Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố Đà Nẵng đã được thay thế bởi Nghị quyết 151/2018/NQ-HĐND mức thu nộp sử dụng phí lòng đường hè phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2016/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 9677/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp và không thu phí

a) Đối tượng nộp: Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phù hợp với quy hoạch của thành phố để sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật liệu, thi công công trình, lắp đặt bảng, biển, pano, băng rôn quảng cáo, trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô.

b) Không thu phí đối với cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (ngoài mục đích giao thông) cho việc đám cưới, đám tang.

2. Mức thu

Áp dụng thống nhất mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật liệu, thi công công trình, lắp đặt bảng, biển, pano, băng rôn quảng cáo, trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Phụ lục đính kèm.

3. Cơ quan thu phí

a) Cơ quan thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích sản xuất, kinh doanh, tập kết vật liệu, thi công công trình:

- Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thu đối với trường hợp cấp Giấy phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông tại các tuyến đường theo phân cấp.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện thu đối với trường hợp cấp Giấy phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông tại các tuyến đường theo phân cấp.

b) Cơ quan thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích đặt bảng quảng cáo (trừ khu vực các chợ): Trung tâm Quản lý Quảng cáo Đà Nẵng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.

c) Cơ quan thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích đặt bảng quảng cáo tại khu vực các chợ:

- Đối với các chợ thuộc thành phố quản lý: Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng thuộc Sở Công thương.

- Các chợ thuộc quận, huyện quản lý: Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thu.

4. Chế độ thu, nộp phí

Thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành.

5. Chế độ quản lý, sử dụng phí thu được

a) Đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích sản xuất, kinh doanh, tập kết vật liệu, thi công công trình: Cơ quan thu phí được để lại 80% trong tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí. Số còn lại 20% nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích đặt bảng quảng cáo (trừ khu vực các chợ): Cơ quan thu phí được để lại 30% trong tổng số tiền phí thu được để chi hoạt động của đơn vị, phục vụ công tác quản lý và thu phí; phần còn lại 70% nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

c) Đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích đặt bảng quảng cáo tại khu vực các chợ: Cơ quan thu phí được trích 30% trong tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí; phần còn lại 70% nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

d) Hằng năm, tổ chức thu phí phải quyết toán thu, chi theo quy định. Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền phí được để lại chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và bãi bỏ Điểm a, Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 13 về quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thay thế Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 15 về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo đối với các đường loại 6, loại 7 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV QH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tài chính, GTVT, VH TT&DL, Công thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP HĐND, VP UBND thành phố;
- Các Sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu54/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố Đà Nẵng
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu54/2016/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
     Người kýNguyễn Xuân Anh
     Ngày ban hành08/12/2016
     Ngày hiệu lực01/01/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố Đà Nẵng

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố Đà Nẵng