Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2019/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình s 121/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận v Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo thm tra s 107/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận Khóa I, gồm:

1. Nghị quyết số 131/2005/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Hội đng nhân dân quận Bình Tân về nội dung kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, ngày 10 tháng 11 năm 2005;

Lý do: Nội dung của Nghị quyết số 131/2005/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân có căn cứ Chỉ thị s 17/2001/CT- UB ngày 01 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa - xã hội đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản; các nội dung của Nghị quyết 131/2005/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân hiện đối tượng điều chỉnh không còn.

2. Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân;

Lý do: Từng nội dung thu, chi tại Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân đã được thu, chi đúng theo từng nội dung trong Nghị quyết và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo niên độ năm theo quy định; các nội dung của Nghị quyết số 80/2007/NQ- HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân hiện đối tượng điều chnh không còn.

3. Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Hội đng nhân dân quận Bình Tân vphương án sử dụng 44,529 tỷ đng từ ngun kết dư ngân sách quận năm 2006 đbố trí cho các chương trình, mục tiêu và dự án trong năm 2007.

Lý do: Từng nội dung thu, chi tại Nghquyết số 81/2007/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân đã được thu, chi đúng theo từng nội dung trong Nghị quyết và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo niên độ năm theo quy định và các nội dung của Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân hiện đối tượng điều chỉnh không còn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Khóa II, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- HĐND Thành phố (để b/c);
- Tổ đại biểu Quốc hội số 3;
- Tổ đại biểu HĐND Thành phố 15, 16;
- UBND Thành phố (để b/c);
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND Thành phố;
- TT.Quận ủy (để b/c);
- TT.HĐND quận;
- TT.
UBND qun: CT, các PCT;
- BTT.UBMTTQVN quận;
- Các B
an HĐND quận;
- Các Tổ Đại biểu HĐND quận;
- Đại biểu HĐND quận;
- CVP Quận ủy;
- VP.HĐND v
à UBND quận: C-các PCVP;
- Trưởng các Phòng, ban, ngành QLNN, ĐVSN quận;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN 10 phường;
- BBT. Website quận, Bản tin Bình Tân;
- Lưu: VT, BPC (Tú), TH (Hoàng:4b).

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Quốc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Hồ Chí Minh
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu01/2019/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
      Người kýVõ Ngọc Quốc Thuận
      Ngày ban hành22/07/2019
      Ngày hiệu lực01/08/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Hồ Chí Minh

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Hồ Chí Minh