Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2019 về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 101/2014/NQ-HĐND và 22/2016/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 thực hiện Nghị quyết xã hội hóa giáo dục dạy nghề tỉnh Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-ND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2014/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2014 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2019 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét Báo cáo số 22/BC-ĐGS ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tnh Tiền Giang; Tờ trình số 39/TTr-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung Báo cáo số 22/BC-ĐGS ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Qua 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện, Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND , Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan và địa phương triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, góp phần từng bước nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và cộng đng về ý nghĩa, vai trò và tm quan trọng của chính sách thu hút xã hội hóa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; đồng thời tạo hành lang pháp lý cho ngành và địa phương thuận lợi trong việc mời gọi, thu hút các dự án xã hội hóa, bước đu đạt được kết quả với một số dự án xã hội hóa đã được đầu tư và hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh còn một số hạn chế, vướng mắc về điều kiện, quy mô dự án, quy trình, thủ tục đầu tư; về công tác phối hợp của một số sở, ngành để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong hướng dẫn thực hiện một số nội dung có liên quan; về công tác quy hoạch của tỉnh và cấp huyện chưa sát với yêu cầu phát triển của tỉnh và nhu cầu của nhà đầu tư dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa,..

Điều 2. Đviệc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới; Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chính sách khuyến khích xã hội hóa và danh mục dự án mời gọi đầu tư xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

2. Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp nhà đầu tư có đất sẵn quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; kịp thời triển khai các văn bản của Trung ương có liên quan đến chính sách xã hội hóa, nhất là các văn bản có hiệu lực sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND .

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, công khai, minh bạch, phù hợp với luật pháp hiện hành, nhất là các thủ tục về đất đai. Sớm ban hành hướng dẫn chung về quy trình thủ tục, hồ sơ về đầu tư các dự án xã hội hóa; có chế tài xử lý theo quy định đối với các nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết khi thực hiện dự án.

4. Chỉ đạo các sở, ngành và địa phương rà soát, bổ sung, hoàn chnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân cư đảm bảo gn với các lĩnh vực thực hiện xã hội hóa, chủ động tạo “quỹ đất sạch” để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án xã hội hóa.

5. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để mời gọi đầu tư xã hội hóa đối với các lĩnh vực thuộc ngành quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện và kịp thời điều chỉnh danh mục xã hội hóa phù hợp tình hình thực tế của ngành và địa phương.

6. Tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh để đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập cần điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc đề nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện tại Kỳ họp giữa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Việc xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết này được đưa vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của (UBTVQH);
- Bộ Tư pháp;
- Vụ IV (VPCP);
-
y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể t
nh có liên quan;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
Báo p Bắc, Trung tâm Công báo tnh;
- Các Phòng: CTHĐND; NCPC; VHXH; KTTC;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 thực hiện Nghị quyết xã hội hóa giáo dục dạy nghề tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 thực hiện Nghị quyết xã hội hóa giáo dục dạy nghề tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 thực hiện Nghị quyết xã hội hóa giáo dục dạy nghề tỉnh Tiền Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2019 thực hiện Nghị quyết xã hội hóa giáo dục dạy nghề tỉnh Tiền Giang

         • 12/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực