Quyết định 344/QĐ-UBND

Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 344/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ năm 2015 và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực một phần năm 2015 (kèm theo 02 danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung của văn bản

Phần hết hiệu lực
(Điều, khoản)

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

16/2003/QĐ-UBND

30/1/2003

Ban hành quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2020

Điều 27

Theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

07/05/2015

2

Quyết định

10/2005/QĐ-UBND

12/1/2005

Ban hành Quy chế tuyển dụng, sdụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Mục II, Chương II của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

Theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

13/02/2015

3

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

25/1/2011

Ban hành Quy định quản lý sản xuất kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điều 4

Theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về hủy bỏ Điều 4, bản quy định quản lý sản xuất kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

29/06/2015

4

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND

20/9/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Khoản 3 và khoản 4, Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

Theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ khoản 3 và khoản 4, Điều 4 Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBDN tỉnh Lâm Đồng.

05/10/2015

5

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND

23/10/2012

Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Khoản 2, Mục I, Điều 1

Theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/01/2015

6

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND

14/11/2012

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc Sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

Điều 7 Chương II bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Theo Quyết định s18/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 7, Chương II Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND

23/3/2015

7

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND

9/4/2013

Ban hành Quy định về việc cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện thống nhất thẩm quyền cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng

30/11/2015

8

Quyết định

03/2014/QĐ- UBND

21/1/2014

Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điểm 8 khoản 2 Điều 1

Theo Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghmát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân gold, casino, nhà hàng) theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

25/6/2015

9

Quyết định

52/2014/QĐ- UBND

29/10/2014

Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điểm 1 Mục 3 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định (STT 1)

Theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh mức thu phí và đơn vị thu phí vào cổng tham quan tại khu du lịch Thung lũng tình yêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

03/05/2015

10

Quyết định

1882/QĐ-UBND

1/9/2015

Ban hành Quy chế khai thác và quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng

Điều 2

Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế khai thác và quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng

25/9/2015

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Chỉ thị

37/1999/CT-UBND

18/9/1999

Tổ chức thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ công chức hàng năm

Thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

01/8/2015

2

Quyết định

28/2002/QĐ-UBND

11/3/2002

Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở tư nhân tại khu vực đường Lê Đại Hành - Đà Lạt

Theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối vi nhà ở công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

07/5/2015

3

Quyết định

72/2002/QĐ-UBND

6/5/2002

Phân cấp quản lý về giáo dục cho UBND cấp huyện

Thực hiện theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

01/01/2016

4

Quyết định

34/2003/QĐ-UBND

5/3/2003

Ban hành bảng Quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối vi nhà ở công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

07/5/2015

5

Quyết định

33/2003/QĐ-UBND

5/3/2003

Ban hành Quy định các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch và xây dựng đối với nhà ở tư nhân trên địa bàn thành phĐà Lạt

Theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

07/5/2015

6

Quyết định

215/2005/QĐ-UBND

24/11/2005

Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ (lộ giới) đường Yersin, thành phố Đà Lạt

Theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

07/5/2015

7

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND

18/8/2006

Về việc ban hành qui định về chuyển nhượng, cho thuê đất trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

09/02/2015

8

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND

10/11/2006

Triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch hết hiệu lực theo Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

01/01/2016

9

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND

13/9/2007

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

28/5/2015

10

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND

14/3/2008

Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định s33/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định diện tích ti thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

26/4/2015

11

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

21/3/2008

Ban hành Bản quy định về một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn khai thác từ rừng trồng cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên bán gỗ tròn cho các doanh nghiệp chế biến, tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

28/11/2015

12

Quyết định

54/2008/QĐ-UBND

2/12/2008

Ban hành Quy định về tiêu chí, thang bảng điểm, quy trình chấm điểm và xếp hạng các cụm, khối thi đua trong tỉnh

Theo Quyết định s16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

14/3/2015

13

Quyết định

54/2009/QĐ-UBND

10/6/2009

Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư, quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Đầu tư công năm 2014

01/01/2015

14

Nghị quyết

123/2009/NQ-HĐND

17/7/2009

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

30/11/2015

15

Quyết định

68/2009/QĐ-UBND

7/8/2009

Ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định s68/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng

14/12/2015

16

Quyết định

80/2009/QĐ-UBND

1/10/2009

Về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

30/11/2015

17

Quyết định

12/2010/QĐ- UBND

6/5/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

08/8/2015

18

Quyết định

13/2010/QĐ- UBND

6/5/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

10/8/2015

19

Quyết định

19/2010/QĐ- UBND

8/6/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

30/7/2015

20

Quyết định

20/2010/QĐ- UBND

11/6/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 32/2015/QĐ-BND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

18/4/2015

21

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND

9/11/2010

Ban hành Quy định cho hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương

Theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân thấp hơn hoặc bằng 150% so với thu nhập của chuẩn hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương

09/02/2015

22

Quyết định

11/2011/QĐ- UBND

23/3/2011

Ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá, bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

12/02/2015

23

Quyết định

12/2011/QĐ- UBND

23/3/2011

Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

12/02/2015

24

Quyết định

25/2011/QĐ- UBND

25/5/2011

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

14/3/2015

25

Quyết định

34/2011/QĐ- UBND

7/7/2011

Ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

02/8/2015

26

Quyết định

37/2011/QĐ- UBND

21/7/2011

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/02/2015

27

Quyết định

51/2011/QĐ- UBND

22/9/2011

Ban hành đơn giá đo vẽ và đánh giá hiện trạng nhà công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Đơn giá đo vẽ và đánh giá hiện trạng nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

28/9/2015

28

Quyết định

52/2011/QĐ- UBND

22/9/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

21/5/2015

29

Quyết định

01/2012/QĐ- UBND

30/1/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 06/05/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

09/08/2015

30

Quyết định

05/2012/QĐ- UBND

21/3/2012

Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

13/6/2015

31

Quyết định

24/2012/QĐ- UBND

15/6/2012

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

20/7/2015

32

Quyết định

36/2012/QĐ- UBND

20/8/2012

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

20/02/2015

33

Quyết định

39/2012/QĐ- UBND

31/8/2012

Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế xét và công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/02/2015

34

Quyết định

60/2012/QĐ- UBND

20/12/2012

Ban hành Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng Thông tin tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng

16/02/2015

35

Quyết định

61/2012/QĐ-UBND

20/12/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sdụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lâm Đồng

08/02/2015

36

Quyết định

02/2013/QĐ- UBND

11/1/2013

Ban hành bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về Quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

18/6/2015

37

Quyết định

20/2013/QĐ- UBND

2/4/2013

Ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất tại các xã nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015

Theo thời gian

01/01/2016

38

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND

28/6/2013

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013.

Theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về Quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

18/6/2015

39

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND

30/8/2013

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

27/4/2015

40

Quyết định

42/2013/QĐ- UBND

10/9/2013

Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

30/7/2015

41

Quyết định

69/2013/QĐ- UBND

20/12/2013

Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp chế độ quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/11/2015

42

Quyết định

06/2014/QĐ- UBND

28/2/2014

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về Quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

18/6/2015

43

Quyết định

09/2014/QĐ- UBND

27/3/2014

Ban hành Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

07/05/2015

44

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND

9/5/2014

Quy định mức thu phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt.

Theo Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp chế độ quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

16/11/2015

45

Nghị quyết

118/2014/NQ- HĐND

10/12/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Theo thời gian

01/01/2016

46

Quyết định

13/2015/QĐ- UBND

10/2/2015

Bổ sung, điều chỉnh Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất tại các xã nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015

Theo thời gian

01/01/2016

47

Nghị quyết

135/2015/NQ-HĐND

11/7/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2015

Theo thời gian

03/01/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 344/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 344/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/02/2016
Ngày hiệu lực 26/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 344/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 344/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 344/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Lâm Đồng 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 344/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành 26/02/2016
Ngày hiệu lực 26/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 344/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Lâm Đồng 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 344/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Lâm Đồng 2016

  • 26/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực