Nghị quyết 87/NQ-HĐND

Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy pháp pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ văn bản quy pháp pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87 /NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi nghe Tờ trình số 10162/TTr-UBND ngày 10/11/2014 của UBND thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy pháp pháp luật do HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành (có Danh mục đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các Q,H;
- Thường trực HĐND 11 xã huyện Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TTTH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 87/NQ-HĐND ngày tháng năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

S TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

A. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố:

I. Lĩnh vực An ninh – Trật tự:

1.

Nghị quyết

29/2003/NQ-HĐND ngày 11/01/2003

Thực hiện Chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng.

Bãi bỏ Đoạn thứ nhất, Điểm 5, Mục II, Phần II của Nghị quyết về công tác lập hồ sơ cai nghiện và giáo dục cai nghiện tại gia đình và cộng đồng vì nội dung này không còn phù hợp quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 1999.

2.

Nghị quyết

48/2006/NQ-HĐND ngày 22/12/2006

Về một số giải pháp quản lý người từ địa phương khác đến cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản vì một số căn cứ chính để ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành và hầu hết các mục tiêu của Đề án đã hoàn thành.

II. Lĩnh vực: Tài chính – Ngân sách

3.

Nghị quyết

Không số ngày 14/08/1997

Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010, Kế hoạch kinh tế xã hội năm 1998 của thành phố Đà Nẵng và lệ phí sang tên cải nghiệp, hợp thức hóa mua bán nhà ở và cấp giấy chứng nhận tình trạng bất động sản cho người được phép xuất cảnh và giải quyết những kiến nghị của cử tri

Bãi bỏ toàn bộ văn bản vì nội dung quy hoạch quy định tại Nghị quyết đã hết thời gian triển khai thực hiện. Ngoài ra, nội dung về thu lệ phí sang tên cải nghiệp, hợp thức hóa mua bán nhà và cấp giấy chứng nhận tình trạng bất động sản cho người được phép xuất cảnh không được quy định danh mục về phí và lệ phí của Thông tư số 02/2014/TT-BTC quy định về các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh. Do đó, nội dung quy định tại Nghị quyết đã không còn phù hợp tình hình thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành.

4.

Nghị quyết

05/1998/NQ-HĐ ngày 02/07/1998

Về thu học phí trong các trường công lập theo QĐ 70/1998/QĐ-Ttg ngày 31/03/1998 của Thủ tướng chính phủ và lệ phí thi

Bãi bỏ toàn bộ văn bản vì hiện nay áp dụng theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Điểm 3, Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014. Do đó, nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

5.

Nghị quyết

06/1998/NQ-HĐ ngày 02/07/1998

V/v thành lập quỹ an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố

Bãi bỏ toàn bộ văn bản vì hiện nay nội dung này đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23/06/2011, do đó nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

6.

Nghị quyết

08/1998/NQ-HĐ ngày 02/07/1998

Về thành lập quỹ đầu tư phát triển thành phố

Bãi bỏ toàn bộ văn bản vì hiện nay nội dung này đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 22/12/2006, do đó nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

7.

Nghị quyết

06/1999/NQ-HĐ ngày 10/07/1999

V/v điều chỉnh phụ thu nước máy; phí tham quan, phí qua cầu và sử dụng đường bộ khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ, phí tham quan bảo tàng Chàm, Ngũ Hành Sơn và khu Suối Đá – Sơn Trà

Bãi bỏ toàn bộ văn bản vì không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

8.

Nghị quyết

18/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004

Về thu các loại phí trên địa bàn thành phố

Bãi bỏ toàn bộ văn bản vì không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành tại Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND ngày 24/12/2009 và Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011

9.

Nghị quyết

 

31/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005

Về mức thu một số loại phí trên địa bàn Đà thành phố Nẵng và thành lập Quỹ quốc phòng – an ninh thay thế cho Quỹ an ninh, trật tự

- Bãi bỏ phần quy định mức thu phí tham quan Bảo tàng điêu khắc Chăm vì HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng đối với một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó có điều chỉnh mức thu phí tham quan Bảo tàng Chăm.

- Bãi bỏ quy định mức thu Quỹ quốc phòng an ninh vì Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23/11/2011 đã điều chỉnh nội dung về Quỹ quốc phòng an ninh, do đó nội dung quy định về Quỹ quốc phòng an ninh tại Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND không còn phù hợp.

10.

Nghị quyết

38/2006/ NQ-HĐND ngày 20/07/2006

Về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương

Bãi bỏ toàn bộ văn bản vì hiện nay Nghị quyết số 104/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 đã điều chỉnh nội dung này, do đó nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

11.

Nghị quyết

46/2006/ NQ-HĐND ngày 22/12/2006

Về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ Điểm c, Khoản 1, Điều 1 vì Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh: Lệ phí hộ tịch. Do đó, nội dung này không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

12.

Nghị quyết

52/2007/NQ-HĐND ngày 10/07/2007

Về việc Quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ Khoản 1, Điều 1 vì tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 có điều chỉnh, bổ sung phí vệ sinh. Do đó, nội dung này không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

13.

Nghị quyết

Số 59/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc Quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ nội dung quy định về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vì tại Nghị quyết 25/2012/NQQ-HĐND ngày 4/07/2012 đã thống nhất điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn TP Đà Nẵng trong đó có mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nền quy định này không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

14.

Nghị quyết

73/2008/NQ-HĐND ngày 04/12/2008

Về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ Khoản 2, Điều 1 vì tại Điểm e, Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 đã điều chỉnh lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (không kể lái xe). Do đó, nội dung này không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

15.

Nghị quyết

96/2010/NQ-HĐND Ngày 14/7/2010

Về việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Bãi bỏ Khoản 1, Điều 1 vì Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND đã điều chỉnh quy định về học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập;

- Bãi bỏ Khoản 2, Điều 1 vì Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND đã điều chỉnh quy định về phí sử dụng cảng cá, phí sử dụng lề đường bến bãi, mặt nước.

- Bãi bỏ nội dung tỷ lệ trích lại cho đơn vị thu phí, tỷ lệ nộp ngân sách đối với phí tham quan bảo tàng điêu khắc chăm tại Khoản 3, Điều 1 vì Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND đã điều chỉnh tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí, tỷ lệ nộp ngân sách đối với phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Do đó, các nội dung này không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

16.

Nghị quyết

100/2010/NQ-HĐND ngày 02/12/2010

Về việc quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ Khoản 2, Điều 1 vì Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quy định các mức thu phí vệ sinh cụ thể theo khu vực đường phố và loại hình kinh doanh. Do đó, nội dung này không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

17.

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011

Về việc quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Bãi bỏ nội dung tỷ lệ thu lệ lệ phí trước bạ tại Điểm e, Khoản 1, Điều 1 vì theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND đã điều chỉnh tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe). Do đó, nội dung này không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

18.

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND ngày 04/7/2012

Về việc quy định, điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Pháp lệnh Phí và lệ phí

Bãi bỏ nội dung về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường vì Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 đã điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Do đó, nội dung này không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

19.

Nghị quyết

 

32/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ Khoản 2, Điều 1 vì HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng đối với một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó có quy định điều chỉnh mức trích để lại đối với phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

20.

Nghị quyết

40/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Về quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ Điểm b, Khoản 1, Điều 1 vì Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 đã điều chỉnh mức trích để lại của số tiền phí thu được do đó nội dung này không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

 

III. Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, biên chế:

21.

Nghị quyết

41/2006/ NQ-HĐND ngày 20/07/2006

Về việc thông qua Đề án về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định tại Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ Về chính sách tinh giảm biên chế.

 

IV. Lĩnh vực: Kế hoạch – Đầu tư

22.

Nghị quyết

39/2006/ NQ-HĐND ngày 20/07/2006

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006

Các chủ trương, chính sách tại văn bản đã được thực hiện xong, do đó nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình thực tế.

23.

