Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND bổ sung 20/2011/NQ-HĐND chính sách người hoạt động không chuyên trách Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND số lượng chức danh phụ cấp người không chuyên trách Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND bổ sung 20/2011/NQ-HĐND chính sách người hoạt động không chuyên trách Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG VÀO ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2011/NQ-HĐND NGÀY 03/8/2011 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

Trên cơ sở Tờ trình số: 65/TTr-UBND ngày 2/7/2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố nhằm bổ sung quy định hỗ trợ cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tại Đảng bộ xã, phường, thị trấn có từ 300 đảng viên trở lên; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung vào Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố như sau:

- 01 Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ở Đảng bộ cơ sở có từ 300 đảng viên trở lên: Mức hỗ trợ 1,0 mức lương cơ sở. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/9/2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/7/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPCP, VPQH;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TTTU, TTHĐND, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TTHU, UBND, MTTQ các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo VP, Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- L­ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu139/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực20/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND bổ sung 20/2011/NQ-HĐND chính sách người hoạt động không chuyên trách Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND bổ sung 20/2011/NQ-HĐND chính sách người hoạt động không chuyên trách Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu139/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhạm Văn Vọng
       Ngày ban hành18/07/2014
       Ngày hiệu lực20/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND bổ sung 20/2011/NQ-HĐND chính sách người hoạt động không chuyên trách Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND bổ sung 20/2011/NQ-HĐND chính sách người hoạt động không chuyên trách Vĩnh Phúc