Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đã được thay thế bởi Nghị quyết 52/2017/NQ-HĐND mức chế độ thu nộp quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 136/2010/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Xét tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 21/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

1. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân: 50.000đ/giấy phép.

2. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000đ/giấy phép.

3. Lệ phí cấp gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000đ/lần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2010.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3, Điều 4;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, website tỉnh;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu136/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực01/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu136/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýChu Văn Đạt
        Ngày ban hành09/07/2010
        Ngày hiệu lực01/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng