Nghị quyết 126/2008/NQ-HĐNĐ

Nghị quyết 126/2008/NQ-HĐNĐ bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND năm 2006 về huy động Quỹ Quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 126/2008/NQ-HĐNĐ bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2008/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2006/NQ-HĐND NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ HUY ĐỘNG QUỸ QUỐC PHÒNG – AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 4420/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 tháng 2008 của UBND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2006 về huy động quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2006 về huy động Quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- VP QH, VP CP, Bộ TC;
- Cục Kiểm tra VBQPPL – BTP;
- Ban TVTU, TT HĐHD, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo QN, Đài PT-TH, TTXVN tại QNam;
- CPVP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn, CV;
- Lưu VT, CVKT (Tuấn).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2008/NQ-HĐNĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu126/2008/NQ-HĐNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2008/NQ-HĐNĐ

Lược đồ Nghị quyết 126/2008/NQ-HĐNĐ bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản hiện thời

              Nghị quyết 126/2008/NQ-HĐNĐ bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam
              Loại văn bảnNghị quyết
              Số hiệu126/2008/NQ-HĐNĐ
              Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
              Người kýNguyễn Văn Sỹ
              Ngày ban hành11/12/2008
              Ngày hiệu lực21/12/2008
              Ngày công báo...
              Số công báo
              Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
              Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
              Cập nhật13 năm trước

              Văn bản thay thế

                Văn bản được dẫn chiếu

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản gốc Nghị quyết 126/2008/NQ-HĐNĐ bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam

                      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 126/2008/NQ-HĐNĐ bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam

                      • 11/12/2008

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 21/12/2008

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực