Nghị quyết 129/NQ-HĐND

Nghị quyết 129/NQ-HĐND năm 2015 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng các cấp ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 129/NQ-HĐND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA TỪ NĂM 1997-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2013 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi nghe Tờ trình số 9214/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2015 (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tư pháp
;
- Ban TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- Thường trực HĐND 11 xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐND (3).

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 129/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2015
Ngày hiệu lực 10/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 129/NQ-HĐND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 129/NQ-HĐND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 129/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Trần Thọ
Ngày ban hành 10/12/2015
Ngày hiệu lực 10/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 129/NQ-HĐND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 129/NQ-HĐND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng

  • 10/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực