Quyết định 270/QĐ-UBND

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày 23/01/2019 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2018 (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Nam Định; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh và VPUBND tỉnh
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
: 270/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

STT

Tên gọi

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

1

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Khoản 4 Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh

01/01/2019

2

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020

Tiết 7.1, tiết 7.2, tiết 7.3 điểm 7 mục IV, phần A;(-) thứ nhất, Mục I, phần B

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh

01/01/2019

3

Nghquyết

62/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1

Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh (sửa đổi, bổ sung Khoản 1; bãi bỏ Khoản 2)

01/01/2019

II

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

1

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định

Khoản 5 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh

05/7/2018

2

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về việc ban hành Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại Phần I, Phần II, Phần III Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh

09/11/2018

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
: 270/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

STT

Tên gọi

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

1

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

01/8/2018

2

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh

01/01/2019

3

Nghị quyết

25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Phê chuẩn quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý

Được thay thế bằng Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

01/8/2018

II

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

1

Quyết định

1278/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh

01/6/2018

2

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009

Quy định mức thưởng và hỗ trợ kinh phí cho bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia, Quốc tế của trường THPT chuyên tỉnh Nam Định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh

01/02/2018

3

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009

Ban hành Quy định về tạm trú của chuyên gia nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh

01/12/2018

4

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh

01/10/2018

5

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Ban hành Quy định diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh

30/6/2018

6

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Quy định tạm thời giá thuê phòng ở tại cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh

01/5/2018

7

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở áp dụng khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh

15/11/2018

8

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

Ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất, nước mưa axít, môi trường nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ, môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa và nước thải trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh

01/9/2018

9

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh

25/8/2018

10

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015

Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh

12/7/2018

11

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 của UBND tỉnh

01/3/2018

12

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngay 15/01/2018 của UBND tỉnh

01/02/2018

13

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh

01/8/2018

14

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh

09/11/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu270/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực29/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Nam Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu270/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýPhạm Đình Nghị
       Ngày ban hành29/01/2019
       Ngày hiệu lực29/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Nam Định

           • 29/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực