Quyết định 1189/QĐ-UBND

Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/ 2015;

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 159/STP-XD&VBQPPL ngày 09/02/2018 về việc đề nghị công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần, cụ thể như sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ gồm: 149 văn bản, trong đó có: 54 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 85 Quyết định và 10 Chỉ thị của UBND tỉnh;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực một phần gồm: 22 văn bản, trong đó có: 04 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 18 Quyết định của UBND tỉnh.

(Có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Công bố kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

24/2003/NQ-HĐ ngày 05/12/2003

Về việc quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách của UBND tỉnh đến Thường trực HĐND cùng cấp, thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp dưới

Được thay thế bởi Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định thời gian gửi báo cáo tài chính - ngân sách; thời gian giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; hệ thống biểu mẫu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hết ngày 17/7/2017

2.

Nghị quyết

11/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005

Về việc trích ngân sách hỗ trợ cho hoạt động xe buýt tuyến Vĩnh Yên - Quang Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017

Về việc bãi bỏ 05 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ ngày 29/12/2017

3.

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007

Về đầu tư hạ tầng mạng lưới xe buýt và cơ chế hỗ trợ cho vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017

Về việc bãi bỏ 05 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ ngày 29/12/2017

4.

Nghị quyết

27/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007

Về quy định số lượng, mức hỗ trợ cho một số chức danh hoạt động ở cấp xã; ở thôn, Tổ dân phố và hỗ trợ hoạt động cho Tổ dân vận, Tổ hoà giải và Tổ liên gia tự quản ở cơ sở.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017

Về việc bãi bỏ 05 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ ngày 29/12/2017

5.

Nghị quyết

20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Về việc hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2013

6.

Nghị quyết

29/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

Về bổ sung quy định mức thu phí vệ sinh môi trường tại địa bàn nông thôn ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017

Về việc bãi bỏ 05 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ ngày 29/12/2017

7.

Nghị quyết

03/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009

Về chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2009 - 2015.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

8.

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009

Về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2009 - 2015.

Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 28/6/2016

9.

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009

Về việc quy định chế độ khen thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi, giáo viên và cán bộ quản lý có học sinh giỏi

Được thay thế bởi Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017

Về việc Quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi

Từ ngày 29/12/2017

10.

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009

Về trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010-2015.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

11.

Nghị quyết

21/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009

Về trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010-2015.

Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 28/6/2016

12.

Nghị quyết

22/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009

Về trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010-2015.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

13.

Nghị quyết

25/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009

Về trích ngân sách tỉnh hỗ trợ Quỹ bảo vệ môi trường.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2011

14.

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010

Về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010 - 2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

15.

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010

Về hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

16.

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

17.

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015

Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2012, Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012, Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2016

18.

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn ổn định 2011 - 2015

Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2012, Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012, Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2016

19.

Nghị quyết

24/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010

Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

20.

Nghị quyết

31/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010

Về chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2011 - 2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

21.

Nghị quyết

32/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 Về việc quy định một số mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 29/12/2017

22.

Nghị quyết

34/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010

Về chương trình hành động vì trẻ em Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

23.

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011

Về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 28/6/2016

24.

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011

Quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và định mức thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề thuộc tỉnh Vĩnh Phúc từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/5/2015

25.

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011

Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Hết ngày 17/7/2017

26.

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011

Về cơ chế hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 28/6/2016

27.

Nghị quyết

29/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011

Về chương trình kiên cố hóa kênh mương và bê tông hóa mặt bờ kênh loại I,II giai đoạn 2012-2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

28.

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011

Một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

29.

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011

Về việc ban hành một số cơ chế chính sách tăng cường cơ sở vật chất trường học đến năm 2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

30.

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011

Về việc hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố đến năm 2015

Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 28/6/2016

31.

Nghị quyết

41/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011

Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và nhà nước tỉnh Vĩnh phúc

Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 28/6/2016

32.

Nghị quyết

43/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011

Về việc quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

33.

Nghị quyết

45/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011

Về việc trích ngân sách tỉnh từ năm 2012 đến năm 2015 để lập Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

34.

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Về cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

35.

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Về cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

36.

Nghị quyết

57/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Về một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015.

Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Từ ngày 28/6/2016

37.

Nghị quyết

61/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Về quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông các cấp

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

38.

Nghị quyết

71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2012, Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012, Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2016

39.

Nghị quyết

78/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh “Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hết ngày 17/7/2017

40.

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013

Về phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020”

Hết ngày 31/12/2015

41.

Nghị quyết

116/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013

Về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc được đề nghị công bố hết hiệu lực do hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản.

Hết ngày 31/12/2015

42.

Nghị quyết

134/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014

Về việc bổ sung một số khoản thu và tỷ lệ điều tiết cho ngân sách các cấp theo Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2012, Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012, Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2016

43.

Nghị quyết

139/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014

Bổ sung vào Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Hết ngày 17/7/2017

44.

Nghị quyết

156/2014 /NQ-HĐND ngày 22/12/2014

Về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

45.

Nghị quyết

157/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014

Về sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25-7-2008 của HĐND tỉnh

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2013

46.

Nghị quyết

158/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân

Được thay thế bởi Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Hết ngày 31/12/2016

47.

Nghị quyết

190/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về nhiệm vụ phát trển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2016

48.

Nghị quyết

197/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 Nghị quyết số 71/2012/NQ- HĐND ngày 21/12/2012, Nghị quyết số 134/2014...

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2016

49.

Nghị quyết

198/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 27/6/2016

50.

Nghị quyết

199/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra thuôc tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 17/7/2017

51.

Nghị quyết

200/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên đia bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 158 /2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân

Được thay thế bởi Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Hết ngày 31/12/2016

52.

Nghị quyết

22/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người không có thẻ Bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 30/9/2017

53.

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức làm nhiệm vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017

Về việc bãi bỏ 05 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ ngày 29/12/2017

54.

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh .

Được thay thế bởi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 17/7/2017

QUYẾT ĐỊNH

55.

Quyết định

1925/QĐ-UB 30/12/1997

Về ban hành quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 19/11/2015

56.

Quyết định

12/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003

Về ban hành Quy định về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và một số chức danh chuyên môn trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Hết ngày 25/12/2017

57.

Quyết định

2398/QĐ-UB ngày 25/6/2003

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

V/v Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 11/11/2017

58.

Quyết định

1073/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005

Về việc ban hành quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Hết ngày 07/4/2017

59.

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 12/01/2006

Về việc thành lập Trung tâm giám định pháp y tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc

Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc bị giải thể theo Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND tỉnh “Về việc giải thể Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc”

Hết ngày 02/7/2015

60.

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND ngày 17/02/2006

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 18/02/2017

61.

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND ngày 22/6/2006

Về ban hành quy định triển khai ra diện rộng các mô hình Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định về quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

Hết ngày 04/6/2016

62.

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006

Ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 21/01/2016

63.

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007

Về việc quy hoạch, xây dựng, quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 46 /2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017

Ban hành quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 16/12/2017

64.

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc”

Hết ngày 21/01/2016

65.

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Hết ngày 05/12/2017

66.

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 19/11/2015

67.

Quyết định

40/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008

Về việc ban hành quy định về quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định về quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

Hết ngày 04/6/2016

68.

Quyết định

42/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh “Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc”

Hết ngày 17/04/2016

69.

Quyết định

48/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 30/01/2016

70.

Quyết định

50/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008

Về việc thực hiện Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.

Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Về việc hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đã hết hiệu lực do hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2013

 

71.

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND ngày 04/11/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 4005/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.

Hết ngày 19/12/2016

72.

Quyết định

59/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 “Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 21/5/2016

73.

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 08/5/2017

74.

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

Về việc đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Vĩnh Phúc.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh “Về việc tổ chức lại và quy định vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc”

Hết ngày 29/11/2015

75.

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh “Về việc quy định vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 29/11/2015

76.

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh “Về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 29/11/2015

77.

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND ngày 04/5/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh “Về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 29/10/2015

78.

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND ngày 19/6/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 16/4/2016

79.

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009

Về việc quy định ví trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao tông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 06/6/2016

80.

Quyết định

51/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản tỉnh Vĩnh Phúc.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh “Về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 29/11/2015

81.

Quyết định

52/2009/QĐ-UBND ngày 06/10/2009

Về việc quy định phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 16/02/2015

82.

Quyết định

53/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 29/7/2016

83.

Quyết định

54/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Phúc.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh “Về việc tổ chức lại và quy định vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc”

Hết ngày 29/11/2015

84.

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh “Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 30/01/2016

85.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 của UBDN tỉnh “Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 18/4/2016

86.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh

“Về việc Quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ”.

Hết ngày 21/5/2016

87.

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành, thị

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh “Về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành, thị.”

Hết ngày 16/10/2016

88.

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010

Về Ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

89.

Quyết định

42/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010

Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Vĩnh Phúc

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

90.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa Ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã năm 2011 và thực hiện ổn định giai đoạn 2011 - 2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

91.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn ổn định 2011 - 2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

92.

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011

Về việc ban hành quy định về quản lý và điều hành dự toán Ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011 và giai đoạn 2011-2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

93.

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011

Về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2011-2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

94.

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định triển khai ra diện rộng các mô hình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 22/6/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định về quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

Hết ngày 04/6/2016

95.

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011

Ban hành quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 10/08/2017 của UBND tỉnh Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh

Từ ngày 21/8/2017

96.

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011

Về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và mức thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề thuộc tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2011-2012 đến năm học 2014 - 2015.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

97.

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

Về việc ban hành Quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 45 /2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017

Quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh.

Hết ngày 20/11/2017

98.

Quyết định

47/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011

Về việc ban hành Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

99.

Quyết định

57/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 23/08/2017 quy định về thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 02/9/2017

100.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012

Ban hành quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

V/v ban hành Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 01/01/2018

101.

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 23/03/2012

Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh “Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và nhà nước tỉnh Vĩnh phúc” hết hiệu lực do Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh” hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản. Hiện nay, đang thực hiện theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh “Về việc hỗ trợ công chức, viên chức làm nhiệm vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.

Hết ngày 31/7/2016

102.

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 09/04/2012

Về việc phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt địa điểm xây dựng công trình theo quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp.

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 21/01/2016

103.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 23/05/2012

Ban hành quy định về quản lý kinh phí hỗ trợ đào tạo giáo viên và tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh bậc trung học theo Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh “Một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015” hết hiệu lực do hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

 

104.

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 23/05/2012

Ban hành Quy định quản lý và tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho người lao động theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh “Một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015” hết hiệu lực do hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

 

105.

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 24/05/2012

Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 09/08/2017

Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 19/8/2017

106.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 24/05/2012

Ban hành quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

107.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ việc làm tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh”.

Hết ngày 10/4/2016

108.

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

109.

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015.

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

110.

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012

Về việc Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 13/10/2016

111.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013

Ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 25/3/2016

112.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 45 /2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017

Quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh.

Hết ngày 20/11/2017

113.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 19/09/2017

V/v Bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 29/9/2017

114.

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013

Ban hành Quy định thực hiện đầu tư, hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, theo Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 của HĐND tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh

Hết ngày 14/02/2016

115.

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Sửa đổi một số điều của Bản quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 10/08/2017 của UBND tỉnh Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh

Từ ngày 21/8/2017

116.

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013

Ban hành Quy định Quản lý, tổ chức thực hiện môt số chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

117.

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định này triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 Về quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã hết hiệu lực do được thay thế bởi Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngà 22/12/2014 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND.

Hết ngày 23/12/2014

118.

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nhiệm kỳ 2011-2016

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Hết ngày 08/10/2016

119.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 20/03/2014

Ban hành quy định về việc thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xi lanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định này triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định thu phí và mức trích để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã hết hiệu lực do được thay thế bởi Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh uy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND. Hiện nay, Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành do được thay thế bởi Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Hết ngày 23/12/2014

120.

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 29/04/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Hết ngày 24/12/2016

121.

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 08/05/2014

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017

Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 10/11/2017

122.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 14/07/2014

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc trong quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

Hết ngày 20/10/2016

123.

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 03/09/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh”.

Hết ngày 10/4/2016

124.

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND ngày 29/09/2014

Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

125.

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Về việc bổ sung giá đất tại khu vực đất Biệt thự-sân Golf Tam Đảo trong bảng giá đất năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 hết hiệu lực do Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh “Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2015 - 2019 thay thế

Hết ngày 10/01/2015

126.

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

Sửa đổi Điều 10, Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 25/3/2016

127.

Quyết định

53/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ kinh phí dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp nghề; bổ túc văn hóa + nghề theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh “Một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015” hết hiệu lực do hết giai đoạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

 

128.

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014

Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề nhóm nghề nông nghiệp, truyền nghề theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh “Một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015” hết hiệu lực do hết thời hạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

 

129.

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014

Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy nghề sơ cấp; ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nhóm nghề phi nông nghiệp theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh “Một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015” hết hiệu lực do hết thời hạn thực hiện quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

 

130.

Quyết định

60/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

131.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015

Về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh “Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 15/02/2016

132.

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 03/03/2015

Sửa đổi Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh

Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

Về việc hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đã hết hiệu lực do hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2013

 

133.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND

Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Về việc điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết ngày 09/01/2017

134.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với công ty TNHH một thành viên thủy lợi trên địa bàn tỉnh VP

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hết ngày 03/9/2016

135.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 14/03/2016

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung điều chỉnh Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 23/03/2012 của UBND tỉnh Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc” hết thời hạn thực hiện quy định trong văn bản và Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành để thực hiện theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh “Về việc hỗ trợ công chức, viên chức làm nhiệm vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.

Hết ngày 31/7/2016

136.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 30/03/2016

Quy định tạm thời mức thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc tỉnh năm học 2015-2016.

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/5/2016

137.

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 14/12/2016

Ban hành Bảng giá tính thuế một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Được thay thế bởi Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 V/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hết ngày 01/01/2018

138.

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2017

139.

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017

Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 01/01/2018

CHỈ THỊ

140.

Chỉ thị

14/2000/CT-UB ngày 01/9//2000

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 47/CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nghị định 47/CP được thay thế bởi Nghị định 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Từ ngày 20/5/2012

141.

Chỉ thị

16/2004/CT-UB ngày 14/9/2004

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Nghị định 67/2003/NĐ-CP được thay thế bởi

Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Từ ngày 01/7/2013

142.

Chỉ thị

08/2005/CT-UBND ngày 31/3/2005

Về việc triển khai thực hiện nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

nghị định số 14/2005/NĐ-CP được thay thế bởi

Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Từ ngày 05/9/2013

143.

Chỉ thị

40/2006/CT-UBND ngày 15/6/2006

Về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch hết hiệu lực thi hành do được bãi bỏ bởi nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Từ ngày 01/01/2016

144.

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND ngày 07/5/2007

Về việc chỉ đạo các kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp năm học 2006-2007, tuyển sinh các cấp học năm 2007-2008.

Hết giai đoạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/5/2008

145.

Chỉ thị

17/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP được thay thế bởi

Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Từ ngày 01/01/2014

146.

Chỉ thị

14/2011//CT-UBND ngày 30/11/2011

Về triển khai thực hiện Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP được bãi bỏ bởi

Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh...

Từ ngày 01/7/2016

147.

Chỉ thị

11/2012/CT-UBND ngày 05/07/2012

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ Ngân sách Nhà nước 3 năm 2013-2015.

Hết giai đoạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2015

148.

Chỉ thị

15/2013/CT-CT ngày 20/9/2013

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/5/2014

149.

Chỉ thị

06/2015/CT-UBND ngày 23/06/2015

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016

Hết thời hạn thực hiện đã được quy định trong văn bản

Hết ngày 31/12/2016

Tổng số: 149 văn bản QPPPL

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Công bố kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 30/5/20118 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB; tên gọi của VB/ trích yếu nội dung VB

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc

Một số nội dung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND , cụ thể:

- Điểm b, khoản 4.1, Điều 1;

- Điểm c, Khoản 4.1, Điều 1;

- Khoản 4.2 Điều 1;

- Khoản 4.5, Điều 1;

Bị sửa đổi, bổ sung, bởi Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Từ ngày 23/12/2016

2.

Nghị quyết

155/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh Về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh và dự án trọng điểm nhóm C

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 155/2014/NQ-HĐND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh Về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 155/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh

Từ ngày 29/12/2017

3.

Nghị quyết

57/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị Quyết số 57/2016/NQ-HĐND

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 V/v bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị Quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 29/12/2017

4.

Nghị quyết

56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí,lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) tại điểm d, Mục 1 Danh mục, mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ;

- Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) tại điểm e, mục 1 Danh mục, mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ;

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với tổ chức) tại điểm g, mục 1 Danh mục, mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND .

- Sửa đổi tỷ lệ quản lý, sử dụng đối với phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) tại điểm n, mục 1 Danh mục, mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ;

- Điểm e, Khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ;

- Điểm g, mục 2 Danh mục, mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ;

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 V/v sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí,lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

 

Từ ngày 29/12/2017

 

QUYẾT ĐỊNH

5.

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND ngày 15/09/2014 Ban hành quy định về giao đất xây dựng nhà ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và diện tích đất chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức công nhận diện tích đất ở và diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND , gồm:

- Điều 4;

- Điều 11;

- Điều 12.

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức giao đất trống đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

Từ ngày 29/5/2016

6.

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2015 - 2019

Giá một số loại đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

Từ ngày 23/12/2016

7.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 11/03/2014  của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và quản lý, phối hợp của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND gồm:

- Cụm từ “Chi cục Thú y”; cụm từ “Trạm Thú y” trong bản Quy định;

- Điều 4;

- Điều 5;

- Điểm b Khoản 5 Điều 6

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên

 

Từ ngày 11/4/2017

8.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 07/04/2016 Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụm từ “Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh” tại Điểm d Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 Tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Từ ngày 17/6/2017

9.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 12/03/2015 Quy định vị trí, chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm đ Khoản 1 Điều 4

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 Về việc giải thể phòng Pháp chế của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Từ ngày 28/7/2017

10.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 12/03/2015 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm h Khoản 1 Điều 4

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 Về việc giải thể phòng Pháp chế của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Từ ngày 28/7/2017

11.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.

Điểm c Khoản 2 Điều 3

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 Về việc giải thể phòng Pháp chế của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Từ ngày 28/7/2017

12.

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 Về việc tổ chức lại và quy định vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm b, Khoản 2 Điều 2

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 Về việc giải thể phòng Thanh tra, pháp chế các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 22/9/2017

13.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm b, Khoản 2 Điều 2

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 Về việc giải thể phòng Thanh tra, pháp chế các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 22/9/2017

14.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm b, Khoản 2 Điều 2

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 Về việc giải thể phòng Thanh tra, pháp chế các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 22/9/2017

15.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm b, Khoản 2 Điều 2

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 Về việc giải thể phòng Thanh tra, pháp chế các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 22/9/2017

16.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm b, Khoản 2 Điều 2

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 Về việc giải thể phòng Thanh tra, pháp chế các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 22/9/2017

17.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm b, Khoản 2 Điều 2

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 Về việc giải thể phòng Thanh tra, pháp chế các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 22/9/2017

18.

Quyết định

57/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 Quy định về vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm b, Khoản 1, Điều 3

Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 Về việc Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 22/9/2017

19.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 23/04/2015 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung “kiểm soát thủ tục hành chính” tại Khoản 1 Điều 1 và Khoản 8 Điều 2; Nội dung “Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính” Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND .

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh.

Từ ngày 09/10/2017

20.

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 Tổ chức lại Trung tâm Thông ti và Dịch vụ đối ngoại và Trung tâm Xúc tiến viện trợ phi Chính phủ thành Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 17/11/2017

21.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 16/05/2012 Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND , gồm:

- Điều 2;

- Khoản 3, Điều 3;

- Khoản 1, Điều 5;

- Điều 6;

- Khoản 3, Điều 9;

- Khoản 2, Điều 15;

- Điều 16;

- Khoản 2, Điều 17;

- Cụm từ “Chi cục Thú y” tại Khoản 2, Điều 9.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh.

Từ ngày 16/01/2018

22.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 07/04/2016 Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 3 Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 V/v tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội và Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 19/01/2018

Tổng số: 22 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1189/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1189/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2018
Ngày hiệu lực30/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1189/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1189/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành30/05/2018
       Ngày hiệu lực30/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc

           • 30/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực