Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND về quy định mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định do Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 11 ban hành

Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đã được thay thế bởi Nghị quyết 51/2017/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 101/2008/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 27/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định (có biểu mức kèm theo)

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh được trích để lại 50% (năm mươi phần trăm) trên tổng số tiền lệ phí thu được để chi cho hoạt động đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin và tổ chức thu lệ phí, số tiền còn lại 50% (năm mươi phần trăm) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch - Đầu tư;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như điều 4, điều 5;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

1. Mức thu lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh thu:

STT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Doanh nghiệp tư nhân

đồng/ 1 lần cấp

100.000

2

Công ty hợp danh

đồng/ 1 lần cấp

100.000

3

Công ty TNHH (1 thành viên, 2 thành viên trở lên)

đồng/ 1 lần cấp

200.000

4

Công ty cổ phần

đồng/ 1 lần cấp

200.000

5

Doanh nghiệp nhà nước

đồng/ 1 lần cấp

200.000

6

Liên hiệp HTX

đồng/ 1 lần cấp

200.000

7

Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các loại hình doanh nghiệp

đồng/ 1 lần cấp

200.000

- Cơ quan có thẩm quyền cấp huyện thu:

STT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Hợp tác xã

đồng/ 1 lần cấp

100.000

2

Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin.

đồng/ 1 lần cấp

100.000

3

Hộ kinh doanh

đồng/ 1 lần cấp

30.000

2. Mức thu lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp

3. Mức thu lệ phí cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh: 2.000 đồng/1 bản

4. Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 10.000 đồng/1 lần cung cấp

5. Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hóa khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

6. Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu101/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu101/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýChu Văn Đạt
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận