Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021

Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND mức học phí cơ sở giáo dục công lập hệ thống giáo dục quốc dân Nam Định đã được thay thế bởi Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND mức học phí cơ sở giáo dục công lập hệ thống giáo dục quốc dân Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN DO TỈNH NAM ĐỊNH QUẢN LÝ TỪ NĂM HỌC 2015-2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/06/2005;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Đề án “Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021”;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2015-2016 (có biểu mức thu kèm theo).

Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021, giao UBND tỉnh căn cứ vào mức thu học phí năm học 2015 - 2016; chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để quyết định mức thu mới và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh Nam Định quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua./. 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp
;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3, Điều 4;
-
Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh
;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố ;
- Báo Nam Định; Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN DO TỈNH NAM ĐỊNH QUẢN LÝ NĂM HỌC 2015 - 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 16 /12/2015 của HĐND tỉnh Nam Định)

1. Học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Đơn vị tính: đồng/tháng/học sinh

Cấp học

Mức thu

Thành thị

Nông thôn

Mầm non

120.000

80.000

Trung học cơ sở

90.000

60.000

Trung học phổ thông

120.000

80.000

GDTX cấp THPT

120.000

80.000

2. Học phí đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng đối với cơ sở công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đơn vị tính: đồng/tháng/sinh viên

STT

Nhóm ngành

Mức thu

Trung cấp

Cao đẳng

1

Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản

300.000

350.000

2

Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch

350.000

400.000

3

Y dược

400.000

450.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND mức học phí cơ sở giáo dục công lập hệ thống giáo dục quốc dân Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND mức học phí cơ sở giáo dục công lập hệ thống giáo dục quốc dân Nam Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu18/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýTrần Văn Chung
       Ngày ban hành16/12/2015
       Ngày hiệu lực01/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND mức học phí cơ sở giáo dục công lập hệ thống giáo dục quốc dân Nam Định

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND mức học phí cơ sở giáo dục công lập hệ thống giáo dục quốc dân Nam Định