Quyết định 405/QĐ-UBND

Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 405/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 25/02/2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2014 - 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

Điều 2.

1. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

2. Các Sở, ngành, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc trình HĐND tỉnh xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại khoản 5, Điều 1 theo quy định.

Điều 3.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; Để báo cáo
- TT Tỉnh ủy; Để báo cáo
- TT HĐND tỉnh; Để báo cáo
- Như Điều 3;
- CPVPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh và VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3, VP5, VP6, VP7, VP11, VP12, BTCD, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú, chỉ dẫn đến nội dung của văn bản

I. LĨNH VỰC AN NINH

1

Nghị quyết

75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017(1)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/01/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

2

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012

Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Nam Định.

06/7/2012

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

3

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012

Ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/11/2012

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

4

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

Kiện toàn quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Nam Định.

25/9/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

5

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định.

09/03/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

6

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016(2)

Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định.

02/5/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

7

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

20/10/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

8

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010

Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp và đơn vị liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

26/11/2010

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

9

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định.

08/7/2013

Nội dung (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

10

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015(3)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Nam Định.

10/10/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

11

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công tỉnh Nam Định.

05/11/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

12

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Ban hành Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định.

02/5/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

13

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Nam Định cho UBND cấp huyện quản lý.

31/10/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

14

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017(4)

Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

31/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

15

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

05/11/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

16

Nghị quyết

141/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về phát triển Giáo dục Mầm non tỉnh Nam Định từ năm 2010 đến năm 2015

01/9/2010

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

17

Nghị quyết

24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018(5)

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

01/01/2019

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

18

Quyết định

18A/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

Chuyển các trường Mầm non bán công sang trường Mầm non công lập

01/9/2010

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

19

Quyết định

18B/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

Quy định số lượng, mức hỗ trợ tiền lương và tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập ở các xã, phường, thị trấn

01/9/2010

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh)

20

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Ban hành Quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi và ra đề thi khảo sát học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông

10/9/2012

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

21

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013

Quy định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

07/6/2013

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

22

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015(6)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

26/10/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

23

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018(7)

Quy định mức thưởng cho học sinh trường THPT trường chuyên và mức thưởng, hỗ trợ cho bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế của tỉnh Nam Định

01/02/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

24

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố

01/5/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

25

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018

Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/10/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

V. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

26

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dụng quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định

31/7/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

27

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

Ban hành quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện đường thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có mức có mức chở dưới 5 người hoặc bè

24/4/2009

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

28

Chỉ thị

28/2011/CT-UBND ngày 04/11/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

14/11/2011

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

29

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014(8)

Quy định mức chi cho lực lượng tham gia hoạt động kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Nam Định

13/10/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

30

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định

11/7/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

31

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Về việc ban hành Quy định tạm thời về tải trọng, khổ giới hạn của đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định

22/8/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

32

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016(9)

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Sa Cao - Thái Hạc

01/01/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

33

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017(10)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

01/10/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

34

Quyết định

33/3017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/12/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

VI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

35

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Không có hiệu lực văn bản

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

36

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Nam Định

25/7/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

37

Nghị quyết

51/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(11)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

38

Quyết định

2816/2001/QĐ-UB ngày 29/11/2001

Ban hành “Một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển khu công nghiệp phía tây thành phố Nam Định”

29/11/2001

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

39

Quyết định

2702/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004

Ban hành quy định chi tiết tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa xá theo Quyết định 2816/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Nam Định

25/10/2004

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

40

Quyết định

2168/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

Ban hành “Một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định”

31/8/2004

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

41

Quyết định

2169/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

Ban hành “Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định”

31/8/2004

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

42

Quyết định

798/2005/QĐ-UBND ngày 29/3/2005

Một số quy định khuyến khích đầu tư nước ngoài tại tỉnh Nam Định

29/3/2005

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

43

Quyết định

3074/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005

Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Mỹ trung do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam làm chủ đầu tư

10/10/2005

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

44

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND ngày 22/5/2008

Ban hành “Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định”

01/6/2008

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

45

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011

Ban hành Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định

17/10/2011

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

46

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

17/5/2012

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

47

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

Phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung một số loại Giấy phép

09/8/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

48

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015(12)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

18/12/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

49

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016(13)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

24/4/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

50

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp

19/9/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

51

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

Ban hành Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/12/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

52

Nghị quyết

42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(14)

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

53

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 08/01/2010

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định

18/01/2010

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

54

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

12/8/2010

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

55

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Nam Định

26/11/2010

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

56

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định

22/3/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

57

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015(15)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

19/7/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

58

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/201616

Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của tỉnh Nam Định có sử dụng ngân sách nhà nước

17/01/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

59

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành Quy định quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

19/9/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

60

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/12/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

61

Nghị quyết

54/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(17)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

62

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và mức trợ cấp chăm sóc người khuyết tật được tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

16/8/2013

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

63

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định

09/9/2013

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

64

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em khám, phẫu thuật tim bẩm sinh của tỉnh Nam Định

22/11/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

65

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

15/4/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

66

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016(18)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao Động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

23/5/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

67

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

Bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008; Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010; Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Nam Định

29/9/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

68

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

26/11/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

69

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định

04/12/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

70

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

21/4/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

71

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018

Bãi bỏ một số nội dung Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016.

09/11/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

IX. LĨNH VỰC NỘI VỤ

72

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí quy định tại Nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ là Ủy viên Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc, Ủy viên Ban thường vụ các đoàn thể cấp xã: Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, và Trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư chi đoàn, Chi Hội trưởng: Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân ở thôn (xóm), tổ dân phố

01/01/2012

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

73

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm đối với cán bộ Đảng, đoàn thể ở cơ sở; điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực xã, thị trấn; quy định mức phụ cấp đối với nhân viên y tế tổ dân phố ở phường, thị trấn; quy định cán bộ kiêm cộng tác viên dân số - gia đình và trẻ em ở thôn (xóm), tổ dân phố.

01/01/2013

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

74

Nghị quyết

43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(19)

Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

75

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định.

07/7/2011

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

76

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012

Ban hành Quy chế mẫu công tác Văn thư Lưu trữ

06/9/2012

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

77

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn (xóm) và tổ dân phố

20/01/2013

Nội dung: (Đường dn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

78

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Điều chỉnh hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm đối với cán bộ Đảng, đoàn thể ở cơ sở; mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực xã, thị trấn; mức phụ cấp đối với nhân viên y tế tổ dân phố ở phường, thị trấn; số cán bộ kiêm cộng tác viên Dân số - Gia đình & Trẻ em ở thôn (xóm), tổ dân phố

01/2/2013

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

79

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định

26/8/2013

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

80

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014(20)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

05/12/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

81

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015(21)

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

30/5/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

82

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015(22)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

19/7/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

83

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định

22/10/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

84

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015(23)

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

26/10/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

85

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định

06/11/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

86

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015(24)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý các khu công nghiệp

18/12/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

87

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015(25)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

07/01/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

88

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016(26)

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28/01/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

89

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016(27)

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

24/4/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

90

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016(28)

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

23/5/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

91

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016(29)

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

05/6/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

92

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016(30)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

14/8/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

93

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016(31)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

09/9/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

94

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016(32)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

29/10/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

95

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016(33)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

01/01/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

96

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

20/4/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

97

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định

05/5/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

98

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017(34)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

01/10/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

99

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017(35)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

20/10/2017

Nội dung: (Đường dn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

100

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

Về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định

10/11/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

101

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh Nam Định

01/6/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

102

Nghị Quyết

03/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

16/7/2012

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

103

Nghị Quyết

16/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016(36)

Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn; các huyện, thành phố xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

31/7/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

104

Nghị Quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016(37)

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên canh trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Không có hiệu lực văn bản

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

105

Nghị Quyết

46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(38)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

106

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018(39)

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020

01/01/2019

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

107

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

Phân cấp công tác quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

31/7/2010

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

108

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010

Phê duyệt mức hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện kiên cố hóa kênh mương cấp 3 sử dụng nguồn vốn vay tín dụng.

20/9/2010

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

109

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011(40)

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/4/2011

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

110

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

15/9/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

111

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015

Phê duyệt quy định tạm thời phương án chia sẻ lợi ích thực hiện Đề án thí điểm đồng quản lý nuôi ngao quảng canh tại phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

02/11/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

112

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016(41)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định.

28/01/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

113

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

Quy định một số tiêu chí xã nông thôn mới thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020.

01/12/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

114

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(42)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất.

01/3/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

115

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(43)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch tỉnh Nam Định sản xuất.

01/3/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

116

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017(44)

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/7/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

117

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017(45)

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá thu tiền sử dụng nước hoặc dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/7/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

118

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

Ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020.

18/6/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

XI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

119

Nghị quyết

29/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định mức hỗ trợ đối với hội thẩm tòa án nhân dân và hoạt động của ngành tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

01/01/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định)

120

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014(46)

Quy định về giá các loại đất giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

21/12/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

121

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016(47)

Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn; các huyện, thành phố xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

31/7/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

122

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất các Khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh

31/7/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

123

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020

Không có hiệu lực văn bản

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

124

Nghị quyết

28/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Không có hiệu lực văn bản

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

125

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016(48)

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên canh trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Không có hiệu lực văn bản

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

126

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

Không có hiệu lực văn bản

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

127

Nghị quyết

42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(49)

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

128

Nghị quyết

43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(50)

Về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

129

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(51)

Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

130

Nghị quyết

46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(52)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

131

Nghị quyết

47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(53)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

132

Nghị quyết

48/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(54)

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi qun lý của tỉnh Nam Định

01/12/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

133

Nghị quyết

49/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(55)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

134

Nghị quyết

50/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(56)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

135

Nghị quyết

51/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(57)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

136

Nghị quyết

52/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(58)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

137

Nghị quyết

53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(59)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

138

Nghị quyết

54/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(60)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

139

Nghị quyết

56/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

Ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên

01/8/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

140

Nghị quyết

74/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý

01/01/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

141

Nghị quyết

75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017(61)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/01/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

142

Nghị quyết

76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017(62)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/01/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

143

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018(63)

Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

144

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018(64)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

145

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

146

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018(65)

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018 - 2020

01/01/2019

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

147

Nghị quyết

24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018(66)

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

01/01/2019

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

148

Nghị quyết

30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

01/01/2019

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

149

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009

Về việc ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nam Định

26/4/2009

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cng thông tin điện tử tỉnh.

150

Quyết định

18A/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009(67)

Về việc quy định phương thức bán, giá nhà ở thuộc SHNN ở vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lợi cao trên địa bàn thành phố Nam Định

03/9/2009

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

151

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013(68)

Về việc quy định tạm thời giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Nam Định

30/12/2013

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

152

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014(69)

Về việc quy định mức chi cho lực lượng tham gia hoạt động kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Nam Định

13/10/2014

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

153

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 10/2/2015

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm(%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/2/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

154

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

Về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ một số loại tài sản, vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông.

06/4/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

155

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016(70)

Về việc quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Nam Định có sử dụng ngân sách nhà nước

17/01/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

156

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016(71)

Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định

02/5/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

157

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016(72)

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định

02/6/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

158

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016(73)

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy điện trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/7/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

159

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Nam Định

24/7/2015

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

160

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nam Định

30/9/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

161

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

Về việc ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định

06/10/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

162

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

Về việc quy định mức giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

16/10/2016

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

163

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016(74)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

01/01/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

164

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017

Về việc ban hành Quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

13/01/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

165

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(75)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

01/3/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

166

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(76)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định sản xuất

01/3/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

167

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017(77)

Ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định

09/03/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

168

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017(78)

Ban hành Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/7/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

169

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017(79)

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá thu tiền sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/7/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

170

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Về việc quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/7/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

171

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017(80)

Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Nam Định

15/7/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

172

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 07/7/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/7/2017

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

173

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công

15/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

174

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017(81)

Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định

31/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

175

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

Ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/9/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

176

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017(82)

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/10/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

177

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nam Định

01/01/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

178

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018(83)

Về việc quy định mức hỗ trợ cho học sinh trường THPT trường chuyên và mức thưởng, hỗ trợ cho bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia, Quốc tế của tỉnh Nam Định

01/02/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

179

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/3/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

180

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công

15/4/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

181

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018(84)

Về việc quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định

01/5/2018

Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

182

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018(85)

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018

15/6/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

183

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018

Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý

05/9/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

184

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

09/11/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

XII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

185

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc phê chuẩn Quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

01/01/2012

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

186

Nghị Quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Quy định về giá các loại đất giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

21/12/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

187

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND ngày 15/01/2016

Về việc bổ sung quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

25/01/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

188

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016(86)

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Không có hiệu lực văn bản

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

189

Nghị quyết

45/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(87)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

190

Nghị quyết

46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(88)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

191

Nghị quyết

47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(89)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

192

Nghị quyết

49/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(90)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

193

Nghị quyết

50/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(91)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

194

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011(92)

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/4/2011

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

195

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

27/01/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

196

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

Về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất

10/10/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

197

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020.

01/01/2015

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

198

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

Về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nam Định.

17/9/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

199

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015(93)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

07/01/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

200

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

Phê duyệt bổ sung quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

28/02/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

201

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan khác có liên quan.

10/9/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

202

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

22/10/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

203

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017(94)

Ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định.

09/3/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

204

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

26/5/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

205

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017(95)

Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

15/7/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

206

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017(96)

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định.

20/10/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

207

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định.

20/5/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

208

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

30/6/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

209

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

Về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

12/7/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

210

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

Ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/9/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

211

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Nam Định

15/11/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

212

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/11/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

XIII. LĨNH VỰC THANH TRA

213

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

01/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

214

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018(97)

Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

215

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014(98)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

05/12/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ s dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

216

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định

08/12/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

217

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016

Về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố Nam Định

09/7/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

XIV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

218

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Thông tin và Truyền thông

23/8/2010

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

219

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Nam Định

15/6/2013

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

220

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

Về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/7/2015

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

221

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016

Ban hành Quy định về việc trao đổi và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định

26/3/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

222

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016(99)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

29/10/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

223

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017

Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định

14/5/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ s dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

224

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/9/2018

Nội dung: Đường dn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

XV. LĨNH VỰC THUẾ

225

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018(100)

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018

15/6/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

226

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016(101)

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định

02/6/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

227

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016(102)

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy điện trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/7/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

XVI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

228

Nghị Quyết

21/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

31/7/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

229

Nghị Quyết

45/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(103)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

230

Nghị Quyết

53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(104)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

231

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 14/10/2009

Chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

24/10/2009

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

232

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

01/5/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

233

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định

28/11/2013

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

234

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

19/12/2013

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

235

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 25/03/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

03/4/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

236

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 25/03/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định

03/4/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

237

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 25/03/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Nam Định

03/4/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

238

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015(105)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

30/5/2015

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

239

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định

13/6/2015

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ s dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

240

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016

Về việc ban hành “Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định”

24/6/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

241

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017

Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh”

01/10/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

XVII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

242

Nghị quyết

119/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009

Về việc quy định phương thức bán, giá bán nhà ở thuộc SHNN ở vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lợi cao trên địa bàn thành phố Nam Định

17/7/2009

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

243

Nghị quyết

52/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(106)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

244

Quyết định

18A/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009(107)

Về việc quy định phương thức bán, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ở vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao trên địa bàn thành phố Nam Định

03/9/2009

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

245

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013

26/8/2013

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

246

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

Về việc ban hành lộ trình và mức hỗ trợ xóa bỏ lò gạch thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng trên địa bàn tỉnh Nam Định

15/6/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

247

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

Ban hành quy định về xây dựng và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Nam Định

06/9/2015

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

248

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016(108)

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

14/8/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

249

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

07/10/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

250

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(109)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

01/3/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

251

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(110)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định sản xuất

01/3/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

252

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/02/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

253

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

Ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/4/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

254

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

Ban hành Quy định quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/4/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

255

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018(111)

Về việc quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định

01/5/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

256

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

05/7/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

257

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/7/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

258

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

Bãi bỏ Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

25/8/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

XVIII. LĨNH VỰC Y TẾ

259

Nghị quyết

48/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(112)

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

01/12/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

260

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013(113)

Về việc Quy định tạm thời giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Nam Định

30/12/2013

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

261

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định

01/8/2015

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

262

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nam Định

05/3/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

263

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017(114)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

20/10/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

264

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017

Bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

01/12/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

XIX. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

265

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về việc ban hành Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

19/7/2014

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

266

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 16/6/2016

Về việc quy định số lượng thành viên cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

26/6/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

267

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

31/7/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

268

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định

01/01/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

269

Nghị quyết

62/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh

01/8/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

270

Nghị quyết

31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 và Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 về bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh

01/01/2019

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

271

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013

Về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Nam Định.

15/01/2013

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

272

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016(115)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

05/6/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

273

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

01/7/2016

Nội dung: Đường dn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

274

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017

Về việc bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

20/10/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

275

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

XX. LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

276

Nghị quyết

76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017(116)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/01/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

277

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018(117)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2018

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

278

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011(118)

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/4/2011

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

279

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/6/2013

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh.

280

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016(119)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

09/9/2016

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

281

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 07/7/2017

Ban hành Quy định phân cấp, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/7/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

282

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định

01/10/2017

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

Tổng số: 225 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC AN NINH

1

Nghị quyết

75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017(1)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/01/2018

 

2

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012

Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Nam Định.

06/7/2012

 

3

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012

Ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/11/2012

 

4

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

Kiện toàn quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Nam Định.

25/9/2014

 

5

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định.

09/03/2017

 

6

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016(2)

Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Nam Định.

02/5/2016

 

II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

7

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

20/10/2014

 

III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

8

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp và đơn vị liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

26/11/2010

 

9

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định.

08/7/2013

 

10

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015(3)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Nam Định.

10/10/2015

 

11

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công tỉnh Nam Định.

05/11/2015

 

12

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Ban hành Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định.

02/5/2016

 

13

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Nam Định cho UBND cấp huyện quản lý.

31/10/2016

 

14

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017(4)

Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

31/8/2017

 

15

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

05/11/2018

 

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

16

Nghị quyết

141/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Nam Định từ năm 2010 đến năm 2015

01/9/2010

Hết hiệu lực một phần: Khoản 1, 2, 3 ,4 Điều 1

17

Nghị quyết

24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018(5)

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thng giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

01/01/2019

 

18

Quyết định

18A/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

Chuyển các trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập

01/9/2010

 

19

Quyết định

18B/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

Quy định số lượng, mức hỗ trợ tiền lương và tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập ở các xã, phường, thị trấn

01/9/2010

 

20

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Ban hành quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi và ra đề thi khảo sát học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông

10/9/2012

 

21

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013

Quy định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

07/6/2013

 

22

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015(6)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

26/10/2015

 

23

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018(7)

Quy định mức thưởng cho học sinh trường THPT trường chuyên và mức thưởng, hỗ trợ cho bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế của tỉnh Nam Định

01/02/2018

 

24

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố

01/5/2018

 

25

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018

Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/10/2018

 

V. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

26

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dụng quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định

31/7/2016

 

27

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

Về việc ban hành Quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện đường thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có mức có mức chở dưới 5 người hoặc bè

24/4/2009

 

28

Chỉ thị

28/2011/CT-UBND ngày 04/11/2011

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

14/11/2011

 

29

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014(8)

Quy định mức chi cho lực lượng tham gia hoạt động kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Nam Định

13/10/2014

 

30

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn hên địa bàn tỉnh Nam Định

11/7/2015

 

31

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Ban hành Quy định tạm thời về tải trọng, khổ giới hạn của đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định

22/8/2015

 

32

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016(9)

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Sa Cao - Thái Hạc

01/01/2017

 

33

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017(10)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

01/10/2017

 

34

Quyết định

33/3017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/12/2017

 

VI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

35

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Không có hiệu lực văn bản

 

36

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Nam Định

25/7/2015

 

37

Nghị quyết

51/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(11)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

38

Quyết định

2816/2001/QĐ-UB ngày 29/11/2001

Ban hành “Một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển khu công nghiệp phía tây thành phố Nam Định”

29/11/2001

 

39

Quyết định

2702/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004

Ban hành Quy định chi tiết tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp Hòa xá theo Quyết định 2816/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Nam Định

25/10/2004

 

40

Quyết định

2168/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

Ban hành “Một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định”

31/8/2004

 

41

Quyết định

2169/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

Ban hành “Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định”

31/8/2004

 

42

Quyết định

798/2005/QĐ-UBND ngày 29/3/2005

Một số quy định khuyến khích đầu tư nước ngoài tại tỉnh Nam Định

29/3/2005

 

43

Quyết định

3074/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005

Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Mỹ trung do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam làm chủ đầu tư

10/10/2005

 

44

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND ngày 22/5/2008

Ban hành “Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định”

01/6/2008

 

45

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011

Ban hành Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định

17/10/2011

Hết hiệu lực một phần

46

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

17/5/2012

 

47

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

Phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung một số loại Giấy phép

09/8/2015

 

48

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015(12)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

18/12/2015

 

49

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016(13)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

24/4/2016

 

50

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp

19/9/2016

 

51

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

Ban hành Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/12/2018

 

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

52

Nghị quyết

42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(14)

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

53

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 08/01/2010

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định

18/01/2010

 

54

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ

12/8/2010

 

55

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Nam Định

26/11/2010

 

56

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định

22/3/2014

 

57

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015(15)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

19/7/2015

 

58

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016(16)

Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Nam Định có sử dụng ngân sách nhà nước

17/01/2016

 

59

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành Quy định quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

19/9/2016

 

60

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/12/2016

 

VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

61

Nghị quyết

54/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(17)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

62

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và mức trợ cấp chăm sóc người khuyết tật được tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

16/8/2013

Hết hiệu lực một phần: Khoản 3 Điều 1

63

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định

09/9/2013

 

64

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

Về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em khám, phẫu thuật tim bẩm sinh của tỉnh Nam Định

22/11/2014

 

65

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

Về việc ban hành Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

15/4/2016

Hết hiệu lực một phần: phần I, II, II

66

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016(18)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao Động Thương binh và Xã hội

23/5/2016

 

67

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

Bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008; Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010; Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Nam Định

29/9/2016

 

68

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

26/11/2016

 

69

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định

04/12/2016

 

70

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

21/4/2017

 

71

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018

Bãi bỏ một số nội dung Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016.

09/11/2018

 

IX. LĨNH VỰC NỘI VỤ

72

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí quy định tại Nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ là Ủy viên Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc, Ủy viên Ban thường vụ các đoàn thể cấp xã: Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, và Trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư chi đoàn, Chi Hội trưởng: Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân ở thôn (xóm), tổ dân phố

01/01/2012

 

73

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm đối với cán bộ Đảng, đoàn thể ở cơ sở; điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực xã, thị trấn; quy định mức phụ cấp đối với nhân viên y tế tổ dân phố ở phường, thị trấn; quy định cán bộ kiêm cộng tác viên dân số - gia đình và trẻ em ở thôn (xóm), tổ dân phố.

01/01/2013

 

74

Nghị quyết

43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(19)

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

75

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nam Định.

07/7/2011

 

76

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012

Ban hành Quy chế mẫu công tác Văn thư - Lưu trữ

06/9/2012

 

77

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn (xóm) và tổ dân phố

20/01/2013

 

78

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Điều chỉnh hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm đối với cán bộ Đảng, đoàn thể ở cơ sở; mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực xã, thị trấn; mức phụ cấp đối với nhân viên y tế tổ dân phố ở phường, thị trấn; số cán bộ kiêm cộng tác viên Dân số gia đình và trẻ em ở thôn (xóm), tổ dân phố

01/2/2013

 

79

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định

26/8/2013

 

80

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014(20)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

05/12/2014

 

81

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015(21)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

30/5/2015

 

82

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015(22)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

19/7/2015

 

83

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định

22/10/2015

 

84

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015(23)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

26/10/2015

 

85

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưng trên địa bàn tỉnh Nam Định

06/11/2015

 

86

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015(24)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý các Khu công nghiệp

18/12/2015

 

87

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015(25)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

07/01/2016

 

88

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016(26)

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

28/01/2016

 

89

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016(27)

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

24/4/2016

 

90

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016(28)

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

23/5/2016

 

91

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016(29)

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

05/6/2016

 

92

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016(30)

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

14/8/2016

 

93

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016(31)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/9/2016

 

94

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016(32)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

29/10/2016

 

95

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016(33)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

01/01/2017

 

96

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

20/4/2014

 

97

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định

05/5/2017

 

98

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017(34)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

01/10/2017

 

99

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017(35)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

20/10/2017

 

100

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định

10/11/2017

 

101

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018

Bãi bỏ Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh

01/6/2018

 

X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

102

Nghị Quyết

03/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

16/7/2012

 

103

Nghị Quyết

16/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016(36)

Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn; các huyện, thành phố xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

31/7/2016

 

104

Nghị Quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016(37)

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên canh trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Không có hiệu lực văn bản

 

105

Nghị Quyết

46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(38)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

 

106

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018(39)

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020

01/01/2019

 

107

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

Phân cấp công tác quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định

31/7/2010

 

108

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010

Phê duyệt mức hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện kiên cố hóa kênh mương cấp 3 sử dụng nguồn vốn vay tín dụng.

20/9/2010

 

109

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011(40)

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/4/2011

Hết hiệu lực một phần: khoản 5 Điều 1

110

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

15/9/2014

 

111

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015

Phê duyệt quy định tạm thời phương án chia sẻ lợi ích thực hiện Đề án thí điểm đồng quản lý nuôi ngao quảng canh tại phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

02/11/2015

 

112

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016(41)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

28/01/2016

 

113

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

Quy định một số tiêu chí xã nông thôn mới thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020.

01/12/2016

 

114

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(42)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất.

01/3/2017

 

115

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(43)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch tỉnh Nam Định sản xuất.

01/3/2017

 

116

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017(44)

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/7/2017

 

117

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017(45)

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá thu tiền sử dụng nước hoặc dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/7/2017

 

118

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018 - 2020

18/6/2018

 

XI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

119

Nghị quyết

29/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm nhân dân và hoạt động của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

01/01/2014

 

120

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014(46)

Quy định về giá các loại đất giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

21/12/2014

 

121

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016(47)

Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn; các huyện, thành phố xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

31/7/2016

 

122

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất các Khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh

31/7/2016

 

123

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020

Không có hiệu lực văn bản

Hết hiệu lực một phần:Tiết 7.1, tiết 7.2, tiết 7.3 điểm 7 mục IV, phần A;

(-) thứ nhất, Mục I, phần B

124

Nghị quyết

28/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020

Không có hiệu lực văn bản

 

125

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016(48)

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên canh trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Không có hiệu lực văn bản

 

126

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

Không có hiệu lực văn bản

 

127

Nghị quyết

42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(49)

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

128

Nghị quyết

43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(50)

Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

129

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(51)

Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

01/8/2017

 

130

Nghị Quyết

46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(52)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

 

131

Nghị quyết

47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(53)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

 

132

Nghị quyết

48/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(54)

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

01/12/2017

 

133

Nghị quyết

49/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(55)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

 

134

Nghị quyết

50/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(56)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

 

135

Nghị quyết

51/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(57)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

136

Nghị quyết

52/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(58)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

137

Nghị quyết

53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(59)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

138

Nghị quyết

54/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(60)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

139

Nghị quyết

56/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

Ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của UBND các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và UBND cấp trên

01/8/2017

 

140

Nghị quyết

74/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý

01/01/2018

 

141

Nghị quyết

75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017(61)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/01/2018

 

142

Nghị quyết

76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017(62)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/01/2018

 

143

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018(63)

Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2018

 

144

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018(64)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2018

 

145

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2018

 

146

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018(65)

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020

01/01/2019

 

147

Nghị quyết

24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018(66)

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

01/01/2019

 

148

Nghị quyết

30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

01/01/2019

 

149

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009

Ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nam Định

26/4/2009

 

150

Quyết định

18A/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009(67)

Quy định phương thức bán, giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ở vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lợi cao trên địa bàn thành phố Nam Định

03/9/2009

 

151

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013(68)

Quy định tạm thời giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Nam Định

30/12/2013

 

152

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014(69)

Quy định mức chi cho lực lượng tham gia hoạt động kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Nam Định

13/10/2014

 

153

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 10/2/2015

Quy định tỷ lệ phần trăm(%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/2/2015

Hết hiệu lực một phần

154

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ một số loại tài sản, vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông.

06/4/2015

 

155

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016(70)

Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Nam Định có sử dụng ngân sách nhà nước

17/01/2016

 

156

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016(71)

Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định

02/5/2016

 

157

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016(72)

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định

02/6/2016

 

158

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016(73)

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy điện trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/7/2016

 

159

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Nam Định

24/7/2015

 

160

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) phục vụ công tác GPMB trên địa bàn tỉnh Nam Định

30/9/2016

 

161

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

Ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định

06/10/2016

 

162

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

Quy định mức giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

16/10/2016

 

163

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016(74)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

01/01/2017

 

164

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017

Về việc ban hành Quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

13/01/2017

 

165

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(75)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

01/3/2017

 

166

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(76)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định sản xuất

01/3/2017

 

167

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017(77)

Ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định

09/03/2017

 

168

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017(78)

Ban hành Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/7/2017

 

169

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017(79)

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá thu tiền sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/7/2017

 

170

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định Tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/7/2017

 

171

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017(80)

Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Nam Định

15/7/2017

 

172

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 07/7/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/7/2017

 

173

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công

15/8/2017

 

174

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017(81)

Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định

31/8/2017

 

175

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

Ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/9/2017

 

176

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017(82)

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/10/2017

 

177

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nam Định

01/01/2018

 

178

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018(83)

Quy định mức hỗ trợ cho học sinh trường THPT trường chuyên và mức thưởng, hỗ trợ cho bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia, Quốc tế của tỉnh Nam Định

01/02/2018

 

179

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 đxác định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/3/2018

 

180

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công

15/4/2018

 

181

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018(84)

Quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định

01/5/2018

 

182

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018(85)

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018

15/6/2018

 

183

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018

Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý

05/9/2018

 

184

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

09/11/2018

 

XII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

185

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Phê chuẩn Quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

01/01/2012

 

186

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Quy định về giá các loại đất giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

21/12/2014

 

187

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND ngày 15/01/2016

Bổ sung quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

25/01/2016

 

188

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016(86)

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Không có hiệu lực văn bản

 

189

Nghị quyết

45/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(87)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

190

Nghị quyết

46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(88)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

 

191

Nghị quyết

47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(89)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

 

192

Nghị quyết

49/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(90)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

 

193

Nghị quyết

50/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(91)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2017

 

194

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011(92)

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/4/2011

Hết hiệu lực một phần: khoản 5 Điều 1

195

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

27/01/2014

 

196

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

Về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất

10/10/2014

 

197

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020.

01/01/2015

 

198

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

Ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nam Định.

17/9/2018

 

199

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015(93)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

07/01/2016

 

200

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

Phê duyệt bổ sung quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

28/02/2016

 

201

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan khác có liên quan.

10/9/2016

 

202

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

22/10/2016

 

203

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017(94)

Ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định.

09/3/2017

 

204

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

26/5/2017

 

205

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017(95)

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

15/7/2017

 

206

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017(96)

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định.

20/10/2017

 

207

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định.

20/5/2018

 

208

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

30/6/2018

 

209

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

Về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

12/7/2018

 

210

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

Ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/9/2018

 

211

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Nam Định

15/11/2018

 

212

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/11/2018

 

XIII. LĨNH VỰC THANH TRA

213

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

01/8/2017

 

214

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018(97)

Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2018

 

215

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014(98)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

05/12/2014

 

216

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định

08/12/2014

 

217

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016

Về việc Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố Nam Định

09/7/2016

 

XIV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

218

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Thông tin và truyền thông

23/8/2010

 

219

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Nam Định

15/6/2013

 

220

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/7/2015

 

221

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016

Ban hành Quy định về việc trao đổi và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định

26/3/2016

 

222

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016(99)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

29/10/2016

 

223

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017

Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định

14/5/2017

 

224

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/9/2018

 

XV. LĨNH VỰC THUẾ

225

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018(100)

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018

15/6/2018

 

226

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016(101)

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định

02/6/2016

 

227

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016(102)

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy điện trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/7/2016

 

XVI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

228

Nghị Quyết

21/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

31/7/2016

 

229

Nghị Quyết

45/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(103)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

230

Nghị Quyết

53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(104)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

231

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 14/10/2009

Chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

24/10/2009

 

232

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

01/5/2014

 

233

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định

28/11/2013

 

234

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

19/12/2013

 

235

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 25/03/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

03/4/2014

 

236

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 25/03/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định

03/4/2014

 

237

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 25/03/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Nam Định

03/4/2014

 

238

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015(105)

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

30/5/2015

 

239

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015

Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định

13/6/2015

 

240

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016

Ban hành “Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định”

24/6/2016

 

241

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017

Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh”

01/10/2017

 

XVII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

242

Nghị quyết

119/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009

Quy định phương thức bán, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ở vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lợi cao trên địa bàn thành phố Nam Định

17/7/2009

 

243

Nghị quyết

52/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(106)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2017

 

244

Quyết định

18A/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009(107)

Quy định phương thức bán, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ở vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao trên địa bàn thành phố Nam Định

03/9/2009

 

245

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013

26/8/2013

 

246

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

Ban hành lộ trình và mức hỗ trợ xóa bỏ lò gạch thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng trên địa bàn tỉnh Nam Định

15/6/2014

 

247

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

Ban hành Quy định về xây dựng và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Nam Định

06/9/2015

 

248

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016(108)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

14/8/2016

 

249

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

07/10/2016

 

250

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(109)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

01/3/2017

 

251

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017(110)

Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định sản xuất

01/3/2017

 

252

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/02/2018

 

253

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

Ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/4/2018

 

254

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

Ban hành Quy định quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/4/2018

 

255

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018(111)

Quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định

01/5/2018

 

256

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

05/7/2018

 

257

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/7/2018

 

258

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

Bãi bỏ Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

25/8/2018

 

XVIII. LĨNH VỰC Y TẾ

259

Nghị quyết

48/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017(112)

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

01/12/2017

 

260

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013(113)

Quy định tạm thời giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Nam Định

30/12/2013

 

261

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định

01/8/2015

 

262

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nam Định

05/3/2017

 

263

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017(114)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

20/10/2017

 

264

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017

Bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

01/12/2017

 

XIX. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

265

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Ban hành Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

19/7/2014

 

266

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 16/6/2016

Quy định số lượng thành viên cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

26/6/2016

 

267

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

31/7/2018

Hết hiệu lực một phần: Khoản 4 Điều 3

268

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định

01/01/2017

 

269

Nghị quyết

62/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

Bổ sung một sđiều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh

01/8/2017

Hết hiệu lực một phần: Khoản 1, Khoản 2 Điều 1

270

Nghị quyết

31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 và Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 về bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh

01/01/2019

 

271

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013

Ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Nam Định.

15/01/2013

 

272

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016(115)

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

05/6/2016

 

273

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

01/7/2016

 

274

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017

Bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

20/10/2017

 

275

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.

01/8/2018

 

XX. LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

276

Nghị quyết

76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017(116)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/01/2018

 

277

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018(117)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/8/2018

 

278

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011(118)

Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định

01/4/2011

Hết hiệu lực một phn: Khoản 5 Điều 1

279

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

10/6/2013

Hết hiệu lực một phần

280

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016(119)

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

09/9/2016

 

281

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 07/7/2017

Ban hành Quy định phân cấp, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định

20/7/2017

 

282

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định

01/10/2017

 

Tổng số: 225 văn bản, trong đó:

- 52 văn bản có nội dung liên quan đến 2 lĩnh vực, gồm;

+ Các Nghị quyết số: 18/2014/NQ-HĐND , 16/2016/NQ-HĐND , 44/2017/NQ-HĐND , 45/NQ-HĐND , 47/2017/NQ-HĐND , 48/2017/NQ-HĐND , 49/2017/NQ-HĐND , 50/2017/NQ-HĐND , 51/2017/NQ-HĐND , 52/2017/NQ-HĐND , 53/2017/NQ-HĐND , 54/2017/NQ-HĐND , 75/2017/NQ-HĐND , 76/2017/NQ-HĐND , 04/2018/NQ-HĐND , 05/2018/NQ-HĐND , 23/2018/NQ-HĐND , 24/2018/NQ-HĐND)

+ Các Quyết định số: 18A/2009/QĐ-UBND, 40/2013/QĐ-UBND , 22/2014/QĐ-UBND , 29/2014/QĐ-UBND , 11/2015/QĐ-UBND , 21/2015/QĐ-UBND , 31/2015/QĐ-UBND, 33/2015/QĐ-UBND , 37/2015/QĐ-UBND , 39/2015/QĐ-UBND , 01/2016/QĐ-UBND , 03/2016/QĐ-UBND , 08/2016/QĐ-UBND , 11/2016/QĐ-UBND , 12/2016/QĐ-UBND , 13/2016/QĐ-UBND , 14/2016/QĐ-UBND , 18/2016/QĐ-UBND , 21/2016/QĐ-UBND , 23/2016/QĐ-UBND , 43/2016/QĐ-UBND , 50/2016/QĐ-UBND , 52/2016/QĐ-UBND , 05/2017/QĐ-UBND , 13/2017/QĐ-UBND , 14/2017/QĐ-UBND , 17/2017/QĐ-UBND , 23/2017/QĐ-UBND , 26/2017/QĐ-UBND , 29/2017/QĐ-UBND , 30/2017/QĐ-UBND , 02/2018/QĐ-UBND , 07/2018/QĐ-UBND , 11/2018/QĐ-UBND ,

- 04 văn bản có nội dung liên quan đến 3 lĩnh vực, gồm:

+ Nghị quyết: 32/2016/NQ-HĐND , 46/2017/NQ-HĐND

+ Quyết định: 02/2017/QĐ-UBND , 03/2017/QĐ-UBND

- 01 văn bản có nội dung liên quan đến 4 lĩnh vực: Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VỰC AN NINH

1

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015

Về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

01/01/2018

2

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

Vviệc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh

25/9/2014

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

3

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương.

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh

10/10/2015

4

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh

02/5/2016

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

5

Nghị quyết

77/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Quy định mức thu phí dự thi, dự tuyển đối với cơ sở giáo dục, đào tạo

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

01/01/2017

6

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý từ năm 2011 - 2012 đến năm 2014 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 của HĐND tỉnh

01/01/2016

7

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh

01/01/2019

8

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 26/2/2012 của UBND tỉnh

05/3/2012

9

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009

Quy định mức thưởng và hỗ trợ kinh phí cho bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế của trường THPT chuyên tỉnh Nam Định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh

01/02/2018

10

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 26/2/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh

26/10/2015

11

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

Về việc ban hành Quy định việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh

01/10/2018

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

12

Nghị quyết

55/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Điều chỉnh mức thu phí qua đò ngang sông trên địa bàn tỉnh Nam Định và mức thu phí qua phà Thành Đại thuộc huyện Trực Ninh.