Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND quy định mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 64/2015/QĐ-UBND mức thu nộp chế độ quản lý và sử dụng phí chợ Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2014/QĐ-UBND mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ CHỢ TẠI CHỢ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 02/2014//TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí chợ; Phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1088/TTr-STC ngày 26 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu Phí chợ đối với các hộ tiểu thương có quày, sạp buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là: 60.000 đồng/m2/tháng. Nhưng tối đa không quá: 200.000 đồng/quầy-sạp/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các nội dung liên quan khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và quản lý sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn các đơn vị về biên lai, ấn chỉ; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- TT Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực19/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/02/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2014/QĐ-UBND mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành09/05/2014
       Ngày hiệu lực19/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/02/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2014/QĐ-UBND mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2014/QĐ-UBND mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt Lâm Đồng