Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP hệ thống mạng thông tin Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 11/2015/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/2012/QĐ-UB ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH đơn vị tỉnh LĐ;
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH và Báo Lâm Đồng;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY ĐỊNH

VỀ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định việc quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng để đảm bảo sự đồng bộ, an toàn và an ninh mạng trong quá trình khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) có máy tính và mạng máy tính tham gia kết nối vào Hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Các thuật ngữ trong quy định này được hiểu như sau:

1. Tên miền (Domain Name): Là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm.

2. Địa chỉ IP (Internet Protocol): Là địa chỉ mạng của các thiết bị, máy tính, máy chủ bao gồm các thế hệ địa chỉ IPv4, IPv6 và các thế hệ địa chỉ mới sẽ được sử dụng trong tương lai.

Điều 3. Các hành vi nghiêm cấm

1. Sử dụng tên miền và địa chỉ IP sai mục đích, trái với quy định này và các quy định khác của pháp luật.

2. Cấp phát cho các đơn vị hoặc tổ chức khác không thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng của quy định này.

3. Tự ý thay đổi tên miền và địa chỉ IP của cơ quan, đơn vị dưới mọi hình thức.

Điều 4. Quản lý nhà nước về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất quản lý tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật, giao Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các hoạt động liên quan đến tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.

Chương II

TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG

Điều 5. Tên miền trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng

1. Tên miền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trên mạng Internet là tên miền cấp 3 có dạng: lamdong.gov.vn.

2. Tên miền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong mạng Intranet là tên miền cấp 3 có dạng: lamdong.egov.vn.

3. Tên miền của các cơ quan, đơn vị trên mạng Internet và mạng Intranet sử dụng tên miền cấp 4 theo dạng: tendonvi.lamdong.gov.vn và tendonvi.lamdong.egov.vn; trong đó tendonvi là tên viết tắt của cơ quan, đơn vị được viết từ các chữ cái đầu tiên của tên đơn vị và viết bằng tiếng Việt không dấu, riêng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng tên đầy đủ bằng tiếng Việt không dấu. Chi tiết tên miền của các cơ quan đơn vị được cấp phát cụ thể tại Phụ lục kèm theo quy định này.

Điều 6. Địa chỉ IP trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng

1. Vùng địa chỉ IP trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo quy định của Chính phủ là: 10.224.xxx.xxx.

2. Vùng địa chỉ IP của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được phân bổ cụ thể trong phụ lục kèm theo quy định này.

3. Quy định chi tiết sử dụng địa chỉ IP của từng cơ quan, đơn vị.

a) Địa chỉ IP của cơ quan, đơn vị để kết nối tới Trung tâm mạng thông tin của tỉnh: 10.224.xxx.1.

b) Vùng địa chỉ IP cho các thiết bị mạng và máy tính từ: 10.224.xxx.2 đến 10.224.xxx.254.

c) Đối với các ứng dụng công nghệ thông tin theo ngành dọc được sử dụng IP theo mô hình ngành nhưng các đơn vị phải xây dựng giải pháp gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định và hỗ trợ để kết nối, đồng bộ với hệ thống IP của tỉnh.

4. Khi chuyển đổi từ địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6 sẽ thực hiện theo quy định định của pháp luật.

Chương III

QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, SỬ DỤNG TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng theo đúng các quy định của nhà nước.

2. Đăng ký và duy trì tên miền trên mạng Internet của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

3. Thực hiện cấp phát, thu hồi, duy trì và thực hiện việc xử lý các hành vi vi phạm trong việc sử dụng tên miền, địa chỉ IP trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng cho các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng tên miền, địa chỉ IP đúng theo quy định.

4. Giải quyết các tranh chấp về tên miền và vùng địa chỉ IP cho các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP của cơ quan, đơn vị mình phục vụ việc cấp, khai thác và xử lý thông tin trong Hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng theo đúng quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Khi đăng ký hoặc không có nhu cầu sử dụng tên miền, địa chỉ IP, các cơ quan, đơn vị phải thông báo bằng văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý, cấp phát hoặc thu hồi theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Khen thưởng, xử lý vi phạm

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích trong việc quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành. Các hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc phát sinh mới, kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHÂN BỔ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ IP

Tên miền Intranet

Tên miền trên mạng Internet

I. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẢP TỈNH

1

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân

10.224.4.0/24 đến 10.224.5.0/24

dbnd.lamdong.egov.vn

dbnd.lamdong.gov.vn

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

10.224.1.0/24 đến 10.224.3.0/24

vpubnd.lamdong.egov.vn

vpubnd.lamdong.gov.vn

3

Ban Dân tộc

10.224.16.0/24

bdt.lamdong.egov.vn

bdt.lamdong.gov.vn

4

Sở Nội vụ

10.224.17.0/24 đến 10.224.18.0/24

snv.lamdong.egov.vn

snv.lamdong.gov.vn

5

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

10.224.19.0/24

ptth.lamdong.egov.vn

ptth.lamdong.gov.vn

6

Sở Thông tin và Truyền thông

10.224.20.0/24

stttt.lamdong.egov.vn

stttt.lamdong.gov.vn

7

Sở Công Thương

10.224.21.0/24

sct.lamdong.egov.vn

sct.lamdong.gov.vn

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

10.224.22.0/24 và 10.224.46.0/24

stnmt.lamdong.egov.vn

stnmt.Iamdong.gov.vn

9

Sở Giao thông vận tải

10.224.23.0/24

sgtvt.lamdong.egov.vn

sgtvt.lamdong.gov.vn

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

10.224.24.0/24 đến 10.224.27.0/24

sgddt.lamdong.egov.vn

sgddt.lamdong.gov.vn

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10.224.28.0/24

skhdt.lamdong.egov.vn

skhdt.lamdong.gov.vn

12

Sở Khoa học và Công nghệ

10.224.29.0/24

skhcn.lamdong.egov.vn

skhcn.lamdong.gov.vn

13

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

10.224.30.0/24

sldtbxh.lamdong.egov.vn

sldtbxh.lamdong.gov.vn

14

Sở Y tế

10.224.31.0/24 đến 10.224.32.0/24

snnptnt.lamdong.egov.vn

snnptnt.lamdong.gov.vn

15

Sở Tài chính

10.224.33.0/24

stc.lamdong.egov.vn

stc.lamdong.gov.vn

16

Sở Ngoại Vụ

10.224.34.0/24

sngv.lamdong.egov.vn

sngv.lamdong.gov.vn

17

Vườn quốc gia Cát Tiên

10.224.35.0/24

vqgct.lamdong.egov.vn

vqgct.lamdong.gov.vn

18

Sở Tư pháp

10.224.36.0/24

stp.lamdong.egov.vn

stp.lamdong.gov.vn

19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10.224.37.0/24

svhttdl.lamdong.egov.vn

svhttdl.lamdong.gov.vn

20

Sở Xây dựng

10.224.38.0/24

sxd.lamdong.egov.vn

sxd.lamdong.gov.vn

21

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10.224.39.0/24 đến 10.224.41.0/24

syt.lamdong.egov.vn

syt.lamdong.gov.vn

22

Thanh tra tnh

10.224.42.0/24

tt.lamdong.egov.vn

tt.lamdong.gov.vn

23

Ban Quản lý các khu Công nghiệp

10.224.43.0/24

bqlkcn.lamdong.egov.vn

bqlkcn.lamdong.gov.vn

24

Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm

10.224.44.0/24

bqlkdlhtl.lamdong.egov.vn

bqlkdlhtl.lamdong.gov.vn

25

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu văn hóa thể thao Lâm Đồng

10.224.45.0/24

bqldavhtt.lamdong.egov.vn

bqldavhtt.lamdong.gov.vn

26

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

10.224.47.0/24

ttxtdttmdl.lamdong.egov.vn

ttxtdttmdl.lamdong.gov.vn

27

Vườn Quốc gia BiDoup-Núi Bà

10.224.48.0/24

vqgbdnb.lamdong.egov.vn

vqgbdnb.lamdong.gov.vn

28

Quỹ Đầu tư và Phát triển

10.224.49.0/24

qdtpt.lamdong.egov.vn

qdtpt.lamdong.gov.vn

II. CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

29

Công an tỉnh Lâm Đng

10.224.50.0/24 đến 10.224.52.0/24

ca.lamdong.egov.vn

ca.lamdong.gov.vn

30

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

10.224.53.0/24

ctk.lamdong.egov.vn

ctk.lamdong.gov.vn

31

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng

10.224.54.0/24

bchqs.lamdong.egov.vn

bchqs.lamdong.gov.vn

32

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

10.224.55.0/24

nhnn.lamdong.egov.vn

nhnn.lamdong.gov.vn

33

Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng

10.224.56.0/24

bhxh.lamdong.egov.vn

bhxh.lamdong.gov.vn

34

Viện Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng

10.224.57.0/24

vksnd.lamdong.egov.vn

vksnd.lamdong.gov.vn

35

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

10.224.58.0/24

tand.lamdong.egov.vn

tand.lamdong.gov.vn

36

Hải quan Đà Lạt

10.224.59.0/24

cchq.lamdong.egov.vn

cchq.lamdong.gov.vn

37

Kho bạc nhà nước

10.224.60.0/24

kbnn.lamdong.egov.vn

kbnn.lamdong.gov.vn

38

Cục Thuế Lâm Đồng

10.224.61.0/24

ct.lamdong.egov.vn

ct.lamdong.gov.vn

III. CÁC ĐOÀN THỂ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI

39

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

10.224.62.0/24

lhhkhkt.lamdong.egov.vn

lhhkhkt.lamdong.gov.vn

40

Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng

10.224.63.0/24

ubmttq.lamdong.egov.vn

ubmttq.lamdong.gov.vn

41

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng

10.224.64.0/24

ldld.lamdong.egov.vn

ldld.lamdong.gov.vn

42

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng

10.224.65.0/24

dtncshcm.lamdong.egov.vn

dtncshcm.lamdong.gov.vn

43

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng

10.224.66.0/24

hnd.lamdong.egov.vn

hnd.lamdong.gov.vn

44

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng

10.224.67.0/24

hlhpn.lamdong.egov.vn

hlhpn.lamdong.gov.vn

45

Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng

10.224.68.0/24

hccb.lamdong.egov.vn

hccb.lamdong.gov.vn

46

Hội Nhà Báo tỉnh Lâm Đồng

10.224.69.0/24

hnb.lamdong.egov.vn

hnb.lamdong.gov.vn

47

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng

10.224.70.0/24

hvhnt.lamdong.egov.vn

hvhnt.lamdong.gov.vn

48

Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng

10.224.71.0/24

hlg.lamdong.egov.vn

hlg.lamdong.gov.vn

49

Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng

10.224.72.0/24

hkts.lamdong.egov.vn

hkts.lamdong.gov.vn

50

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng

10.224.73.0/24

hctd.lamdong.egov.vn

hctd.lamdong.gov.vn

51

Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng

10.224.74.0/24

hnm.lamdong.egov.vn

hnm.lamdong.gov.vn

52

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng

10.224.75.0/24

hbtbnttmc.lamdong.egov.vn

hbtbnttmc.lamdong .gov.vn

53

Hội Nạn nhân chất độc màu da cam

10.224.76.0/24

hnncddc.lamdong.egov.vn

hnncddc.lamdong.gov.vn

54

Liên minh các hợp tác xã

10.224.77.0/24

lmhtx.lamdong.egov.vn

lmhtx.lamdong.gov.vn

IV. CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

55

Thành phố Đà Lạt

10.224.100.0/24 đến 10.224.103.0/24

dalat.lamdong.egov.vn

dalat.lamdong.gov.vn

56

Thành phố Bảo Lộc

10.224.104.0/24 đến 10.224.106.0/24

baoloc.Iamdong.egov.vn

baoloc.lamdong.gov.vn

57

Huyện Bảo Lâm

10.224.107.0/24 đến 10.224.109.0/24

baolam.lamdong.egov.vn

baolam.lamdong.gov.vn

58

Huyện Cát Tiên

10.224.110.0/24 đến 10.224.112.0/24

cattien.lamdong.egov.vn

cattien.lamdong.gov.vn

59

Huyện Đạ Huoai

10.224.113.0/24 đến 10.224.115.0/24

dahuoai.lamdong.egov.vn

dahuoai.Iamdong.gov.vn

60

Huyện Đạ Tẻh

10.224.116.0/24 đến 10.224.118.0/24

dateh.lamdong.egov.vn

dateh.lamdong.gov.vn

61

Huyện Đơn Dương

10.224.119.0/24 đến 10.224.121.0/24

donduong.lamdong.egov.vn

donduong.lamdong.gov.vn

62

Huyện Đức Trọng

10.224.122.0/24 đến 10.224.124.0/24

ductrong.lamdong.egov.vn

ductrong.lamdong.gov.vn

63

Huyện Di Linh

10.224.125.0/24 đến 10.224.127.0/24

dilinh.lamdong.egov.vn

dilinh.lamdong.gov.vn

64

Huyện Lâm Hà

10.224.128.0/24 đến 10.224.130.0/24

lamha.lamdong.egov.vn

lamha.lamdong.gov.vn

65

Huyện Lạc Dương

10.224.131.0/24 đến 10.224.133.0/24

lacduong.Iamdong.egov.vn

lacduong.lamdong.gov.vn

66

Huyện Đam Rông

10.224.134.0/24 đến 10.224.136.0/24

damrong.lamdong.egov.vn

damrong.lamdong.gov.vn

67

Dự phòng chung toàn tỉnh

10.224.6.0/24 đến 10.224.15.0/24
1
0.224.78.0/24 đến 10.224.99.0/24
10.224.137.0/24 đến 10.224.239.0/24

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2015
Ngày hiệu lực16/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP hệ thống mạng thông tin Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP hệ thống mạng thông tin Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành06/02/2015
       Ngày hiệu lực16/02/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP hệ thống mạng thông tin Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tên miền địa chỉ IP hệ thống mạng thông tin Lâm Đồng

           • 06/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực