2010

 

08

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2011

20-12-2010

 

09

Nghị quyết

25/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về sửa đổi, b sung Đim a Khon 6 Điu 1 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của HĐND tỉnh về các loại phí và lệ phí

20-12-2010

 

10

Nghị quyết

26/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chc, đơn vị thuộc phạm vi quản lý ca địa phương trên đa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-12-2010

 

11

Nghị quyết

27/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

20-12-2010

 

12

Nghị quyết

28/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về lệ phí cp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đt, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất

20-12-2010

 

13

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh

29-08-2011

 

14

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về lệ phí cấp Giy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

26-12-2011

 

15

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với xe ô tô chở người dưi 10 chỗ ngồi

26-12-2011

 

16

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

26-12-2011

 

17

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về miễn phí xây dng

26-12-2011

 

18

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

19

Nghị quyết

79/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

Về mc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22-12-2012

 

20

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Quy đnh mc thu, quản lý và sdụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tn địa bàn tỉnh

21-07-2013

 

21

Nghị quyết

93/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhàc trên địa bàn tnh

21-07-2013

 

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

01

Nghị quyết

34/2008/NQ-HĐND

19-12-2008

Về sp xếp, di dời các sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

29-12-2008

 

02

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sdụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

03

Nghquyết

75/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

Vkhung giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2013

22-12-2012

 

04

Nghị quyết

104/2013/NQ-HĐND

20-12-2013

Vmức giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố năm 2014

01-01-2014

 

Lĩnh vực Thanh tra

01

Nghị quyết

55/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy đnh mức chi bồi dưỡng đi với cán bộ, công chức làm công c tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tcáo, kiến ngh, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông

01

Nghị quyết

46/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Vng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015

26-12-2011

 

Lĩnh vực Tư pháp

01

Nghị quyết

15/2002/NQ-HĐ

11-07-2002

Về việc thông qua Bản quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, buôn, khối phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

21-07-2002

 

02

Nghị quyết

03/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về mức thu lệ phí bản sao từ sổ gốc, chứng thực bn sao tbản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-07-2009

 

03

Nghị quyết

31/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về việc quy định kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

20-12-2010

 

04

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

05

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy định mức thu phí đu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

06

Nghị quyết

95/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2013 - 2020

21-07-2013

 

Lĩnh vực Văn hóa - Th thao và Du lịch

01

Nghị quyết

06/2003/NQ-HĐND

10-01-2003

VĐề án đặt tên đường phố, thành phố Buôn Ma Thuột, đợt 2”

20-01-2003

 

02

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

13-04-2007

Về đặt tên đường trung tâm thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

23-04-2007

 

03

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND

13-04-2007

Về cơ cấu giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk

23-04-2007

 

04

Nghquyết

39/2007/NQ-HĐND

21-12-2007

Về đặt tên đường trung tâm thị trn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

31-12-2007

 

05

Nghquyết

19/2008/NQ-HĐND

08-10-2008

Về việc đặt tên đường Trung tâm thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

18-10-2008

 

Lĩnh vực Xây dựng

01

Nghị quyết

26/2007/NQ-HĐND

17-10-2007

V Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 định hướng đến năm 2020

27-10-2007

 

02

Nghị quyết

103/2013/NQ-HĐND

20-12-2013

Về Chương trình phát triển nhà tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

23-12-2013

 

Lĩnh vực Y tế

01

Nghị quyết

40/2006/NQ-HĐND

11-10-2006

Quy định một số chế độ chính sách đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

21-10-2006

Hết hiệu lực một phần

02

Nghị quyết

31/2008/NQ-HĐND

19-12-2008

Về quy định một số chính sách hỗ trợ đối với viên chc ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 - 2013

29-12-2008

 

03

Nghị quyết

11/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về việc điều chỉnh mt số chế độ, chính sách đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

20-07-2009

 

04

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tnh

29-08-2011

 

05

Nghị quyết

82/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

Về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tnh

22-12-2012

 

06

Nghị quyết

106/2013/NQ-HĐND

20-12-2013

Về việc thực hin một số chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức đang công tác trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2018

23-12-2013

 

Tổng cộng: 102 văn bn

 

DANH MỤC

VĂN bn quy phm pháp lut còn hiu lc
(
Ban hành kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 18/07/2014 về việc công b các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa năm 2013)

STT

Tên loại

S, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

Lĩnh vực an ninh quốc phòng

1

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND

09-07-2010

Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân ph

19-07-2010

 

2

Nghị quyết

30/2010/NQ- HĐND

10-12-2010

Về việc lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

20-12-2010

 

3

Nghị quyết

45/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về chế độ chính sách dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách để thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26-12-2011

 

4

Nghị quyết

65/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã, giai đoạn 2012 - 2016

16-07-2012

 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

5

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND

09-07-2010

Về việc dạy tiếng Ê đê trong trường tiểu học và trung học cơ sở, giai đoạn 2010 - 2015

19-07-2010

 

6

Nghị quyết

32/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Quy định về mức thu học phí đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh

20-12-2010

 

7

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc Quy định mc thu, sử dụng học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề các trường công lập trực thuộc tnh từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015

16-07-2012

 

8

Nghị quyết

94/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025

21-07-2013

 

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

9

Nghị quyết

29/2006/NQ-HĐND

11-05-2006

Về cơ chế sử dụng Ngân sách địa phương đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

21-05-2006

 

10

Nghị quyết

14/2007/NQ-HĐND

13-07-2007

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tnh để đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

23-07-2007

 

11

Nghị quyết

22/2008/NQ-HĐND

08-10-2008

Về việc phát triển cà phê bền vững, đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

18-10-2008

 

12

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về việc phát triển kinh tế - xã hội các huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh đến năm 2015

20-07-2009

 

13

Nghị quyết

08/2010/NQ-HĐND

09-07-2010

Về việc quy định phân cấp nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập giai đoạn 2010 - 2015

19-07-2010

 

14

Nghị quyết

35/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư đường giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011 - 2015

20-12-2010

 

15

Nghị quyết

36/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về việc quy định các nguyên tc, nguồn vn, tiêu chí và định mức phân bổ ổn định vốn đầu tư phát triển bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, th xã, thành ph giai đoạn 2011 - 2015

20-12-2010

 

16

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012 - 2015

26-12-2011

 

17

Nghị quyết

44/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012-2015

26-12-2011

 

18

Nghị quyết

80/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc Quy định một số chính sách hỗ trđầu tư xây dựng cơ shạ tầng kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015

16-07-2012

 

19

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và hỗ trợ đào tạo, bồi dưng cho các chức danh của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

21-07-2013

 

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

20

Nghị quyết

43/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Phát triển Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2011 - 2015

26-12-2011

 

Lĩnh vực Lao đng - Thương binh và xã hội

21

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về việc hỗ trkinh phí từ ngân sách địa phương cho Quỹ Bảo trợ tr em tnh giai đoạn 2011 - 2015

29-08-2011

 

22

Nghị quyết

47/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về giảm nghèo bền vng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011 - 2015

26-12-2011

 

23

Nghị quyết

81/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

V Chương trình việc làm và dạy nghtỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2015

22-12-2012

 

24

Nghị quyết

105/2013/NQ-HĐND

20-12-2013

Về Cộng tác viên kiêm nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, t dân phtrên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23-12-2013

 

25

Nghị quyết

107/2013/NQ-HĐND

20-12-2013

Về việc quy định chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

23-12-2013

 

Lĩnh vực Nội vụ

26

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐND

21-07-2005

Về việc ban hành chính sách cho đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở ca tnh

31-07-2005

Hết hiệu lực một phần

27

Nghị quyết

11/2006/NQ-HĐND

13-01-2006

Về việc bổ sung định biên đối với cán bộ không chuyên trách đbố trí chức danh Phó Chtịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã

23-01-2006

 

28

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND

11-07-2008

Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quở các cp

21-07-2008

 

29

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về việc điều chỉnh chính sách cho đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở theo Điu 1, Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh

20-07-2009

 

30

Nghị quyết

33/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở.

20-12-2010

 

31

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Quy định mức khoán chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức ở các cấp đảm nhiệm việc luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

29-08-2011

 

32

Nghị quyết

57/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

33

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Quy định mức chi bảo đảm công tác ci cách hành chính trên địa bàn tỉnh

21-07-2013

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

34

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về một số chính sách phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010-2015

19-07-2009

 

35

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015

29-08-2011

 

36

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về qun lý, bo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015

29-08-2011

 

37

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về chính sách khuyến khích chuyn dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giai đoạn 2011 - 2015

26-12-2011

 

38

Nghị quyết

39/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về chính sách giảm tn tht sau thu hoạch đối với nông sn, giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Đắk Lắk

26-12-2011

 

39

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về phát triển cây ca cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2015

26-12-2011

 

40

Nghị quyết

41/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về xây dựng Hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Đắk Lắk

26-12-2011

 

41

Nghị quyết

42/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về Chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2011 - 2015

26-12-2011

 

42

Nghị quyết

76/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

Về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22-12-2012

 

Lĩnh vực Tài chính

43

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND

13-4-2007

Về các loại phí và l phí

23-04-2007

Hết hiệu lực một phần

Cn ban hành văn bn thay thế

44

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND

13-07-2007

Về các loại phí và lệ phí

23-07-2007

Hết hiệu lực một phần

Cần ban hành văn bản thay thế

45

Nghquyết

21/2008/NQ-HĐND

08-10-2008

Về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18-10-2008

 

46

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với cht thải rn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-07-2009

Mức thu theo phí vệ sinh tại Điểm a Khoản 2.1 Điu 1 hiện thực hiện theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 (sửa đi Khoản 6 Mục 1 Điu 1 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007)

47

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND

09-07-2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

19-07-2010

 

48

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về phân cp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2011 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk

20-12-2010

 

49

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

20-12-2010

Điu 2 xác định mc phân b này thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015

50

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về tỷ lệ phn trăm phân chia nguồn thu gia ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2011

20-12-2010

 

51

Nghị quyết

25/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về sửa đi, bổ sung Đim a Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của HĐND tỉnh về các loại phí và lệ phí

20-12-2010

 

52

Nghị quyết

26/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về phân cấp thm quyền quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vthuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-12-2010

 

53

Nghquyết

27/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

20-12-2010

 

54

Nghquyết

28/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất

20-12-2010

 

55

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về kinh phí thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cưtrên địa bàn tỉnh

29-08-2011

 

56

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bng xe ô tô.

26-12-2011

 

57

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bo đm

26-12-2011

 

58

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về miễn phí xây dựng.

26-12-2011

 

59

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

Cn ban hành văn bản thay thế

60

Nghị quyết

79/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22-12-2012

 

61

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

21-07-2013

 

62

Nghquyết

93/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nưc trên địa bàn tnh

21-07-2013

 

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

63

Nghquyết

34/2008/NQ-HĐND

19-12-2008

Về sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

29-12-2008

 

64

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

65

Nghquyết

104/2013/NQ-HĐND

20-12-2013

Về mức giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thi xã và thành phố năm 2014

01-01-2014

 

Lĩnh vực Thanh tra

66

Nghị quyết

55/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, x lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

Lĩnh vực Thông tin truyền thông

67

Nghị quyết

46/2011/NQ-HĐND

22-12-2011

Về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011 - 2015

26-12-2011

 

Lĩnh vực Tư pháp

68

Nghị quyết

15/2002/NQ-HĐ

11-07-2002

Về việc thông qua Bn quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, buôn, khối phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

21-07-2002

 

69

Nghquyết

03/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về mức thu lệ phí bản sao từ sgốc, chứng thực bản sao từ bn chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-07-2009

 

70

Nghquyết

31/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về việc quy định kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

20-12-2010

Cn ban hành văn bản thay thế

71

Nghquyết

51/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác kim tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

72

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-07-2012

 

73

Nghquyết

95/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2013 - 2020

21-07-2013

 

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch

74

Nghị quyết

06/2003/NQ-HĐND

10-01-2003

VĐán đặt tên đường phố, thành phố Buôn Ma Thuột, đợt 2

20-01-2003

 

75

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

13-04-2007

Về đặt tên đường trung tâm thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

23-04-2007

 

76

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND

13-04-2007

Về cơ cấu giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk

23-04-2007

 

77

Nghị quyết

39/2007/NQ-HĐND

21-12-2007

Về đặt tên đường trung tâm thị trn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

31-12-2007

 

78

Nghị quyết

19/2008/NQ-HĐND

08-10-2008

Về việc đặt tên đường Trung tâm thị trấn Liên Sơn, huyện Lk, tỉnh Đắk Lắk

18-10-2008

 

79

Nghquyết

34/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

20-12-2010

 

80

Nghị quyết

58/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về việc quy định chế độ đặc thù đối với Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải

16-07-2012

Điều 1 đã đưc bổ sung thêm Khoản 5 tại Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 ca HĐND tỉnh

81

Nghị quyết

59/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đắk Lk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

16-07-2012

 

82

Nghị quyết

60/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015

16-07-2012

 

83

Nghị quyết

61/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về xây dựng hệ thống Cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trn, giai đoạn 2012 - 2015

16-07-2012

 

84

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND

06-07-2012

Về bảo tồn, phát huy di sản - không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015

16-07-2012

 

85

Nghị quyết

78/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

Về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk

22-12-2012

 

86

Nghị quyết

80/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

Về việc quy định thu phí tham quan Bảo tàng tỉnh

22-12-2012

 

87

Nghị quyết

92/2013/NQ-HĐND

19-07-2013

Về việc bổ sung Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh về Quy định chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải

21-07-2013

 

Lĩnh vực Xây dựng

88

Nghị quyết

103/2013/NQ-HĐND

20-12-2013

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

23/12/2013

 

Lĩnh vực Y tế

89

Nghị quyết

40/2006/NQ-HĐND

11-10-2006

Quy định một số chế độ chính sách đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

21-10-2006

Hết hiệu lực một phần

90

Nghị quyết

11/2009/NQ-HĐND

10-07-2009

Về việc điều chỉnh một số chế độ, chính sách đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

20-07-2009

 

91

Nghị quyết

82/2012/NQ-HĐND

21-12-2012

Về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, cha bệnh trong các cơ s khám bệnh, cha bệnh công lập trực thuộc tnh

22-12-2012

 

92

Nghị quyết

106/2013/NQ-HĐND

20-12-2013

Về việc thực hiện một số chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trđối với viên chức đang công tác trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2018

23-12-2013

 

Tổng cộng: 92 văn bản

 

DANH MỤC

văn bẢn quy phm pháp lut ht HIỆu lc
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 18/07/2014 v việc công bcác Danh mục văn bn quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa năm 2013)

I. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN B

STT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lc

Ghi chú

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

01

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về chuyển đi cơ sở giáo dục mầm non bán công trên địa bàn tỉnh sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

Nghị quyết này được ban hành nhm thông qua việc chuyển đổi các 20 trưng mầm non, mu giáo bán công sang công lp. Lộ trình chuyển đổi được xác định cụ thể tại Khoản 3, Điều 1 là hoàn tất trong tháng 9/2011 và hiện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc chuyển đổi.

01-10-2011

 

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

02

Nghị quyết

41/2006/NQ-HĐND

11-10-2006

Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

Được thay thế bởi Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 về việc quy định chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

23-12-2013

 

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trưng

03

Nghị quyết

75/2012/NQ-ND

21-12-2012

Về khung giá các loại đt trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tnh năm 2013

Được thay thế bởi Nghị quyết số 104/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 về mức giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố năm 2014

01-01-2014

 

Lĩnh vực xây dựng

04

Nghị quyết

26/2007/NQ-HĐND

17-10-2007

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 và định hưng đến năm 2020

Được thay thế bởi Nghquyết số 103/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 và đnh hướng đến năm 2020

23-12-2013

 

Lĩnh vực Y tế

05

Nghị quyết

31/2008/NQ-HĐND

19-12-2008

Về quy định một số chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2009 - 2013

