Nghị quyết 135/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 135/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 135/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 344/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Lâm Đồng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 26/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 135/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/2015/NQ-ND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.

Thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015, như sau:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 tại Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình hành động số 464/UBND-TH ngày 26/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh, tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đồng thời tập trung chỉ đạo các lĩnh vực sau:

1. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; cần có biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư sản phẩm mới về du lịch để thu hút khách du lịch đến với Lâm Đồng - Đà Lạt, đặc biệt là khách quốc tế. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công Festival Hoa lần thứ VI.

2. Tổ chức triển khai thực hiện dự án phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp được tổ chức JICA (Nhật Bản) và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hỗ trợ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chương trình, kế hoạch đề ra; mở rộng thị trường, phát triển mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; quản lý tài nguyên, khoáng sản; điều tra làm rõ và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân xâm hại đất rừng, tài nguyên rừng trong thời gian vừa qua; thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán. Rà soát và có giải pháp đảm bảo an toàn các kênh, mương, hồ, đập, cầu, cống, ... thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại thiên tai trong mùa mưa bão.

3. Về việc giải ngân vốn xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng:

- Tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng cơ bản theo đúng tiến độ; đối với các dự án chậm triển khai thì kiên quyết điều chuyển vốn cho các dự án cần thiết khác. Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà, công trình trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường để xây dựng và kinh doanh, vi phạm các quy định về quản lý trật tự đô thị, ...

- Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương trả lại nguyên trạng mặt bằng đường giao thông sau khi thi công các dự án cấp, thoát nước

4. Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2015 theo tinh thần của Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.

Tập trung kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc công tác quản lý thu thuế, chống thất thu; xử lý các khoản nợ đọng thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới; đặc biệt đối với các địa phương có nguồn thu lớn nhưng tiến độ thu đạt thấp; phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách của năm 2015 đã đề ra.

Trong điều hành, chi ngân sách phải triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô. Ưu tiên chi thực hiện chính sách an sinh xã hội; đôn đốc thực hiện các chương trình mục tiêu và đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã đề ra.

5. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng 2 năm 2015 - 2016. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/7/2014 làm cơ sở quyết định gia hạn, thu hồi dự án đầu tư; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư được gia hạn tiếp tục triển khai dự án. Kiên quyết thu hồi những dự án đã gia hạn nhưng không triển khai thực hiện hoặc không tích cực thực hiện theo cam kết.

6. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Tiếp tục kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương,....Tiếp tục rà soát và có giải pháp về đất đai, giao khoán quản lý bảo vệ rừng,... cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất; tạo điều kiện để đồng bào có việc làm, có thu nhập và ổn định đời sống.

7. Tăng cường các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, học sinh cho năm học mới 2015 - 2016. Thực hiện việc sáp nhập, tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề trên địa bàn cấp huyện theo đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành chức năng.

8. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo; tập trung giải quyết các phát sinh vướng mắc, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng “về khiếu kiện”. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp để giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của địa phương; tổ chức công tác tuyển quân đợt 2 năm 2015 đạt kết quả cao nhất.

9. Tiếp tục hoàn chỉnh nội dung báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 và công tác phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

10. Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

11. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ 5 một cách thiết thực chào mừng Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, CP, VPCP, VPCTN;
- Website CP;
- Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT-HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII;
- Các sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website HĐND tỉnh, TT. Công báo tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VP, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu135/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2015
Ngày hiệu lực21/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 135/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 135/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu135/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành11/07/2015
        Ngày hiệu lực21/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/02/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 135/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Lâm Đồng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 135/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Lâm Đồng