Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 50/2008/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 50/2008/QĐ-UBND Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 50/2008/QĐ-UBND Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 03 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2008/QĐ-UBND NGÀY 15/10/2008 CỦA UBND TỈNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về hỗ trợ thu nhập cho hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 về việc sửa đổi Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 66/SKHĐT-XDHT ngày 15/01/2015; Báo cáo Kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp số 09/BC-STP ngày 28/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 về thực hiện Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh, như sau: “Nguồn vốn hỗ trợ: Nguồn ngân sách nhà nước được giao theo kế hoạch hàng năm”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký,

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cơ quan liên quan kịp thời phản ánh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, xã và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện;
- Website CP; Báo VP, Đài PTTH, Cổng TTĐT, Công báo tỉnh (đăng, đưa tin);
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phùng Quang Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2015
Ngày hiệu lực13/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 50/2008/QĐ-UBND Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 50/2008/QĐ-UBND Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhùng Quang Hùng
       Ngày ban hành03/03/2015
       Ngày hiệu lực13/03/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 50/2008/QĐ-UBND Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 50/2008/QĐ-UBND Vĩnh Phúc