Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2012 về giám sát quản lý và sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2012 giám sát quản lý sử dụng đất tổ chức được giao đất Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 16 tháng 8 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIÁM SÁT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2011 và Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012;

Sau khi xem xét Báo cáo số 128/BC-HĐND ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Để sử dụng đất có hiệu quả, đúng quy định của Luật Đất đai, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp sau:

1. Đình chỉ khai thác, tận thu ti tan tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh ở xã Gio Việt của Công ty TNHH một thành viên Hoàng Khang; đình chỉ khai thác, tận thu ti tan tại Trảng Đìa ở xã Gio Mỹ của Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp Cẩm Phổ và Công ty Cổ phần Khoáng sản Thanh Tâm. Tịch thu, sung công quỹ nhà nước các sản phẩm do khai thác trái phép mà có.

Thực hiện nghiêm việc ngừng cấp mới giấy phép khai thác, tận thu ti tan dưới mọi hình thức trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiến hành kiểm tra, thanh tra, xem xét và sớm điều chỉnh, thu hồi đất của 85 đơn vị sử dụng đất vi phạm Luật Đất đai, trong đó: kiểm tra, xem xét thu hồi 62 khu đất; kiểm tra quy mô 23 dự án để thu hồi phần diện tích đất sử dụng không đúng mục tiêu đầu tư, không triển khai xây dựng giai đoạn II của dự án (có chi tiết đính kèm).

3. Rà soát lại quy hoạch chi tiết các khu du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề để sử dụng đất có hiệu quả. Tạm dừng quy hoạch và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch mới khi tỷ lệ lấp đầy thực tế các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch đã phê duyệt đạt dưới 70%. Rà soát giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của các dự án, nếu không thực hiện đúng mục tiêu đầu tư thì thu hồi. Điều chỉnh quy mô một số dự án thuê đất nhưng sử dụng không hợp lý, lãng phí quỹ đất. Thực hiện đấu giá quyền thuê đất để chống thất thu cho ngân sách. Chỉ đạo ký kết lại hợp đồng thuê đất để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế sử dụng đất. Không giao nhà đầu tư trực tiếp làm chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các cụm công nghiệp nếu dự án đầu tư chưa được phê duyệt tổng mức đầu tư và nhà đầu tư chưa được thẩm định về năng lực đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đầu tư nhà đầu tư phải bàn giao cơ sở hạ tầng cho UBND cấp huyện quản lý. Nhà nước hoàn trả vốn đầu tư cho doanh nghiệp bằng quỹ đất trong cụm công nghiệp và các chính sách ưu đãi, phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế sử dụng đất của dự án đầu tư vào cụm công nghiệp. Phần diện tích còn lại nhà nước thực hiện các cơ chế thu hút, kêu gọi đầu tư theo mục tiêu đã quy hoạch. Chấm dứt tình trạng sau đầu tư doanh nghiệp chiếm giữ đất gây khó khăn cho việc thu hút các nhà đầu tư khác. Nghiên cứu, đề xuất trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chính sách thu hút ưu đãi đầu tư.

4. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra: Kết luận thanh tra số 2827/KL-CT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh thanh tra diện rộng về quy hoạch, kế hoạch và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; các kết luận thanh tra chuyên ngành; kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến sử dụng đất; chấn chỉnh lại công tác quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý nhà nước về đất đai.

5. Chỉ đạo các địa phương lập kế hoạch sử dụng phần đất thu hồi phù hợp với quy hoạch, tránh tái diễn tình trạng để đất lãng phí, đất bị lấn, bị chiếm, cho thuê, cho mượn sai quy định. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2013 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

6. Hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 trình HĐND tỉnh ra nghị quyết trình Chính phủ phê duyệt để thực hiện. Chỉ đạo các địa phương tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Xây dựng quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về đất đai giữa chính quyền cấp xã, huyện và các cơ quan tham mưu liên quan của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình lập quy hoạch và triển khai dự án.

7. Kiện toàn tổ chức, biên chế đội ngũ làm công tác thanh tra về đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp. Nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị của cán bộ quản lý đất đai các cấp. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và bố trí đủ kinh phí cho công tác xây dựng quy hoạch.

8. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai một cách sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức trong các cấp, các ngành, người thi hành công vụ, doanh nghiệp và nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong chấp hành, thực thi pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.

9. Tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh quy hoạch, xác định nhu cầu thực tế, thu hồi một phần đất của Trại giam Nghĩa An, Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ giao lại cho dân sản xuất. Kiến nghị với Chính phủ sớm giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai của tỉnh Thừa Thiên - Huế với tỉnh Quảng Trị trên địa bàn xã A Bung huyện Đakrông làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

10. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát và thi hành kết luận thanh tra, kiểm toán, xử lý giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về đất đai.

11. Xây dựng trình HĐND tỉnh phê duyệt Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn theo quy định của Luật Khoáng sản.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 (tháng 7 năm 2013).

 Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 8 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ XEM XÉT THU HỒI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên tổ chức, dự án

Địa chỉ khu đất

Lý do

A

KIỂM TRA VÀ XEM XÉT THU HỒI

 

 

I

TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

 

 

1

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Trị

Số 158, Nguyễn Trãi, phường 1

Quá 42 tháng chưa sử dụng đất để thực hiện dự án

2

Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế, Chi nhánh tại Quảng Trị

Phường Đông Lương, Đông Lễ

Quá 26 tháng chưa sử dụng đất để thực hiện dự án

3

Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Trị

Khu đất số 18 Lê Lợi - 54 Lê Duẩn

Nợ tiền thuê đất đối với Nhà nước

4

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 6

Phường Đông Lương

Một phần diện tích đất sử dụng không đúng mục đích

5

Công ty Cổ phần Cosevco 9

Khu đất tại Km 2, Quốc lộ 9

Sử dụng không có hiệu quả

6

Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Đông Hiếu, khu phố 6, phường 3

Khu phố 6, phường 3, thành phố Đông Hà

Khu đất tại đường Trần Hưng Đạo, đường Thành Cổ chưa đưa vào sử dụng quá 71 tháng

7

Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất

Đông Hà

Quá 21 tháng chưa đưa đất vào sử dụng

8

Công ty TNHH Minh Anh

Đông Hà

Quá 23 tháng chưa đưa đất vào sử dụng

9

Công ty TNHH Huy Bình

Đông Hà

Chưa đưa khu đất vào xây dựng

10

Công ty TNHH Xây dựng Đường 9

Đông Hà

Chưa đưa đất vào sử dụng quá thời hạn 17 tháng

11

Công ty TNHH một thành viên Vinasin Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt

Khu đất bến cảng tại phường 2, thành phố Đông Hà

Cho thuê làm mặt bằng cưa xẻ gỗ; để đất bị lấn chiếm. Chưa nộp tiền thuê đất

12

Chi nhánh Công ty Cổ phần Than Miền Trung

Cảng Đông Hà

Một phần diện tích còn lại chưa sử dụng

13

Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng điện VNEC05

Đông Hà

Sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê làm mặt bằng cưa xẻ gỗ

14

Nhóm hộ bà Hồ Thị Diễm

Phường 2, Đông Hà

Sản xuất không hiệu quả, ô nhiễm môi trường, để đất bị lấn chiếm

15

Công ty Vật tư nông nghiệp Quảng Trị

Đông Hà

Công ty không sử dụng; để đất bị lấn chiếm

16

Khu đất xây dựng Trung tâm Thương mại Dệt may Hòa Thọ của Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ

Phường 5, thành phố Đông Hà

Không có nhu cầu sử dụng đất

17

Khu đất xây dựng Trung tâm Dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty cổ phần Bốn Phương

Số 145, Quốc lộ 9, Thành phố Đông Hà

Chưa sử dụng đất

18

Khu đất Trại bò của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị

Đường 9D

Chưa tiến hành xây dựng

19

Khu đất nhà tập thể của Sở Giao thông vận tải

Tại khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

Không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị lập thủ tục để thu hồi và hướng dẫn lập thủ tục xin giao đất

II

TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

 

 

1

Chi nhánh Lương thực Quảng Trị

02 thửa đất tại phường 3, thị xã Quảng Trị

Một phần diện tích mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đang cho thuê lại. Rà soát lại nhu cầu để điều chỉnh thu hồi phần diện tích sử dụng kém hiệu quả

2

Trại giống lúa của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi

Phường 1, thị xã Quảng Trị

Một phần diện tích chưa sử dụng. Rà soát lại nhu cầu để điều chỉnh thu hồi phần diện tích sử dụng kém hiệu quả

3

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Quảng Trị

Phường 1, thị xã Quảng Trị

Một phần diện tích sử dụng không đúng mục đích; diện tích còn lại không sử dụng

III

HUYỆN GIO LINH

 

 

1

Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch và Thương mại Cửa Tùng

Xã Trung Giang, Gio Linh

Chưa đưa đất vào sử dụng

2

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

Thị trấn Cửa Việt

100.000 m2 đất xây dựng cảng Vinashin đến nay chưa thực hiện

3

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Quảng Trị

Xã Gio Phong, Gio Linh

Năm 2004, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích với tổng diện tích 269.332 m2 đến nay chưa thực hiện

4

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hà

Thị trấn Cửa Việt

Năm 2006, UBND tỉnh cho thuê đất 62.500 m2 công trình chậm tiến độ

5

Khu Dịch vụ du lịch của Công ty TNHH một thành viên Thành Vinh

Thị trấn Cửa Việt

UBND tỉnh cho thuê đất từ năm 2010 đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng dự án

6

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tùng Việt

Thị trấn Cửa Việt

Năm 2008, UBND tỉnh cho thuê 15.189 m2 dự án chỉ xây dựng 1/2 diện tích

7

Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Hoàng Đức

Thị trấn Cửa Việt

UBND tỉnh cho thuê từ năm 2008 với diện tích 11.807 m2 dự án triển khai chậm tiến độ

8

Công ty TNHH một thành viên Hoàng Khang, Quảng Trị tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh

Xã Gio Việt

Vi phạm pháp luật. Dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư để được thuê đất đã tiến hành khai thác titan

9

Hợp tác xã sản xuất Nông nghiệp Cẩm Phổ

Thôn Cẩm Phổ, Gio Mỹ

UBND tỉnh cho phối hợp với Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp Cẩm Phổ phối hợp với Công ty cổ phần Khoáng sản Thanh Tâm nạo vét lòng hồ và thu hồi sa khoáng titan; đơn vị chưa làm thủ tục cấp giấy phép khai thác đã tiến hành khai thác titan, vi phạm quy định

10

Đoạn Quản lý đường bộ 1

Xã Gio Châu

UBND tỉnh giao đất năm 1998 với diện tích 5.200 m2 và được cấp đổi giấy năm 2001 nhưng đến nay dự án chưa thực hiện

11

Cảng cá Cửa Việt

Thị trấn Cửa Việt

Chưa sử dụng

12

Dự án Trạm cáp quang biển trục Bắc Nam của Tổng công ty Bưu chính Viễn Thông

Thị trấn Cửa Việt

Dự án không triển khai xây dựng

13

Khu đất và nhà của Hội Kế hoạch hóa gia đình

Thị trấn Cửa Việt

Không sử dụng, để hoang phế làm mất mỹ quan đô thị

IV

HUYỆN CAM LỘ

 

 

1

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đường 9

Cam Lộ

Sau khi được UBND tỉnh giao 3.500 ha, phần diện tích còn lại hơn 7.000 ha chưa bận giao trên thực địa cho địa phương quản lý, huyện Cam Lộ đề nghị giao lại 400 ha cho xã Cam Tuyền để thực hiện dự án di dân

2

Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ

Cam Lộ

Sử dụng diện tích đất quá lớn so với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, rà soát thu hồi một phần đất sử dụng không đúng mục đích

3

Trại giam Nghĩa An

Cam Lộ

Sử dụng phần lớn diện tích không đúng nhiệm vụ của trại giam, liên doanh với doanh nghiệp để trồng rừng sản xuất và trong cao su

4

Dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Trường Sanh

Cụm Công nghiệp Cam Thành, Cam Lộ

Đã cho thuê đất với diện tích 4,1 ha không triển khai xây dựng

5

Công ty TNHH Việt Thành

Cụm Công nghiệp Cam Thành, Cam Lộ

Cho thuê 18.713 m2 để xây dựng nhà máy chế biến gỗ, nay chưa sử dụng

V

HUYỆN HẢI LĂNG

 

 

1

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ QuảngTrị

Thị trấn Hải Lăng

Diện tích 851 m2 không còn nhu cầu sử dụng, đang cho thuê lại

2

Khu Dịch vụ-Du lịch, đón tiếp khách lữ hành của Doanh nghiệp tư nhân Nam Hùng

Xã Hải Thượng

Diện tích thuê đất 30.129 m2 nhưng sử dụng không có hiệu quả

3

Cửa hàng kinh doanh thuốc của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Trị

Thị trấn Hải Lăng

Diện tích thuê đất 83 m2 nhưng sử dụng không có hiệu quả

4

Nhà máy chế biến cát Thạch Anh của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị

Xã Hải Xuân, Hải Vĩnh, Hải Thượng

Diện tích thuê đất 134.972 m2 sử dụng không hiệu quả

5

Trụ sở cũ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xã Hải Thọ

Không còn nhu cầu sử dụng, đang cho thuê lại

6

Cửa hàng xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Ngô Đồng

Xã Hải Thượng

Diện tích thuê đất 2.250 m2, dự án chậm tiến độ

7

Cửa hàng xăng dầu và Dịch vụ Hải Thượng của Doanh nghiệp tư nhân Ngô Đồng ở xã Hải Thượng

Xã Hải Thượng

Diện tích thuê đất 6.678 m2 dự án chậm tiến độ

VI

HUYỆN ĐAKRÔNG

 

 

1

Dự án thủy điện Đakrông 4 của Công ty Cổ phần Thượng Hải

Xã Ba Nang, Đakrông

Diện tích thuê đất 107.953 m2 dự án chậm tiến độ, để đất bị lấn chiếm

2

Dự án thủy điện Đakrông 1 của Công ty cổ phần Điệr lực 3

Đakrông

Dự án chậm tiến độ, để đất bị lấn chiếm

3

Công ty Khai thác khoáng sản Đông Trường Sơn

Xã Tà Rụt, Đakrông

Chưa làm thủ tục thuê đất

4

Xí nghiệp Xuất nhập khẩu tư nhân Vân Hà

Xã Tà Rụt, Đakrông

Chưa làm thủ tục thuê đất

VII

HUYỆN HƯỚNG HÓA

 

 

1

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 5

Hướng Hóa

Diện tích thuê đất 2.524.753 m2 sử dụng kém hiệu quả

2

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Mai Linh

Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Chậm tiến độ xây dựng Công viên văn hóa Việt Nam Giang Sơn Cẩm Tú

3

Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh, 19, M3, Villas D The Manor Mỹ Đình, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Khu đất xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Dự án chậm triển khai

4

Công ty Lương thực Quảng Trị

Hướng Sơn

Được thuê đất 20 ha từ năm 2000 để trồng cà phê, hiện đang kinh doanh nhưng hiệu quả không cao

5

Doanh nghiệp tư nhân Kinh tế trang trại Thanh Bình

Xã Húc

Đơn vị đuợc thuê 94,4 ha từ năm 2007, đã đưa đất vào sử dụng nhưng kém hiệu quả

6

Công ty Cổ phần gỗ MDF Gruco Quảng Trị

Xã Tân Hợp

Được thuê 300 ha đất để trồng rừng nguyên liệu nhưng từ tháng 01 năm 2010 đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng

7

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5

Xã Hướng Linh

Được thuê đất gần 469 ha để trồng cây nhiên liệu sinh học Ba Đậu Nam nhưng hiện nay mới sử dụng khoảng 30 ha

8

Ban Quản lý Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Xã Tân Lập

Mới đầu tư 1,6 ha, còn lại khoảng 2,3 ha đất quy hoạch tại Khu Dịch vụ - Du lịch Làng Vây chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hí tầng

VIII

HUYỆN VĨNH LINH

 

 

1

Công ty Lương thực Quảng Trị

Thị trấn Hồ Xá

Một phần diện tích cho thuê lại. Rà soát lại nhu cầu để điều chỉnh thu hồi phần diện tích sử dụng kém hiệu quả

2

Phần đất sân tập lái xe của Trường Công nhân Kỹ thuật và Nghiệp vụ giao thông vận tải Quảng Trị

Thị trấn Hồ Xá

Một phần không sử dụng

3

Khu đất xây dựng nhà máy ứng dụng sản xuất khí ga CO2 hóa lỏng của Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai

Thôn Phú Tài, xã Triệu Đại, Triệu Phong

Dự án chậm triển khai

B

KIỂM TRA THU HỒI DIỆN TÍCH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN II CỦA DỰ ÁN

 

 

I

CỤM CÔNG NGHIỆP HẢI LĂNG

 

 

1

Doanh nghiệp tư nhân Hasinato

Cụm Công nghiệp Diên Sanh

Chưa đầu tư giai đoạn II, diện tích 5.462 m2

2

Khu sản xuất bao bì của Công ty TNHH một thành viên An Phú Minh

Cụm Công nghiệp Diên Sanh

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 43.187 m2

3

Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SIKA

Cụm Công nghiệp Diên Sanh

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 8.368 m2

4

Công ty TNHH Tâm Thơ

Cụm Công nghiệp Diên Sanh

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 9.293 m2

5

Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú

Cụm Công nghiệp Diên Sanh

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 43.187 m2

6

Công ty Cổ phần Vinafor

Cụm Công nghiệp Diên Sanh

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 11.263 m2

7

Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang

Cụm Công nghiệp Diên Sanh

Rà soát nhu cầu thực tế để điều chỉnh cho phù hợp

II

KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐÔNG HÀ

 

 

1

Trạm nghiền xi măng Quảng Trị, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

 

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 6.000 m2

2

Nhà máy may xuất khẩu Đông Hà, Công ty may Hòa Thọ, Đông Hà

 

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 12.575 m2

3

Nhà máy chế biến nhựa thông và chế biến gỗ bằng công nghệ ghép thanh, Công ty cổ phần Thông Quảng Phú

 

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 10.080 m2

4

Nhà máy chế biến nông sản Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị

 

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 1.518 m2

5

Nhà máy sản xuất ván ghép thanh MDF - Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị

 

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 21.330 m2

6

Nhà máy sản xuất kim cơ khí và phi brôximăng Đoàn Luyến, Công ty TNHH Thương mại số 1

 

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 7.546 m2

7

Nhà máy chế biến lâm sản Công ty cổ phần Công nghệ gỗ Đại Thành, Quảng Trị

 

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 1.643 m2

8

Nhà máy cán thép, thép xây dựng và sản xuất chi tiết cơ khí, kết cấu thép các loại, Công ty TNHH một thành viên Thép Đồng Tiến (diện tích còn lại 4.146 m2)

 

Diện tích còn lại chưa thực hiện dự án 4.146 m2

9

Nhà máy chế biến gỗ ghép thanh và mộc gia dụng của Công ty TNHH Phương Thảo

 

Chưa xây dựng và lắp đặt thiết bị sản xuất giai đoạn 2, được cấp thêm 14.163 m2vào ngày 23/5/2011

10

Xưởng đúc, cán kéo thép và sản xuất cơ khí, Công ty TNHH Thành Hưng

 

Chậm tiến độ ba (03) năm và hoạt động sai mục tiêu đầu tư như làm trạm cân, tập kết xe máy, làm kho bãi vận chuyển kinh doanh gỗ. Diện tích đầu tư chưa xây dựng còn 4.330 m2

11

Nhà máy sản xuất thiết bị và cấu kiện thép xây dựng, Công ty cổ phần Cát Hưng Thịnh

 

Diện tích đất chưa sử dụng 12.000 m2. Diện tích 8.000 m2 không sử dụng đúng mục tiêu đầu tư đã đăng ký

12

Nhà máy sản xuất bình gas và chiết nạp gas, Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung

 

Chưa trin khai xây dựng nhà xưởng sản xuất vỏ bình gas. Diện tích đất chưa xây dựng 11.764 m2

13

Nhà máy cán thép, thép xây dựng và sản xuất chi tiết cơ khí, kết cấu thép các loại của Công ty TNHH một thành viên Thép Đồng Tiến

 

Xây dựng nhà ở, nhà kho, sân vườn, trạm cân điện tử không đúng với thiết kế cơ sở; xây dựng không đúng mục tiêu đầu tư, chậm triển khai dự án gia đoạn 2

14

Doanh nghiệp tư nhân Thúy Nhân

 

Xây dựng dự án không đúng thiết kế cơ sở và chưa được cấp Giấy phép xây dựng

15

Doanh nghiệp tư nhân Rạng Đông

 

Nhận chuyn nhượng lại dự án của Công ty TNHH Nghệ Phát không phù hợp quy định của Pháp luật

16

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nông- công - lâm nghiệp Nam Trường Sơn

 

Chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng đã xây dựng nhà xưởng làm kho bãi, dịch vụ kinh doanh gỗ

Tổng số: Có 85 tổ chức đưc đề nghị rà soát, điều chỉnh, thu hồi, trong đó: kiểm tra, xem xét thu hồi 62 khu đất; kiểm tra quy mô 23 dự án để thu hồi phần diện tích đất sử dụng không đúng mục tiêu đầu tư, không triển khai xây dựng giai đoạn II của dự án.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2012
Ngày hiệu lực26/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2012 giám sát quản lý sử dụng đất tổ chức được giao đất Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2012 giám sát quản lý sử dụng đất tổ chức được giao đất Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành16/08/2012
        Ngày hiệu lực26/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2012 giám sát quản lý sử dụng đất tổ chức được giao đất Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2012 giám sát quản lý sử dụng đất tổ chức được giao đất Quảng Trị

           • 16/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực