Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND huy động Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND huy động quỹ quốc phòng an ninh Quảng Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết 126/2008/NQ-HĐNĐ bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2008.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND huy động quỹ quốc phòng an ninh Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2006/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 04 tháng 5 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HUY ĐỘNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh dân quân tự vệ ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 1054/TTr-UBND ngày 21/4/2006 của UBND tỉnh về đề nghị huy động Quỹ Quốc phòng - An ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề nghị của UBND tỉnh về việc huy động Quỹ Quốc phòng - An ninh tại Tờ trình số 1054 /TTr-UBND ngày 21/4/2006, cụ thể như sau:

1. Đối tượng huy động:

+ Các cơ quan hành chính, sự nghiệp (kể cả các trường học, trường đào tạo thuộc các loại hình), đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

+ Các hộ gia đình (kể cả các hộ gia đình là công chức, viên chức) đang cư trú tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

2. Đối tượng miễn huy động:

+ Hộ gia đình có Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

+ Hộ gia đình thuộc 12 xã biên giới của tỉnh.

+ Hộ gia đình có thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đang hưởng tuất là chủ hộ.

+ Hộ gia đình có thương binh hạng 1, hạng 2; bệnh binh hạng 1 là chủ hộ; hộ có nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam (Dioxin) được hưởng trợ cấp hàng tháng.

+ Hộ gia đình có trong danh sách hộ đói nghèo theo tiêu chí của ngành Lao động, thương binh & Xã hội.

+ Hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, sự kiện rủi ro bất ngờ.

3. Mức huy động:

Số TT

Đối tượng nộp

Mức nộp

1

+ Hộ Gia đình (đồng/hộ/năm)

 

 

- Hộ không sản xuất kinh doanh

10.000 đồng - 30.000 đồng

 

- Hộ sản xuất kinh doanh

20.000 đồng - 60.000 đồng

2

+ Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đơn vị LLVT nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (đồng/đơn vị/năm)

 

 

- Cấp tỉnh trở lên

200.000 đồng - 300.000 đồng

 

- Cấp huyện, thị xã

100.000 đồng - 200.000 đồng

3

+ Đơn vị SXKD (đồng/đơn vị/năm)

200.000 đồng - 600.000 đồng

Khuyến khích các đơn vị, hộ gia đình và cá nhân có điều kiện tự nguyện đóng góp ở mức cao hơn.

4. Quản lý và sử dụng:

+ Quỹ Quốc phòng - An ninh được quản lý thống nhất vào ngân sách xã, chi phục vụ cho hoạt động quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn.

+ Trích từ 3 đến 7% nguồn quỹ thu được để phục vụ cho công tác quản lý và đôn đốc thu.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể việc huy động, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh đúng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Nam khoá VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 04/5/2006 thay thế Nghị quyết số 32/2001/NQ-HĐND ngày 16/8/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VI./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu51/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2006
Ngày hiệu lực14/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND huy động quỹ quốc phòng an ninh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND huy động quỹ quốc phòng an ninh Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu51/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Sỹ
        Ngày ban hành04/05/2006
        Ngày hiệu lực14/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND huy động quỹ quốc phòng an ninh Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND huy động quỹ quốc phòng an ninh Quảng Nam