Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015

Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Vĩnh Phúc 2012-2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Vĩnh Phúc 2012-2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2011/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23-11-2009;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03-12-2004;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01-6-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 157/TTr-HĐND ngày 6-12-2011 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thu quỹ quốc phòng - an ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015, cụ thể như sau:

1. Đối tượng vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức), doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

b) Cá nhân trong độ tuổi lao động cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

2. Đối tượng không vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh

a) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bà mẹ Việt nam anh hùng; bố mẹ, vợ (chồng), con của liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người mất sức lao động từ 61%, người hết tuổi lao động, người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người đã và đang công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân; dân quân tự vệ; công an xã; hội viên hội cựu chiến binh, thanh niên xung phong; học sinh, sinh viên; người cư trú thuộc xã, phường, thị trấn nơi bị thiên tai, dịch bệnh và thảm họa ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

b) Đơn vị vũ trang nhân dân, hội cựu chiến binh, hội thanh niên xung phong, tổ chức xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các cơ quan, tổ chức ở xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi bị thiên tai, dịch bệnh và thảm họa khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

3. Nguyên tắc vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh

Việc vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật, phù hợp với khả năng kinh tế của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh

a) Cơ quan, tổ chức đã có tổ chức tự vệ ở cấp huyện mức vận động đóng góp là 300.000 đồng/năm, ở cấp tỉnh mức vận động đóng góp là 500.000 đồng/năm.

b) Cơ quan, tổ chức chưa có tổ chức tự vệ ở cấp huyện mức vận động đóng góp là 500.000 đồng/năm, ở cấp tỉnh mức vận động đóng góp là 700.000 đồng/năm.

c) Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã có tổ chức tự vệ mức vận động đóng góp là 500.000 đồng/năm, chưa có tổ chức tự vệ mức vận động đóng góp là 700.000 đồng/năm.

d) Cá nhân mức vận động đóng góp là 01 kg thóc/người/năm, tính bằng tiền theo giá thóc do UBND tỉnh quy định hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết; ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, thiết thực.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này, được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14-12-2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2011
Ngày hiệu lực24/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Vĩnh Phúc 2012-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Vĩnh Phúc 2012-2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành19/12/2011
        Ngày hiệu lực24/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Vĩnh Phúc 2012-2015

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Vĩnh Phúc 2012-2015