Quyết định 60/2012/QĐ-UBND

Quyết định 60/2012/QĐ-UBND quy định về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng Thông tin tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 60/2012/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP Hệ thống mạng Thông tin Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP hệ thống mạng thông tin Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 16/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2012/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP Hệ thống mạng Thông tin Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2012/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 88/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 04 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH





Nguyễn Xuân Tiến

 

QUY ĐỊNH

VỀ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định việc quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đoàn thể, tổ chức xã hội đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) có máy tính và mạng máy tính tham gia kết nối vào Hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, khai thác hiệu quả, an ninh, an toàn mạng thông tin và phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và sử dụng của các cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Tên miền (Domain Name): là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm.

2. Địa chỉ IP (Internet Protocol): là địa chỉ mạng của các thiết bị, máy tính, máy chủ bao gồm các thế hệ địa chỉ IPv4, IPv6 và các thế hệ địa chỉ mới sẽ được sử dụng trong tương lai.

Điều 3. Các hành vi nghiêm cấm

1. Sử dụng tên miền và địa chỉ IP sai mục đích, trái với quy định này và các quy định khác của pháp luật.

2. Cấp phát cho các đơn vị hoặc tổ chức khác không thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng của quy định này.

3. Thay đổi tên miền và địa chỉ IP của đơn vị mình dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 4. Quản lý Nhà nước về tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất quản lý tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật, giao Sở Thông tin và Truyền thông quản lý mọi hoạt động liên quan đến tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.

Chương II

TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG

Điều 5. Tên miền trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng

1. Tên miền của UBND tỉnh Lâm Đồng trên mạng Internet là tên miền cấp 3 có dạng: lamdong.gov.vn

2. Tên miền của UBND tỉnh Lâm Đồng trong mạng Intranet là tên miền cấp 3 có dạng: lamdong.egov.vn

3. Tên miền của các cơ quan, đơn vị trên mạng Internet và mạng Intranet sử dụng tên miền cấp 4 theo dạng: tendonvi.lamdong.gov.vn và tendonvi.lamdong.egov.vn; trong đó tên đơn vị là tên viết tắt của cơ quan, đơn vị được viết từ các chữ cái đầu tiên của tên đơn vị và viết bằng tiếng Việt không dấu, riêng UBND các huyện và thành phố sử dụng tên đầy đủ bằng tiếng Việt không dấu. Chi tiết tên miền của các cơ quan đơn vị được cấp phát cụ thể tại phụ lục kèm theo quy định này.

Điều 6. Địa chỉ IP trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng

1. Vùng địa chỉ IP trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng sử dụng theo quy định của Chính phủ là: 10.224.xxx.xxx

2. Vùng địa chỉ IP của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được phân bố cụ thể trong phụ lục kèm theo quy định này.

3. Quy định chi tiết sử dụng địa chỉ IP của từng cơ quan, đơn vị:

a) Địa chỉ IP của cơ quan, đơn vị để kết nối tới Trung tâm mạng thông tin của tỉnh: 10.224.xxx.1

b) Vùng địa chỉ IP cho các thiết bị mạng và máy tính là: 10.224.xxx.2 đến 10.224.xxx.254

4. Khi chuyển đổi từ địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6 sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương III

QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, SỬ DỤNG TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng theo đúng các quy định của Nhà nước.

2. Đăng ký và duy trì tên miền trên mạng Internet của UBND tỉnh Lâm Đồng.

3. Thực hiện cấp phát, thu hồi, duy trì tên miền, địa chỉ IP trong hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng cho các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng tên miền, địa chỉ IP đúng theo quy định.

4. Giải quyết các tranh chấp về tên miền và vùng địa chỉ IP cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP của cơ quan, đơn vị mình phục vụ việc cấp, khai thác và xử lý thông tin trong Hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng theo đúng quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Khi đăng ký hoặc không có nhu cầu sử dụng tên miền, địa chỉ IP, các cơ quan, đơn vị phải thông báo bằng văn bản gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý, cấp phát hoặc thu hồi theo quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Khen thưởng, xử lý vi phạm

Các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có thành tích trong việc quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành. Các hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Thông tinh và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vần đề vướng mắc phát sinh mới, kịp thời phản ánh đến Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo các UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực30/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2012/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP Hệ thống mạng Thông tin Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/2012/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP Hệ thống mạng Thông tin Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực30/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/02/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 60/2012/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP Hệ thống mạng Thông tin Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2012/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP Hệ thống mạng Thông tin Lâm Đồng