Nghị quyết

68/2008/NQ-HĐND ngày 04/12/2008

Về nhiệm vụ năm 2009

Các chủ trương, chính sách tại văn bản đã được thực hiện xong, do đó nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình thực tế.

24.

Nghị quyết

78/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

Các chủ trương, chính sách tại văn bản đã được thực hiện xong, do đó nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình thực tế.

25.

Nghị quyết

85/2009/NQ-HĐND ngày 24/12/2009

Về nhiệm vụ năm 2010

Các chủ trương, chính sách tại văn bản đã được thực hiện xong, do đó nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình thực tế.

 

V. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

26.

Nghị quyết

Không số ngày 14/08/1997

Nghị quyết về một số chính sách, chế độ đối với giáo dục - đào tạo

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực, hiện nay thành phố đã bãi bỏ chính sách phụ cấp thu hút đối với CBGVNV ngành giáo dục đào tạo tại các xã miền núi và địa bàn khó khăn của thành phố. Do đó, nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

B. Nghị quyết của HĐND các quận, huyện:

I. Nghị quyết của HĐND quận Sơn Trà và HĐND các phường thuộc quận Sơn Trà:

1. Nghị quyết của HĐND quận Sơn Trà

27.

Nghị quyết

07/1998/NQ-HĐND ngày 28/11/1998

Nghị quyết về vận động đóng góp xây dựng cầu qua sông Hàn

Đã thực hiện xong các chỉ tiêu vận động được giao tại Nghị quyết là từ năm 1998-2000.

28.

Nghị quyết

20/2004/NQLT-HĐND-UBND-UBMTTQVN ngày 28/10/2004

Nghị quyết liên tịch của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà

Văn bản này cụ thể hóa mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN quận trong việc thực hiện một số điều tại các văn bản liên quan và Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 29/7/2004 của HĐND quận. Tuy nhiên Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 29/7/2004 của HĐND quận đã hết hiệu lực vì đã hết thời hạn thực hiện quy định trong văn bản (hết nhiệm kỳ 2004-2009). Thực hiện Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 thì tại ĐN thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, do đó đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn.

29.

Nghị quyết

10/2006/NQ-HĐND Ngày 27/7/2006

Về thực hiện Đề án phát triển và chuyển đổi cơ cấu tàu thuyền, nghề khai thác thủy sản quận Sơn Trà giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo

Nội dung Nghị quyết giao cho UBND quận xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đề án. Thực hiện Nghị quyết này, UBND quận Sơn Trà đã ban hành Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 11/10/2006 Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển và chuyển đổi cơ cấu tàu thuyền, nghề khai thác thủy sản quận Sơn Trà giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo. Như vậy, nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được thực hiện. Việc thực hiện trong “những năm tiếp theo” do UBND quận quyết định theo thẩm quyền được quy định tại Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12.

30.

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND Ngày 15/3/2007

Về điều chỉnh địa giới hành chính giữa phường Mân Thái và phường An Hải Bắc

Nội dung của Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 15/3/2007 của HĐND quận Sơn Trà là nhất trí thông qua Tờ trình của UBND quận về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các phường Mân Thái và phường An Hải Bắc; giao UBND quận hoàn tất thủ tục theo quy định để trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Nội dung Nghị quyết mang tính thủ tục và nhiệm vụ giao cho UBND quận đã được thực hiện xong trên thực tế.

31.

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND Ngày 15/3/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính phường

UBND thành phố đã có các Quyết định số 4747/QĐ-UBND 4749/QĐ-UBND 4750/QĐ-UBND 4753/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 phân loại các đơn vị hành chính phường An Hải Đông, An Hải Bắc, Phước Mỹ, Thọ Quang là đơn vị hành chính loại 1; các Quyết định số 4748/QĐ-UBND 4751/QĐ-UBND và 4752/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 phân loại các đơn vị hành chính phường An Hải Tây, Mân Thái, Nại Hiên Đông là đơn vị hành chính loại 2. Ngày 22/11/2012, UBND thành phố ban hành các Quyết định số 9623/QĐ-UBND 9624/QĐ-UBND về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường, xã, theo đó điều chỉnh phân loại các đơn vị hành chính phường Nại Hiên Đông, Mân Thái từ đơn vị hành chính loại 2 lên đơn vị hành chính loại 1, thay thế các Quyết định số 4752/QĐ-UBND 4751/QĐ-UBND ngày 22/6/2007.

32.

Nghị quyết

23/2007/NQ-HĐND Ngày 26/12/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp quận

Nội dung Nghị quyết mang tính thủ tục và nhiệm vụ giao cho UBND quận đã được hoàn thành trên thực tế (UBND thành phố đã có Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp quận đối với quận Sơn Trà).

33.

Nghị quyết

30/2008/NQ-HĐND Ngày 07/7/2008

Về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Sơn Trà đến năm 2020

UBND thành phố đã có Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Sơn Trà đến năm 2020. Đối với nhiệm vụ giao cho UBND quận tại Điều 2 Nghị quyết “Sau khi được UBND thành phố phê chuẩn, UBND quận xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể của quận đảm bảo đạt được các mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu đề ra của đề án và báo cáo HĐND về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết này tại các kỳ họp cuối năm của HĐND quận”. Hiện nay, không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, như vậy nhiệm vụ này sẽ được UBND quận tiếp tục thực hiện và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền theo Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12.

2. Nghị quyết của HĐND các phường thuộc quận Sơn Trà:

2.1. Nghị quyết của HĐND phường Phước Mỹ

34.

Nghị quyết

14/2005/NQ- HĐND ngày 11/8/2005

Nghị quyết liên tịch về ban hành quy chế mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTVN phường Phước Mỹ

Hiện nay, không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, như vậy nhiệm vụ này sẽ được UBND quận tiếp tục thực hiện và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền theo Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12.

35.

Nghị quyết

20/2006/NQ- HĐND ngày 11/7/2006

Sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ và trùng tu tôn tạo di tích văn hóa phường Phước Mỹ

Đã thực hiện xong chủ trương được nêu tại Nghị quyết.

2.2. Nghị quyết của HĐND phường Nại Hiên Đông

36.

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND Ngày 01/02/2007

Về việc sáp nhập tổ dân phố số 32A và 32B thành tổ dân phố 32A, chia tách tổ dân phố 27 thành tổ dân phố 27, 42 và 43

Hiện nay các tổ dân phố này đã di dời, giải tỏa chỉnh trang đô thị nên đối tượng điều chỉnh không còn.

37.

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về việc thành lập 2 tổ dân phố số 10 và số 45, chia tách tổ dân phố số 38 thành tổ dân phố số 38 và số 44

Hiện nay đã thành lập các tổ dân phố mới, do đó đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn.

38.

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND Ngày 30/7/2008

Về việc sáp nhập tổ dân phố số 17a, 19a, 24 và 30, thành lập tổ dân phố số 22, 30, 46 và 50

Hiện nay các tổ dân phố này đã di dời, giải tỏa chỉnh trang đô thị nên đối tượng điều chỉnh không còn

39.

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND Ngày 30/12/2008

Về việc sáp nhập tổ dân phố số 22b vào 25A, thành lập tổ dân phố số 23, 24 và 25

Hiện nay các tổ dân phố này đã di dời, giải tỏa chỉnh trang đô thị nên đối tượng điều chỉnh không còn

II. Nghị quyết của HĐND huyện Hòa Vang

40.

Nghị quyết

08/2004/NQ-HĐND ngày 20/5/2004

Về kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa IX

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn.

41.

Nghị quyết

16/2005/NQ-HĐND
28/4/2005

V/v đề nghị chia tách địa giới hành chính xã Hòa Thọ thành hai đơn vị hành chính

Nội dung văn bản chỉ mang tính thủ tục để UBND huyện trình HĐND, UBND quyết định. Do đó đã thực hiện xong nội dung văn bản.

42.

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐND
28/4/2005

Kỳ họp bất thường của HĐND huyện khóa IX

Nội dung không còn phù hợp tình hình kinh tế, chính trị xã hội tại địa phương.

43.

Nghị quyết

49/2007/NQ-HĐND
21/12/2007

Về việc chia tách địa giới hành chính xã Hòa Phong để thành lập thị trấn mới

Nội dung không còn phù hợp điều kiện tình hình thực tế tại địa phương và chỉ mang tính thủ tục.

III. Nghị quyết của HĐND quận Cẩm Lệ và HĐND các phường thuộc quận Cẩm Lệ

1. Nghị quyết của HĐND quận Cẩm Lệ:

44.

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND

Về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận Cẩm Lệ

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

45.

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các phường Khuê Trung, Hoà An, Hoà Thọ Đông và Hoà Phát quận Cẩm Lệ

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

46.

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND

Về phân loại đơn vị hành chính quận Cẩm Lệ

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

47.

Nghị quyết

30/2008/NQ-HĐND

về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cẩm Lệ đến năm 2020

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

2. Nghị quyết của HĐND các phường thuộc quận Cẩm Lệ:

48.

Nghị quyết

02/2006/NQ-HĐND phường Hoà Thọ Tây

về việc thành lập 28 Tổ dân phố thuộc phường Hoà Thọ Tây

Không còn phù hợp với tình hình thực tế.

49.

Nghị quyết

13/2006/NQ-HĐND phường Hoà Phát

Về việc đề nghị chia tách Tổ dân phố 14 thành 2 tổ dân phố mới phường Hoà Phát.

Không còn phù hợp với tình hình thực tế.

50.

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND phường Hoà Phát

Thông qua Đề án xin điều chỉnh địa giới hành chính phường Hoà Phát đoạn giáp phường Hoà Thọ Đông (khu dân cư Đông Phước)

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

51.

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND ngày 22/3/2007 của Hội đồng nhân dân phường Khuê Trung

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Khuê Trung

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

52.

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND ngày 27/4/2007 của Hội đồng nhân dân phường Hoà Thọ Đông

về điều chỉnh địa giới hành chính giữa phường Hoà Thọ Đông và phường Hoà Phát

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

53.

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND ngày 11/7/2007 phường Hoà Thọ Đông

của Hội đồng nhân dân phường Hoà Thọ Đông về phê chuẩn Đề án thương mại - dịch vụ phường Hoà Thọ Đông

Trên thực tế không còn triển khai nội dung này.

54.

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND ngày 12/01/2007 của Hội đồng nhân dân phường Hoà Thọ Tây

về việc đổi và đặt tên cho trường Tiểu học Hoà Thọ Tây

Nội dung chỉ mang tính thủ tục, thẩm quyền quyết định việc đổi đặt tên trường tiểu học thuộc thẩm quyền của UBND quận, UBND quận đã ban hành quyết định đổi và đặt tên cho trường tiểu học Hòa Thọ Tây.

 

55.

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND ngày 15/01/2007 của HĐND phường Hòa Xuân

Về điều chỉnh mức thu xây dựng cơ sở hạ tầng

Nội dung này không còn triển khai trên thực tế.

56.

Nghị quyết

10/2007/NQ-HĐND ngày 15/01/2007 của Hội đồng nhân dân phường Hòa Xuân

Về xin mức thu nạo vét kênh mương cấp 3 về điều hành dẫn nước tưới tiêu thuộc hệ thống kênh mương cấp 3

Đã thực hiện xong.

57.

 

09/2008/NQ-HĐND ngày 18/01/2008 của Hội đồng nhân dân phường Khuê Trung

Về việc chia tách và thành lập tổ dân phố

Không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

58.

 

03/2008/NQ-HĐND của HĐND phường Hòa Thọ Đông

Về phê chuẩn Đề án thành lập tổ dân phố số 38 khu dân cư Phong Bắc, phường Hòa Thọ Đông

Không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

IV. Nghị quyết của HĐND quận Ngũ Hành Sơn và HĐND các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn.

1. Nghị quyết của HĐND quận Ngũ Hành Sơn:

59.

Nghị quyết

Kỳ họp thứ 3 khóa I ngày 17/01/1998

Về tổ chức hoạt động khu dân cư và tổ dân phố quận Ngũ Hành Sơn

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố. Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương

60.

Nghị quyết

Kỳ họp thứ 3 khóa I ngày 17/01/1998

Về chỉ giới đường bộ nội hạt quận Ngũ Hành Sơn

Nội dung văn bản là thực hiện xây dựng bê tông hóa các tuyến đường ở các khu dân cư và giao UBND quận làm văn bản đề xuất UBND thành phố và các ngành chức năng cho phép quận Ngũ Hành Sơn thực hiện chỉ giới đường bộ nội hạt của quận. Nội dung văn bản mang tính thủ tục và đã thực hiện xong.

61.

Nghị quyết

04/2003/NQ-HĐ ngày 21/7/2003

Về phê chuẩn Đề án tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

Hằng năm, UBND quận đều ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận. Nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình thực tế.

62.

Nghị quyết

11/2004/NQ-HĐND ngày 19/11/2004

Về việc chia tách địa giới hành chính phường Bắc Mỹ An thành 02 đơn vị hành chính mới

Nghị định số 24/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn. Năm 2005, đã thành lập 02 đơn vị hành chính cấp phường là Mỹ An và Khuê Mỹ, do đó nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

63.

Nghị quyết

22/2005/NQ-HĐNDIII ngày 28/7/2005

Về phê chuẩn nguồn dự phòng năm 2005 sang nguồn tiết kiệm 10% để thực hiện chế độ tiền lương mới

Nội dung văn bản là chuyền nguồn dự phòng năm 2005 sang nguồn tiết kiệm 10% để chi trả chế độ tiền lương năm 2004 theo chế độ lương mới tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP Đã thực hiện xong nội dung tại văn bản.

64.

Nghị quyết

13/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006

v/v xác nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính các phường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

65.

Nghị quyết

01/NQ-HĐND ngày 22/01/2007

V/v xác nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính các phường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

66.

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND ngày 17/12/2007

V/v phân loại đơn vị hành chính quận NHS

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

67.

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND ngày 25/3/2009

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận NHS đến năm 2020

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định và thành phố ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận NHS đến năm 2020.

2. Nghị quyết của HĐND phường Hòa Hải

68.

Nghị quyết

Kỳ họp bất thường

V/v chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến

Nội dung văn bản không còn triển khai trên thực tế.

69.

Nghị quyết

HĐND khóa VIII kỳ họp thứ 11 Ngày 28/7/1999

V/v quản lý đất nghĩa địa

Nội dung văn bản không còn triển khai trên thực tế.

70.

Nghị quyết

Số 02/2000/NQ-HĐND Ngày 29/2/2000

V/v thành lập các khối phố trên địa bàn phường Hòa Hải

Không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

71.

Nghị quyết chuyên đề

Số 11/2004/NQ-HĐND Ngày 20/9/2004

V/v phê chuẩn đề án tổ chức mô hình hoạt động của tổ dân phố

Không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

72.

Nghị quyết

Số 07/NQ- HĐND Ngày 29/9/2005

HĐND P.Hòa Hải về chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến

Nội dung văn bản không còn triển khai trên thực tế.

73.

Nghị quyết

Số 04/2007/NQ-HĐND Ngày 16/1/2007

Về cho thanh lý tài sản Hợp tác xã mua bán Hòa Hải

Nội dung văn bản không còn triển khai trên thực tế.

V. Nghị quyết của HĐND quận Liên Chiểu:

74.

Nghị quyết

31/2006/NQ- HĐND ngày 28/12/2006

Về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2007

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

75.

Nghị quyết

35/2007/NQ- HĐND ngày 12/7/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

VI. Nghị quyết của HĐND quận Hải Châu và HĐND các phường thuộc quận Hải Châu

1. Nghị quyết của HĐND quận Hải Châu

76.

Nghị quyết

12/2004/NQ-HĐND ngày 19/11/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung này không còn triển khai trên thực tế (tách thành Hòa Thuận 1, 2; Hòa Cường 1, 2).

77.

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐND ngày 26/4/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận mới

Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

78.

Nghị quyết

32/2006/NQ-HĐND ngày 20/12/2006

Về phân loại đơn vị hành chính phường thuộc quận Hải Châu

Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

79.

Nghị quyết

33/2007/NQ-HĐND ngày 27/3/2007

Về điều chỉnh địa giới hành chính các phường: HCN, HCB, HTĐ, HTT thuộc quận Hải Châu

Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

80.

Nghị quyết

39/2007/NQ-HĐND ngày 20/12/2007

Về phân loại đơn vị hành chính quận Hải Châu

Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

81.

Nghị quyết

45/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008

Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu đến năm 2020

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

2. Nghị quyết của HĐND các phường thuộc quận Hải Châu:

82.

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Hòa Cường Bắc

Đã thực hiện xong nội dung văn bản.

83.

Nghị quyết

12/2006/NQ-HĐND ngày 30/6/2006

Về điều chỉnh địa giới hành chính phường Hòa Cường Nam

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

84.

Nghị quyết

23/2007/NQ-HĐND ngày 21/6/2007

Về thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn phường Hòa Cường Nam

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế

85.

Nghị quyết

26/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006

Về điều chỉnh địa giới hành chính phường Hòa Thọ Tây

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế

86.

Nghị quyết

09/2004/NQ-HĐND
25/09/2004

Nghị quyết về việc thông qua Phương án sắp xếp các Tổ dân phố mới và ranh giới hành chính từng tổ dân phố trên địa bàn phường Hải Châu 1

Nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình thực tế

VII. Nghị quyết của HĐND quận Thanh Khê và HĐND các phường thuộc quận Thanh Khê:

1. Nghị quyết của HĐND quận Thanh Khê:

87.

Nghị quyết

09/2004/NQ-HĐND Ngày 20/7/2004

Đề nghị điều chỉnh, chia tách địa giới hành chính phường An Khê và phường Thanh Lộc Đán thuộc quận Thanh Khê.

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

88.

Nghị quyết

33/2006/NQ-HĐND Ngày 21/12/2006

Về điều chỉnh địa giới hành chính phường Thanh Khê Đông – Xuân Hà, Xuân Hà – Chính Gián, Thanh Khê Tây – Hòa Minh (quận Liên Chiểu)

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

89.

Nghị quyết

42/2007/NQ-HĐND Ngày 19/12/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính quận Thanh Khê

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

2. Nghị quyết của HĐND các phường thuộc quận Thanh Khê:

2.1. Nghị quyết của HĐND phường Xuân Hà

90.

Nghị quyết

11/2001/NQ-HĐND ngày 02/3/2001

Về tách Khối phố Thuận An Thành 2 đơn vị

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

91.

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND ngày 05/01/2006

V/v phê chuẩn đề án thành lập hai tổ dân phố

Không còn phù hợp tình hình thực tế

92.

Nghị quyết

10/2006/NQ-HĐND 14/12/2006

Về việc Phê chuẩn phương án điều chỉnh địa giới hành chính

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

2.2. Nghị quyết của HĐND phường Hòa Khê

93.

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND Ngày 10/01/2008

Về chia tách, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Hoà Khê

Không còn phù hợp tình hình thực tế

94.

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND ngày 10/01/2008

Nghị quyết về việc xin ý kiến chủ trương thu bổ sung quỹ ngày vì người nghèo

Không còn phù hợp tình hình thực tế

95.

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND Ngày 10/01/2008

V/v xin ý kiến chủ trương vận động quỹ khuyến học

Không còn phù hợp tình hình thực tế

2.3. Nghị quyết của HĐND phường An Khê

96.

Nghị quyết

06/2002/NQ-HĐND ngày 22/01/2002

Về việc phê chuẩn Đ ề án nuôi cá nước ngọt vùng Thượng bàu tràm

Không còn phù hợp tình hình thực tế

97.

Nghị quyết

03/2004/NQ-HĐND ngày 03/9/2004

Về việc thành lập, chia tách, sáp nhập tổ dân phố

Không còn phù hợp tình hình thực tế

98.

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND ngày 13/9/2007

Về việc thành lập, chia tách và thay đổi phiên hiệu tổ dân phố

Không còn phù hợp tình hình thực tế

2.4. Nghị quyết của HĐND phường Tam Thuận

99.

Nghị quyết

08/2000/NQ-HĐND ngày 14/3/2000

Điều chỉnh 03 tổ dân phố từ khu vực B sang khu vực A phường Tam Thuận

Không còn phù hợp tình hình thực tế

100.

Nghị quyết

9/2000/NQ-HĐND ngày 14/3/2000

Thành lập ban cán sự khối phố và nhiệm kỳ của ban cán sự khối phố ở 05 khu vực dân cư

Không còn phù hợp tình hình thực tế

101.

Nghị quyết

9/2002/NQ-HĐND ngày 0 1/01/2002

Phê chuẩn đề án sắp xếp lại các tổ dân phố ở ven biển thuộc phường Tam Thuận

Không còn phù hợp tình hình thực tế

102.

Nghị quyết

8A/2004/NQ-/HĐND ngày 24/9/2004

Phê chuẩn đề án sáp nhập, chia tách thành lập tổ dân phố

Không còn phù hợp tình hình thực tế

103.

Nghị quyết

20/2006/NQ-HĐND ngày 10/01/2006

Phê chuẩn vận động quỹ chăm sóc NCT

Không còn phù hợp tình hình thực tế

104.

Nghị quyết

27/2007/NQ-HĐND ngày 4/01/2007

Phê chuẩn điều chỉnh tăng mức thu đối với 03 loại quỹ PCTT, ĐƠĐN,BTTE

Không còn phù hợp tình hình thực tế

2.5. Nghị quyết của HĐND phường Thanh Khê Tây

105.

Nghị quyết

08/2005/NQ-HĐND ngày 24/11/2005

Về khảo sát, phân chia tổ dân phố sau khi chia tách phường

Không còn phù hợp tình hình thực tế

106.

Nghị quyết

11/2006/NQ-HĐND ngày 06/07/2006

Về thành lập quỹ chăm sóc Người cao tuổi

Không còn phù hợp tình hình thực tế

107.

Nghị quyết

12/2006/NQ-HĐND ngày 06/07/2006

Về tăng mức thu quỹ CSTE và PCTT

Không còn phù hợp tình hình thực tế

108.

Nghị quyết

18/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về điều chỉnh địa giới giữa Thanh Khê Tây và Hòa Minh

Nội dung chỉ mang tính thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

2.6. Nghị quyết của HĐND phường Tân Chính

109.

Nghị quyết

02/2004/NQ-HĐND ngày 10/7/2004

Về việc thông qua quy chế hoạt động của HĐND-UBND và chương trình hoạt động của HĐND phường Tân Chính

Không còn đối tượng điều chỉnh

2.7. Nghị quyết của HĐND phường Vĩnh Trung

110.

Nghị quyết

22/2002/NQ-HĐND ngày 03/07/2002

Chuyên đề về một số giải pháp tăng cường xây dựng nếp sống VMĐT và VSMT

Không còn phù hợp tình hình thực tế

111.

Nghị quyết

23/2002/NQ-HĐND ngày 03/07/2002

Chuyên đề về xây dựng phong trào khuyến học toàn dân

Không còn phù hợp tình hình thực tế

112.

Nghị quyết

39/2003/NQ-HĐND ngày 01/8/2003

Về việc thành lập, chia tách và thay đổi phiên hiệu tổ dân phố

Không còn phù hợp tình hình thực tế

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 87/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ văn bản quy pháp pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ văn bản quy pháp pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp Đà Nẵng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 87/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Trần Thọ
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ văn bản quy pháp pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ văn bản quy pháp pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp Đà Nẵng

  • 11/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực