Nghị quyết 199/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 199/2015/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết 199/2015/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã nộp ngân sách Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi thanh tra thực ngân sách Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 199/2015/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã nộp ngân sách Vĩnh Phúc


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/2015/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Thanh tra tỉnh;

b) Thanh tra sở;

c) Thanh tra huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

2. Mức trích:

a) Đi với Thanh tra tỉnh:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đi với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

b) Đối với thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thành ph, thị xã:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 01 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đi với số nộp trên 01 tỷ đồng đến 02 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp trên 02 tỷ đồng/năm.

3. Việc lập dự toán, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích:

Việc lập dự toán, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tnh khóa XV, tại kỳ họp thứ 15, thông qua ngày 12/12/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH, VPCP;
- Bộ TC, KHĐT;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- TTH
U, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTH, TT Công báo,
Cổng TTGTĐT tnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thúy Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 199/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu199/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 199/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 199/2015/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã nộp ngân sách Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 199/2015/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã nộp ngân sách Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu199/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýHoàng Thị Thúy Lan
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 199/2015/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã nộp ngân sách Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 199/2015/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã nộp ngân sách Vĩnh Phúc