Được thay thế bởi Nghquyết số 106/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 về việc thực hiện một số chế độ, cnh sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức đang công tác trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2018

23-12-2013

 

06

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND

30-08-2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 106/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 về việc thực hiện một số chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trđối với viên chức đang công tác trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2018

23-12-2013

 

Tng cộng: 06 văn bản

II. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Nội dung quy định hết hiệu lực và lý do

Ngày hết hiệu lực một phần

Ghi chú

Lĩnh vực Nội vụ

1

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐND

21-07-2005

Về vic ban hành chính sách cho đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ scủa tỉnh

Khoản 1 và 4 Điều 1 đã được điều chỉnh tại Điều 1, Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của HĐND tỉnh vviệc điều chỉnh chính sách cho đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở theo Điều 1 Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tnh

20-07-2009

 

2

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND

13-4-2007

Về các loại phí và lệ phí

Các khoản phí về an ninh, trật tự; phòng, chng thiên tai tại Khoản 12, 13 Mục I Điu 1; các khoản lệ phí về hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân; lệ phí địa chính tại các Khon 1, 3 Mục II Điều 1 (được xác định miễn theo Danh mục được ban hành kèm theo Chthị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó, lệ phí hộ khẩu tại Điểm b Khoản 1 Mục II Điều 1 đã bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 08/10/2008 của HĐND tỉnh; l phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khoản 3 Mục II Điều 1 đã được bãi bỏ tại Nghị quyết số 10/2010/NQ-ND ngày 09/7/2010 của HĐND tnh);

Phí đấu giá tại các Điểm a, b Mục 11 Khoản 1 Điều 1 đã được bãi btại Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh vviệc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

18-10-2008

(lệ phí hộ khẩu)

19-7-2010

(lệ phí cp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

16-7-2012

(phí đu giá)

 

3

Nghị quyết

15/2007/NQ-ND

13-07-2007

Về các loại phí và lệ phí

Phí xây dựng tại Khoản 1 Mục I, Điều 1 đã được bãi bỏ tại Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 của HĐND tnh về miễn phí xây dựng.

Quy đnh về phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bo tại Mục 9, 10 Khoản 1 Điều 1 đã bị i bỏ tại Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 của HĐND tỉnh về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Phí vệ sinh tại Điểm a Khoản 6 Điều 1 đã được sa đi tại Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh.

02-01-2012

(phí xây dựng, phí cung cp thông tin giao dịch bảo đm)

20-12-2010

(phí vệ sinh)

 

Lĩnh vực Y tế

4

Nghquyết

40/2006/NQ-HĐND

11-10-2006

Quy định một số chế độ chính sách đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tên gọi Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, cụm từ “Dân số - Gia đình và Tr emtrong Nghị quyết và quy định về kinh phí tại Điểm 2, Điểm 3, Điểm 7 Khoản IV Điều 1 đã được sửa đổi, điều chỉnh tại Điều 1 Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của HĐND tỉnh về điều chỉnh một số chế độ, chính sách đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

20-07-2009

 

Tng cộng: 04 văn bản

TNG = (I + II) = 6 + 4 = 10 văn bản

 

DANH MỤC

Văn bn quy phm pháp lut bãi b
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 18/07/2014 về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa năm 2013)

STT

Tên loi

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do bãi b

Ghi chú

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

01

Nghị quyết

23/2008/NQ-HĐND

08-10-2008

Về việc phát triển giáo dục mầm non tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015

Các mục tiêu, giải pháp định hướng đến 2015 trong Nghị quyết này không còn phù hp với các mục tiêu, giải pháp v phát triển giáo dục mầm non được xác định trong Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Bãi bỏ để thực hiện thống nhất theo Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND cho phù hợp.

 

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

02

Nghị quyết

51/2006/NQ-HĐND

14-12-2006

Về đầu tư xây dựng mi trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã

Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ đầu tư của ngân sách tỉnh, quy mô, din tích làm việc ti thiểu (không quy định tối đa) đối với việc xây dựng trụ sở HĐND, UBND cấp xã theo quy định tại Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, hiện nay Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC đã được thay thế bi Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tưng Chính phvề việc quy định tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn; quy định cụ thể diện tích làm việc tối đa/từng chức danh.

Mặt khác, theo Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định các nguyên tắc, nguồn vốn, tu chí và định mức phân bổ ổn định vốn đầu tư phát triển bổ sung tngân sách tỉnh cho ngân sách các huyn, thị xã, thành phố giai đoạn 2011 - 2015 thì ngân sách tnh không còn ngun hỗ trcho mục tiêu này, việc xây dựng các công trình trên địa bàn huyện do ngân sách huyện quyết định.

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

3

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND

09-07-2010

Về chính sách htrợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2010 - 2015

Chính sách htrợ này được xây dựng trên cơ sMục III Điều 1 Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thtướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến năm 2015 và thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, Quyết định này đã đưc thay thế bằng Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sn. Theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngoài rau còn nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản khác được hỗ tr(Điều 1), có sự thay đổi vchính sách hỗ trợ (Điều 5), thm quyền quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư, danh mục sản phẩm đặc thù của địa phương được hỗ trợ thuộc UBND tnh (Khoản 1 Điều 6).

Bãi bỏ để giao lại cho UBND tỉnh rà soát lại đối tượng, mức hỗ trợ và ban hành văn bn trong nh vực này cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

Văn bẢn Quy phm pháp lut cn sa đi, b sung, ban hành thay th
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 18/07/2014 về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa năm 2013)

STT

Tên loại

Số - Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Hình thức xử lý

Lý do

Ghi chú

Lĩnh vc Tài chính

01

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND

13-4-2007

Về các loại phí và l phí

Ban hành văn bản thay thế

Hiện đã có Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thm quyn quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, một số loại phí, lệ phí tại văn bản này không còn phù hợp như: phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.... Bên cạnh đó, một số loại phí, lệ phí đã có văn bản chuyên ngành quy định riêng như: Phí đấu giá, Lệ phí cư trú... hoặc được bãi bỏ, miễn như: phí xây dng, phí phòng chống thiên tai. Do đó cần ban hành văn bản mới thay thế cho phù hợp.

 

02

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND

13-07-2007

Về các loại phí và lệ phí

Ban hành văn bản thay thế

Hiện đã có Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thm quyn quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, một số loại phí, lệ phí tại văn bản này không còn phù hợp như: phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.... Bên cạnh đó, một số loại phí, lệ phí đã có văn bản chuyên ngành quy định riêng như: Phí đấu giá, Lệ phí cư trú... hoặc được bãi bỏ, miễn như: phí xây dng, phí phòng chống thiên tai. Do đó cần ban hành văn bản mới thay thế cho phù hợp.

 

03

Nghị quyết

53/2012/NQ-ND

06-07-2012

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thi sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành văn bn thay thế

Nghị quyết này được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP Tuy nhiên, hiện nay các văn bản này đã đưc thay thế bởi Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP Theo đó, một số quy định về đối tượng nộp phí, đi tượng không chịu phí... không còn phù hp với quy định Nghị định số 25/2013/NĐ-CP và Thông tư liên lịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT. Do đó, cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp.

 

04

Nghquyết

31/2010/NQ-HĐND

10-12-2010

Về việc quy định kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đk Lắk.

Ban hành văn bản thay thế

Nghị quyết này được xây dựng trên cơ sở Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Hiện được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, qun lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp lut và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ s, có nhiều quy định mới về loại nh chi và mức chi. Do đó, cần ban hành văn bản mới thay thế cho phù hợp.

 

Tổng cộng: 04 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu123/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực18/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 123/NQ-HĐND 2014 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát hệ thống hóa Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 123/NQ-HĐND 2014 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát hệ thống hóa Đắk Lắk
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu123/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýNiê Thuật
       Ngày ban hành18/07/2014
       Ngày hiệu lực18/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 123/NQ-HĐND 2014 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát hệ thống hóa Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 123/NQ-HĐND 2014 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát hệ thống hóa Đắk Lắk

           • 18/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực