Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND sửa đổi 39/2010/NQ-HĐND xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2014/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 39/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII – KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 923/TTr-UBND ngày 03/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020; Báo cáo thẩm tra số 18/BC-HĐND ngày 11/3/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020 với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện một số nội dung tại điểm a, Khoản 2, Điều 1, cụ thể như sau:

- Về hạ tầng kinh tế xã hội: Năm 2015, 100% trường học mầm non, mẫu giáo có cơ sở vật chất đủ điều kiện hoạt động; 100% xã có nhà văn hóa và khu thể thao đủ điều kiện hoạt động; 100% thôn có điểm đủ điều kiện truy cập internet và thư viện dùng chung.

- Về văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường: Phấn đấu đến năm 2015 có 95% hộ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh.

2. Sửa đổi Điều 2 về cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới:

2.1. Cơ chế hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước thực hiện theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, các tiêu chí và định mức phân bổ của Đề án được áp dụng riêng cho Chương trình nông thôn mới.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho từng nội dung, công việc cụ thể, bảo đảm phù hợp với thực tế của địa phương.

2.2. Dành 30% tổng nguồn Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố để đầu tư phát triển sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu cho các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn.

Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định chi tiết việc phân bổ đảm bảo công khai, minh bạch, cân đối giữa các vùng, miền, giữa các huyện, thị xã, thành phố; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án.

3. Sửa đổi Điều 3 về vốn và nguồn vốn thực hiện Đề án, như sau:

Trên cơ sở điều kiện thực tế ngân sách Tỉnh hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí Ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư và hỗ trợ đầu tư hoàn thành các tiêu chí theo mục tiêu cụ thể đề ra.

Điều 2. Các nội dung sửa đổi nêu trên được thực hiện kể từ năm 2014; các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2020.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14/3/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu129/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực24/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND sửa đổi 39/2010/NQ-HĐND xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND sửa đổi 39/2010/NQ-HĐND xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu129/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành14/03/2014
       Ngày hiệu lực24/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND sửa đổi 39/2010/NQ-HĐND xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND sửa đổi 39/2010/NQ-HĐND xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh

          • 14/03/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/03/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực