Nghị quyết 68/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 68/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nghị quyết 68/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2009 Hội đồng nhân dân thành phố đã được thay thế bởi Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ văn bản quy pháp pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 68/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2009 Hội đồng nhân dân thành phố


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2008/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe các báo cáo của UBND thành phố và các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009 và các giải pháp được nêu trong báo cáo của UBND thành phố; báo cáo của các cơ quan hữu quan và thẩm tra của các ban của HĐND thành phố, đồng thời nhấn mạnh đến một số vấn đề sau đây:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008.

Trong điều kiện kinh tế khu vực và thế giới có biến động mạnh, tình hình lạm phát, giá cả tiêu dùng, lãi suất trong nước tăng cao... song với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội thành phố cơ bản vẫn ổn định và phát triển. Phần lớn các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là trên các lĩnh vực: đầu tư, thương mại, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, ngân sách... Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được cải thiện. Công tác giải toả đền bù, tái định cư được tập trung chỉ đạo. Các hoạt động văn hoá - xã hội có bước phát triển; lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo. Các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” được duy trì và đẩy mạnh thực hiện. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2008 do Nghị quyết kỳ họp lần thứ 10, HĐND thành phố khoá VII đề ra như sau:

- Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 11% so với năm 2007 (Nghị quyết HĐND: tăng 13,5-14%);

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,6% (Nghị quyết: tăng 18-19%);

- Giá trị sản xuất nông nghiệp giảm 6,4% (Nghị quyết: tăng 4-5%);

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 15% (Nghị quyết: tăng 15-16%);

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ước tăng 18,4% (Nghị quyết: tăng 19-20%);

- Tổng thu Ngân sách nhà nước ước thực hiện là 8.032,1 tỷ đồng, đạt 119,5% dự toán HĐND; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.024 tỷ đồng, đạt 127,9% dự toán;

- Tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 18,9% (Nghị quyết: tăng 18-19%);

- Giải quyết việc làm cho 34 ngàn lao động, đạt chỉ tiêu HĐND;

- Tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,35%o, đạt chỉ tiêu HĐND;

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm còn 1% (Nghị quyết: 0%), theo chuẩn thành phố còn 1,96%, đạt chỉ tiêu HĐND;

- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu HĐND giao.

Tuy nhiên, một số ngành, lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, thủy sản - nông - lâm vẫn còn gặp khó khăn nhất định và đạt giá trị tăng trưởng thấp; một số vấn đề xã hội như: tội phạm ma tuý, tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 11,5-12% so với ước thực hiện 2008;

- Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 14,5-15%;

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4-4,5%;

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 13,5-14%;

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ tăng 20-21%, trong đó xuất khẩu hàng hóa tăng 17-17,5%;

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên địa bàn dự kiến là 6.969.270 triệu đồng; tổng chi ngân sách địa phương dự kiến là 6.117.900 triệu đồng;

- Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 14,5-15%;

- Tỷ lệ giảm sinh đạt 0,35%o;

- Tạo việc làm cho 3,5 vạn lao động;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 0,25%;

- Phấn đấu tỷ lệ công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

b) Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nhằm đạt vượt mức kế hoạch năm 2009 và tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006-2010.

- Chú trọng phát triển dịch vụ, nâng cao chất lượng cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ (công nghiệp - xây dựng 47,39%; dịch vụ 49,70% và thủy sản - nông - lâm 2,91%).

- Đẩy mạnh phát triển và tạo thêm sản phẩm công nghiệp chủ lực mới, đi đôi với nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất và năng lực xuất khẩu; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm cho đầu tư, sản xuất ổn định, phát triển, nhất là các doanh nghiệp có năng lực cao trong sản xuất, thị trường và sản phẩm; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án khuyến công; rà soát, đánh giá hiệu quả việc đầu tư các khu công nghiệp; tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng và xúc tiến thu hút các dự án lớn với sản phẩm có giá trị gia tăng cao vào khu công nghiệp.

- Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành thuỷ sản - nông - lâm theo hướng tăng chất lượng ngành chế biến thuỷ sản; nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ, khuyến khích ngư dân tập trung đầu tư hệ thống thông tin liên lạc, các dịch vụ hậu cần trên biển; có kế hoạch phòng chống thiên tai, rủi ro; tổ chức tốt và hiệu quả các vùng chuyên canh rau, phát triển các vùng trồng hoa, sinh vật cảnh; tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi; nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

- Thúc đẩy phát triển nhanh các ngành dịch vụ (du lịch, thương mại, tài chính - ngân hàng, tư vấn, vận tải v.v...) có lợi thế, đi đôi với nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh; tăng tỷ trọng xuất khẩu và thị trường mới đối với các sản phẩm có giá trị gia tăng, hàm lượng chế biến, chế tác cao; đẩy mạnh xuất khẩu phần mềm; tiếp tục hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu đối với những hợp đồng xuất khẩu có giá trị lớn, có hiệu quả, có thị trường ổn định; tăng cường quản lý, theo dõi diễn biến thị trường và biến động giá; thực hiện bán theo giá niêm yết; xử phạt nghiêm những trường hợp đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại.

- Rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đưa vào khai thác các dự án du lịch; khai thác hiệu quả các dịch vụ du lịch sinh thái, sông, biển và các khu danh lam thắng cảnh: bán đảo Sơn Trà, Bà Nà - suối Mơ, Ngũ Hành Sơn v.v...; xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu du lịch Làng Vân có dịch vụ vui chơi có thưởng cho người nước ngoài; tổ chức tốt và hiệu quả cuộc bắn pháo hoa quốc tế lần II, trở thành sự kiện văn hoá - du lịch chính của thành phố.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển các loại hình dịch vụ vận tải; tiếp tục phát triển các tuyến xe buýt nội thành. Ngân hàng nhà nước thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại, đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn.

- Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đi đôi với tăng cao tỷ trọng vốn thực hiện; phát triển có hiệu quả việc đăng ký kinh doanh qua mạng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp và tại các quận, huyện; tiếp tục đơn giản hoá thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, khắc dấu thành lập doanh nghiệp; tăng cường xúc tiến các dự án đầu tư FDI để thu hút tăng 20% về số dự án và vốn đăng ký so với thực hiện năm 2008; huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với những hình thức thích hợp như: BOT, BT, BTO; định kỳ tổ chức gặp gỡ giữa chính quyền thành phố với các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư theo chuyên đề và đối tác; hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước địa phương; củng cố các mô hình hợp tác xã.

- Thông qua Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố về tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB năm 2008 và Kế hoạch cân đối vốn XDCB năm 2009; rà soát, cân đối bố trí vốn cho các công trình, dự án theo hướng trọng tâm, trọng điểm, quy mô hợp lý, nâng cao hiệu quả đầu tư; triển khai các dự án đi đôi với giải ngân nhanh vốn các chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ngân sách.

Từ năm 2009, hàng năm dành toàn bộ khoản thu từ xổ số kiến thiết chi đầu tư cho Bệnh viện Ung thư thành phố.

- Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù, bàn giao đất kịp thời cho các dự án: VinaCapital, sân golf, FPT...; tập trung triển khai thực hiện xây dựng các công trình trọng điểm: Cầu mới qua sông Hàn gần Trung tâm THVN, cầu Trần Thị Lý, đường Nguyễn Văn Linh nối dài v.v...; tiếp tục thực hiện tốt công tác bố trí tái định cư, đi đôi với hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

- Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị đến năm 2025; thường xuyên kiểm tra sau cấp phép xây dựng, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép; hoàn thiện và triển khai đề án Xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường; xử lý ô nhiễm môi trường ở âu thuyền Thọ Quang, bãi rác Khánh Sơn, hồ Đầm Rong, các bãi biển Mỹ Khê, Thanh Bình, sông Phú Lộc. xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các trung tâm y tế; xã hội hoá công tác thu gom và xử lý rác. Chậm nhất là đến ngày 01.01.2009 chấm dứt việc xử lý rác thải y tế độc hại tại các bệnh viện, thực hiện đốt tập trung tại bãi tác Khánh Sơn; tăng cường công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị; hoàn thành công trình hoả táng ở Hoà Sơn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân có sự hiểu biết về hoả táng.

Thông qua Báo cáo số 157 /BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2008 và kế hoạch sử dụng đất năm 2009.

- Tăng cường các biện pháp để quản lý hiệu quả các nguồn thu; chống thất thu, nợ đọng thuế; thực hiện hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển thành phố; chủ động tính toán dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2009 và bố trí kinh phí thực hiện trợ cước, trợ giá phù hợp với tình hình thực tế của thành phố về mặt hàng, sản phẩm, mức hỗ trợ, địa bàn hỗ trợ v.v…

Thông qua Tờ trình số 7080/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố về Phương án giá đất ban hành từ ngày 01/01/2009.

- Phát triển mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ. Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống; hoàn thiện thủ tục và triển khai xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Ninh, Khu công nghiệp công nghệ thông tin.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; củng cố và phát triển mạng lưới trường lớp các ngành học, cấp học, xây dựng hệ thống các trường đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy nghề, tập trung đào tạo nghề có chất lượng cao.

- Tập trung giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và lồng ghép thực hiện với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”; nâng cao chất lượng các phiên chợ việc làm để thu hút lao động cho các thành phần kinh tế; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các lao động trong diện giải toả đền bù và mất việc làm do quá trình đô thị hóa. Từ ngày 01.01.2009 chấm dứt hoạt động các Trung tâm dạy nghề trực thuộc UBND các quận, huyên.

- Đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; thực hiện đấu giá bảng số xe ô tô, xe mô tô và số điện thoại “ đẹp” để hỗ trợ kinh phí xây dựng Bệnh viện Ung thư.

Thông qua Tờ trình số 7106/UBND-VX ngày 14 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố về đề nghị phê duyệt chuẩn nghèo giai đoạn 2009 – 2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng “nếp sống văn hoá, văn minh đô thị”. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên chất lượng cao để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI vào năm 2010.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình cải cách thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường và kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của HĐND và UBND các cấp cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp khoá sau vào năm 2011. Thống nhất chủ trương lập quỹ tăng thu nhập cho công chức hành chính và sự nghiệp từ ngân sách thành phố khi thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, giao UBND thành phố xây dựng đề án và xin phép các cơ quan trung ương.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thi hành án dân sự; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình hành động của Thành uỷ, UBND thành phố trong việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; tổ chức thực hiện các tốt chương trình phòng chống tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 3/6/2008. Tổ chức thường xuyên công tác tuần tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật giao thông, giảm mạnh đáng kể các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND thành phố, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2009 đã được HĐND thông qua.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố và HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan liên quan.

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2009.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 04.12.2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu68/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2008
Ngày hiệu lực14/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 68/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2009 Hội đồng nhân dân thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 68/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2009 Hội đồng nhân dân thành phố
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu68/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Bá Thanh
        Ngày ban hành04/12/2008
        Ngày hiệu lực14/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 68/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2009 Hội đồng nhân dân thành phố

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 68/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2009 Hội đồng nhân dân thành phố