Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách đã được thay thế bởi Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2012/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2010/NQ-HĐND NGÀY 22/12/2010 CỦA HĐND TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

1. Bỏ cụm từ "Phí xăng, dầu" quy định tại gạch đầu dòng thứ 5, điểm 1.1 và gạch đầu dòng thứ 3 điểm 1.2, khoản 1, phần I.

2. Thay thế cụm từ "Thuế nhà, đất" tại gạch đầu dòng thứ 5 khoản 2, phần I bằng cụm từ "Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp".

3. Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại số thứ tự thứ 8 và 9 bảng chi tiết tỷ lệ điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách quy định tại khoản 2, phần I, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: %

STT

Nội dung

NSTƯ

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS cấp xã

1

Thuế bảo vệ môi trường

40

60

 

 

2

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

- Trên địa bàn xã, thị trấn

 

 

30

70

 

- Trên địa bàn phường

 

 

40

60

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/12/2012. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu71/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu71/2012/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
     Người kýPhạm Văn Vọng
     Ngày ban hành21/12/2012
     Ngày hiệu lực01/01/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách