Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 do tĩnh Vĩnh Phúc ban hành

Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 2015 Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 2015 Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 145/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 05/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015;

Trên cơ sở Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 30/8/2010 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, như sau:

1. Về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá so sánh 2010), bình quân đạt khoảng 6,0 - 6,5%/năm, trong đó: Ngành công nghiệp - xây dựng tăng 9 - 9,5%/năm, ngành dịch vụ tăng 7,5 - 8,0%/năm.

- Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) đến năm 2015 đạt 70 - 75 nghìn tỷ đồng.

- GRDP bình quân đầu người/năm theo giá hiện hành đến năm 2015 đạt khoảng 70 triệu đồng/người/năm.

- Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011 - 2015 đạt 80 - 85 nghìn tỷ đồng.

- Thu hút các dự án vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 160 - 170 dự án.

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đến năm 2015 đạt khoảng 1,5 - 2,0 tỷ USD.

2. Về xã hội:

- Quy mô dân số đến năm 2015 đạt khoảng 1.052 nghìn người.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2015 còn 12‰.

- Tỷ lệ dân số đô thị đến năm 2015 đạt khoảng 30%.

- Tổng số căn hộ chung cư đến năm 2015 đạt khoảng 1.700 - 1.730 căn hộ.

3. Về môi trường:

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn đến năm 2015 đạt 65%.

- Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn đến năm 2015 đạt 65%.

- Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đến năm 2015 đạt 65%.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hp vệ sinh đến năm 2015 đạt 85%.

- Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 đạt 25%.

Điều 2. Tổ chức thực hin

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua;

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/12/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTHVP, cổng TTGTĐT, TT Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu156/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 2015 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 2015 Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu156/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành22/12/2014
        Ngày hiệu lực22/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 2015 Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 2015 Vĩnh Phúc