Quyết định 19/2013/QĐ-UBND

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi 38/2011/QĐ-UBND cho vay thu hồi vốn đầu tư Dự án năng lượng Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 45/2017/QĐ-UBND thu hồi nguồn vốn đầu tư Dự án năng lượng nông thôn II Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi 38/2011/QĐ-UBND cho vay thu hồi vốn đầu tư Dự án năng lượng Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2011/QĐ-UBND NGÀY 13/10/2011 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ CHO VAY VÀ THU HỒI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN II (REII) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 675/TTr-STC ngày 24/7/2013, Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Văn bản quy phạm Pháp luật của Sở Tư pháp số 70/BC-STP ngày 26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Bổ sung khoản 1, Điều 7:

Giãn thời gian trả nợ gốc và lãi đối với giá trị tài sản được hình thành từ nguồn vốn đối ứng Ngân sách tỉnh trong 05 năm đầu kể từ thời điểm LDU phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ; Số nợ gốc và lãi này được chia đều cho các kỳ trả nợ còn lại; Để bảo toàn vốn vay và trả nợ sau 05 năm phần vốn đối ứng, các LDU phải có cam kết trả nợ và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về thực hiện nghĩa vụ trả nợ Ngân sách tỉnh.

2. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ tư của khoản 3, Điều 7:

- Thời điểm trả nợ: Nợ gốc và lãi vay từng kỳ phải nộp chậm nhất vào các ngày 30/3, 30/6, 30/9 và ngày 30/12 hàng năm;

3. Bổ sung thêm quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 8:

- Bên B có trách nhiệm trích từ quỹ khấu hao tài sản của đơn vị (theo quy định hiện hành của Nhà nước) để trả nợ gốc và lãi vay theo đúng kỳ hạn quy định như trong hợp đồng đã ký. Kết thúc năm (ngày 31/12 hàng năm) phát sinh nợ quá hạn, Bên B có trách nhiệm nộp trả nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn phát sinh vào kỳ đầu của năm sau (trước ngày 30/3 của năm sau);

- Bên B có trách nhiệm lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh điện trong năm gửi Sở Công Thương trước ngày 30/11 hàng năm (Khối lượng tháng 12 được ước tính theo tháng cao nhất trong năm) để tổng hợp kịp thời, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12 hàng năm;

- Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ vốn, đơn vị kinh doanh điện hạ thế nông thôn có trách nhiệm tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, lâu dài cho nhân dân; Mọi hành vi phá hoại tài sản, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện phục vụ sản xuất, đời sống của nhân phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật;

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 9:

Thu hồi công trình thuộc dự án đã bàn giao đối với LDU không hoàn trả đủ nợ gốc và lãi vay 02 kỳ trong năm (tính từ ngày 01/01 đến 31/12) hoặc số nợ quá hạn năm trước không thực hiện hoàn trả tại thời điểm 30/3 năm sau;

5. Bổ sung quy định tại khoản 1, Điều 10:

- Có trách nhiệm ký hợp đồng kinh tế sửa đổi, bổ sung với các LDU theo quy định được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này;

- Kiểm tra định kỳ, đột xuất những LDU có phát sinh nợ trong năm để có phương án thu hồi nợ, đề xuất thu hồi công trình bàn giao cho đơn vị khác tiếp nhận.

6. Bổ sung khoản 8, Điều 10:

- Phối hợp với UBND các xã, các Hợp tác xã dịch vụ điện của xã để thống nhất xác định giá trị các tài sản trong lưới điện không thuộc dự án REII đầu tư và thực hiện hoàn trả ngay tiền vốn đã xác định cho chủ tài sản.

Điều 2. Sở Công Thương, Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các LDU và và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2013
Ngày hiệu lực23/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi 38/2011/QĐ-UBND cho vay thu hồi vốn đầu tư Dự án năng lượng Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi 38/2011/QĐ-UBND cho vay thu hồi vốn đầu tư Dự án năng lượng Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýĐặng Quang Hồng
       Ngày ban hành13/08/2013
       Ngày hiệu lực23/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi 38/2011/QĐ-UBND cho vay thu hồi vốn đầu tư Dự án năng lượng Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi 38/2011/QĐ-UBND cho vay thu hồi vốn đầu tư Dự án năng lượng Vĩnh Phúc