Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân đã được thay thế bởi Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân quận Bình Tân Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

Số: 80/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006 CỦA QUẬN BÌNH TÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của Chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân.

I. THU NGÂN SÁCH:   

1. Về thu ngân sách Nhà nước:

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 397,178 tỷ đồng đạt 102,9% dự toán năm gồm:

a) Thuế công thương nghiệp (CTN): 145,543 tỷ đồng đạt 104% dự toán năm và chiếm tỷ trọng 36,6% tổng thu ngân sách Nhà nước.

b) Thuế trước bạ: 37,780 tỷ đồng đạt 79,5% so với dự toán năm và chiếm tỷ trọng 9,5% tổng thu ngân sách Nhà nước. Trong đó thu thuế trước bạ xe máy, ôtô là 16,726 tỷ và thu thuế trước bạ nhà đất là 21,054 tỷ đồng.

c) Thuế thu nhập cá nhân: 713 triệu đồng đạt 237,7% so với dự toán năm và chiếm tỷ trọng 0,2% tổng thu ngân sách Nhà nước.

d) Thuế nhà đất: 4,768 tỷ đồng đạt 128,9% so với dự toán năm và chiếm tỷ trọng 1,3% tổng thu ngân sách Nhà nước.

e) Tiền thuê đất: 8,274 tỷ đồng đạt 137,9% so với dự toán năm và chiếm tỷ trọng 2,1% tổng thu ngân sách Nhà nước.

f) Tiền sử dụng đất: 164,889 tỷ đồng đạt 97% dự toán năm và chiếm tỷ trọng 41,5% tổng thu ngân sách Nhà nước.

g) Thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ): 9,347 tỷ đồng đạt 89% so với dự toán năm và chiếm tỷ trọng 2,3% tổng thu ngân sách Nhà nước.

h) Phí, lệ phí: 4,683 tỷ đồng đạt 141,9% dự toán năm và chiếm tỷ trọng 1,2% tổng thu ngân sách Nhà nước.

i) Thu khác: 9,587 tỷ đồng đạt 213% dự toán năm và chiếm tỷ trọng 2,4% tổng thu ngân sách Nhà nước.

j) Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 11,211 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 2,8% tổng thu ngân sách Nhà nước, trong đó học phí 3,943 tỷ đồng, viện phí 2,894 tỷ đồng, phí trông giữ phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của Công an quận là 733 triệu đồng, lao động công ích và cơ sở hạ tầng ở 10 phường: 3,639 tỷ đồng.

k) Viện trợ không hoàn lại là 373 triệu đồng chiếm tỷ trọng 0,1% tổng thu ngân sách Nhà nước.

2. Thu ngân sách địa phương:

Thu ngân sách địa phương là 242,516 tỷ đồng đạt 176,9% dự toán năm. Trong đó thu ngân sách cấp quận là 220,413 tỷ đồng đạt 173,9% dự toán năm, thu ngân sách cấp phường là 39,292 tỷ đồng đạt 220% so với dự toán năm. Thu ngân sách địa phương bao gồm:

- Thu điều tiết ngân sách là 97,244 tỷ đồng chiếm 40,1% tổng thu ngân sách địa phương.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố 55,396 tỷ đồng chiếm 22,8% tổng thu ngân sách địa phương; trong đó kinh phí bổ sung chi đầu tư phát triển: 21,544 tỷ đồng.

- Thu kết dư năm 2005 chuyển sang là 74,686 tỷ đồng chiếm 30,8% tổng thu ngân sách địa phương.

- Số ghi thu, ghi chi qua ngân sách là 11,211 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,6% tổng thu ngân sách địa phương.

- Số viện trợ không hoàn lại là 377 triệu đồng chiếm tỷ trọng 0,1% tổng thu ngân sách địa phương.

- Thu chuyển nguồn là 3,606 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 1,4% tổng thu ngân sách địa phương.

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Tổng chi ngân sách địa phương 164,144 tỷ đồng đạt 119,7% dự toán năm. Trong đó tổng chi ngân sách cấp quận là 144,123 tỷ đồng và chi ngân sách cấp phường là 37,209 tỷ đồng. Chi tiết chi ngân sách địa phương như sau:

1. Về chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB):

Chi đầu tư XDCB là 38,008 tỷ đồng đạt 136,1% so với dự toán năm chiếm tỷ trọng 23,1% tổng chi ngân sách.

2. Về chi thường xuyên:

Tổng chi thường xuyên là 108,566 tỷ đồng đạt 93% so với dự toán năm chiếm tỷ trọng 66,1% tổng chi ngân sách. Chi tiết các khoản chi như sau:

a) Chi sự nghiệp kinh tế 18,649 tỷ đồng đạt 83,2% dự toán năm chiếm tỷ trọng 17,2% tổng chi thường xuyên. Trong năm, Quận đã thanh toán khoản nợ tiền điện chiếu sáng dân lập năm 2004 cho Công ty Điện lực Bình Phú, thanh toán khối lượng và cấp bù nhiên liệu phục vụ cho công tác quét dọn, thu gom và vận chuyển rác, chăm sóc cây xanh khuôn viên Quận ủy, Ủy ban và Nghĩa trang Liệt sĩ quận; duy tu, dặm vá các tuyến đường phục vụ đi lại, nạo vét các tuyến kênh nhằm khơi thông dòng chảy...

b) Chi sự nghiệp văn hóa - xã hội: 47,476 tỷ đồng đạt 114,2% so với dự toán năm chiếm tỷ trọng 43,7% tổng chi thường xuyên; trong đó:

b.1) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 31,973 tỷ đồng đạt 109,9% dự toán năm:

- Chi đảm bảo hoạt động, nghiệp vụ chuyên môn: 27,889 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 87,2% so với sự nghiệp GD-ĐT.

- Chi mua sắm: 1,427 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,5% so với sự nghiệp GD-ĐT.

- Chi sửa chữa: 2,657 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 8,3% so với sự nghiệp GD-ĐT.

b.2) Chi sự nghiệp y tế: 8,627 tỷ đồng đạt 102,2% dự toán năm. Quận đã đáp ứng kinh phí kịp thời hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động trạm cấp cứu đường bộ, bổ sung lương mới và trợ cấp ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh đó, quận đã đáp ứng kinh phí cho các chương trình mục tiêu như: phun thuốc dịch sốt xuất huyết; chương trình chống lao, sửa chữa trụ sở làm việc của Tổ chống lao, trạm y tế các phường, trang bị xe cứu thương phục vụ cho công tác chuyên môn.

b.3) Chi sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao 3,135 tỷ đồng đạt 186,4% dự toán năm. Khoản chi này vượt dự toán do có chi hoạt động phục vụ các ngày lễ lớn, kinh phí thực hiện các bản tin phục vụ cho công tác tuyên truyền, trang bị cho Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao 01 xe bán tải để phục vụ công tác chuyên môn…

b.4) Chi sự nghiệp xã hội 3,741 tỷ đồng đạt 157,7% dự toán năm. Quận đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho 3.684 gia đình chính sách, trợ cấp dân nghèo trong dịp lễ, Tết với tổng kinh phí là 834,5 triệu đồng, ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7 với tổng kinh phí là 466 triệu đồng và hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Quỹ Xóa đói giảm nghèo của Quận góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo (6 triệu đồng/năm/người) xuống dưới 4,5%, hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác 3 giảm trên địa bàn...

c) Chi quản lý Nhà nước: 22,198 tỷ đồng đạt 186,1% dự toán năm chiếm tỷ trọng 20,5% tổng chi thường xuyên. Đây là chi phí để duy trì hoạt động thường xuyên của bộ máy, chi mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác và nghiệp vụ chuyên môn.

d) Chi hoạt động Đảng - Đoàn thể: 5,953 tỷ đồng đạt 105,4% dự toán năm chiếm tỷ trọng 5,5% tổng chi thường xuyên. Quận đã hỗ trợ kịp thời kinh phí hoạt động và mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn của khối đoàn thể.

e) Chi quốc phòng - an ninh: 6,601 tỷ đồng đạt 192% dự toán năm chiếm tỷ trọng 6,1% tổng chi thường xuyên. Đây là kinh phí hỗ trợ hoạt động cho Ban Công an và Ban Chỉ huy Quân sự trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Công an quận; trang bị 01 xe chuyên dùng và trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho Ban Chỉ huy Quân sự quận.

f) Chi khác: 7,689 tỷ đồng đạt 107,8% dự toán năm chiếm tỷ trọng 7% tổng chi thường xuyên. Gồm các khoản chi động viên khen thưởng về thành tích vượt thu ngân sách cho lực lượng cán bộ, công chức thực hiện công tác thu, thực hiện công tác điều tra biến động dân số năm 2006, điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006, điều tra kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận, hỗ trợ kinh phí hoạt động, trợ cấp ngành theo quy định cho các đơn vị ngành dọc như Tòa án, Thi hành án, Viện Kiểm sát, Đội Quản lý Thị trường, Chi cục Thuế...

3. Chi chuyển nguồn sang năm 2007: 6,357 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 3,9% tổng chi ngân sách, trong đó tạm ứng cho các công trình xây dựng cơ bản chưa đủ thủ tục thanh toán 4,983 tỷ đồng; kinh phí khoán chi của các cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ và kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thực hiện Nghị định số 10/NĐ-CP của Chính phủ là 1,374 tỷ đồng.

4. Chi quản lý qua ngân sách: 11,211 tỷ đồng chiếm 6,9% tổng chi ngân sách địa phương.

III. Số kết dư ngân sách địa phương là 78,372 tỷ đồng. Trong đó số kết dư ngân sách cấp quận năm 2006 chuyển sang năm 2007 là 76,290 tỷ đồng và cấp phường là 2,082 tỷ đồng.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện quyết toán cụ thể ngân sách theo Điều 1 nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu80/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực10/08/2007
Ngày công báo01/09/2007
Số công báoSố 57
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu80/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực10/08/2007
        Ngày công báo01/09/2007
        Số công báoSố 57
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân