Nghị quyết 125/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 125/2017/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết 125/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng đã được thay thế bởi Nghị quyết 151/2018/NQ-HĐND mức thu nộp sử dụng phí lòng đường hè phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 125/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2017/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 9587/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định, sửa đổi, bổ sung mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, kỳ họp thứ ba

1. Sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 1 như sau:

“a) Đối tượng nộp: Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phù hợp với quy hoạch của thành phố để sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật liệu, thi công công trình, lắp đặt bảng, biển, pano, băng rôn quảng cáo, trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô, đỗ xe ô tô tại các tuyến đường có tổ chức thu phí.”

2. Bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 1 như sau:

c) Các đối tượng được miễn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô

- Xe chữa cháy đang làm nhiệm vụ;

- Xe quân sự, xe công an đang làm nhiệm vụ;

- Xe cứu thương đang làm nhiệm vụ (kể cả các loại xe khác chở người bị nạn đến nơi cấp cứu);

- Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

- Các xe đang phục vụ các hoạt động cộng đồng được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

3. Sửa đổi khoản 2, Điều 1 như sau:

“2. Áp dụng thống nhất mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phù hợp với quy hoạch của thành phố để sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật liệu, thi công công trình, lắp đặt bảng, biển, pano, băng rôn quảng cáo, trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô, đỗ xe ô tô tại các tuyến đường có tổ chức thu phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Phụ lục đính kèm”.

4. Bổ sung khoản 5 vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND cụ thể như sau:

STT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

5

Sử dụng để đỗ xe ô tô tại tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú – Quận Hải Châu

 

 

a

Ô tô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn

Đồng/lượt

15.000

b

Ô tô từ 16 đến 30 chỗ, xe tải từ 2,5 tấn đến 3,5 tấn

Đồng/lượt

20.000

c

Ô tô trên 30 chỗ ngồi trở lên, xe tải trên 3,5 tấn

Đồng/lượt

30.000

- Một lượt xe là một lần xe vào, xe ra tại vị trí đỗ xe. Một lượt tối đa không quá 120 phút, quá thời gian 120 phút thu thêm các lượt tiếp theo.

- Miễn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô trong những ngày lễ tết như: Tết Âm lịch (5 ngày), Tết Dương lịch, 30/4, 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, Quốc Khánh 2/9.

5. Bổ sung điểm d, khoản 3, Điều 1 về cơ quan thu phí như sau:

“d) Cơ quan thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô: Ủy ban nhân dân quận Hải Châu triển khai công tác thu theo quy định”.

6. Bổ sung kiểm đ, khoản 5, Điều 1 về chế độ quản lý, sử dụng phí thu được như sau:

“đ) Đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô tại các tuyến đường có thu phí: Cơ quan thu phí được để lại 65% trong tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí. Số còn lại 35% nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
-
Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỌA KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu125/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 125/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 125/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu125/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Nho Trung
       Ngày ban hành07/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 125/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 125/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng