Quyết định 51/2016/QĐ-UBND

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định giá đất tính tiền sử dụng đất Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định giá đất tính tiền sử dụng đất Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2016/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2017 ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một s điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP; Thông tư s 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một s điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn s 272/HĐND-TT ngày 28/12/2016 quy định hệ s điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình s 2440/TTr-STC ngày 13/12/2016 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản s 218/BC-STP ngày 13/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể:

- Tại các phường của thành phố Nam Định; Thị trấn thuộc các huyện là 1,2

- Tại các xã thuộc thành phố Nam Định; các khu du lịch là 1,1

- Tại các xã còn lại và các khu, cụm công nghiệp là 1,0.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại mục 1 điều này áp dụng để xác định giá đất cụ thể đối với các trường hợp quy định theo Luật Đất đai 2013 và quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, cụ thể như sau:

a) Đối với thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng, bao gồm:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất đối với phần điện tích vượt hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

- Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án; Người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

- Tính tiền thuê đất phải nộp đối với các đơn vị đã tiến hành cổ phần hóa nhưng chưa hoàn thiện thtục thuê đất, sau khi hoàn thiện thủ tục thuê đất sẽ xác định nghĩa vụ tài chính cho đơn vị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo;

c) Giá khởi điểm để đu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đt hàng năm;

3. Việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm của thửa đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) cho chu kỳ ổn định đầu tiên đối với trường hợp nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất do UBND tỉnh quyết định đối với các trường hợp cụ thể.

4. Việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất), trừ trường hợp quy định tại Mục 3; UBND tỉnh ban hành quyết định sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh đối với từng trường hợp như sau:

a) Tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

c) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá.

d. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật đất đai 2013.

5. Các nội dung khác liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa quy định tại Quyết định này được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan xác định hệ s điu chỉnh giá đất đi với từng trường hợp cụ thể quy định tại Mục 3, Mc 4 trình UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s 09/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định hệ s điu chỉnh giá đất năm 2016 đxác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định. Hệ sđiều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/01/2017.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND t
ỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo t
nh, Website tnh;
- Lưu: VP1, VP3, VP5, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/12/2016
Ngày hiệu lực 08/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định giá đất tính tiền sử dụng đất Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định giá đất tính tiền sử dụng đất Nam Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nam Định
Người ký Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành 29/12/2016
Ngày hiệu lực 08/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 51/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định giá đất tính tiền sử dụng đất Nam Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định giá đất tính tiền sử dụng đất Nam Định