Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND bổ sung khoản thu và tỷ lệ điều tiết cho ngân sách các cấp theo Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND bổ sung khoản thu tỷ lệ điều tiết ngân sách các cấp 22/2010/NQ-HĐND Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND bổ sung khoản thu tỷ lệ điều tiết ngân sách các cấp 22/2010/NQ-HĐND Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN THU VÀ TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CHO NGÂN SÁCH CÁC CẤP THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2010/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Mục 2, Phần I Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015, Điểm 17 - Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Điểm 18 - Thu tiền phạt vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: %

STT

Nội dung

NSTƯ

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS cấp xã

17

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 

 

 

 

 

+ Đối với giấy phép do Trung ương cấp

70

30

 

 

 

+ Đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp

 

20

40

40

18

Thu tiền phạt vi phạm hành chính

 

 

 

 

-

Thu tiền phạt vi phạm hành chính (trừ khoản thu tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa)

 

 

 

 

 

+ Do cơ quan thuộc cấp tỉnh thực hiện

 

100

 

 

 

+ Do cơ quan thuộc cấp huyện thực hiện

 

 

100

 

 

+ Do cấp xã thực hiện

 

 

 

100

-

Thu tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

70

20

10

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu134/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực20/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND bổ sung khoản thu tỷ lệ điều tiết ngân sách các cấp 22/2010/NQ-HĐND Vĩnh Phúc


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND bổ sung khoản thu tỷ lệ điều tiết ngân sách các cấp 22/2010/NQ-HĐND Vĩnh Phúc
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu134/2014/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
     Người kýPhạm Văn Vọng
     Ngày ban hành18/07/2014
     Ngày hiệu lực20/07/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND bổ sung khoản thu tỷ lệ điều tiết ngân sách các cấp 22/2010/NQ-HĐND Vĩnh Phúc

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND bổ sung khoản thu tỷ lệ điều tiết ngân sách các cấp 22/2010/NQ-HĐND Vĩnh Phúc