Quyết định 26/2014/QĐ-UBND

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND quy định tạm thời giá thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND giá thuê phòng Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá cho thuê phòng ở Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2014/QĐ-UBND giá thuê phòng Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI GIÁ THUÊ PHÒNG Ở TẠI CỤM NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá;

Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở của học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh Nam Định về quy định quản lý giá tại địa phương;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 91/TTr-SXD ngày 24/10/2014, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 154/BC-STP ngày 30/10/2014, Sở Tài chính tại Văn bản số 1662/TB-STC ngày 24/10/2014 về việc thông báo giá thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời giá thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định như sau:

1. Giá thuê phòng ở phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII (Phòng loại A có nước tắm nóng, Phòng loại B không có nước tắm nóng):

a, Nhà 12 tầng (Phòng loại A):

+ Phòng 2 giường tầng: 200.000 đồng/ngày;

+ Phòng 3 giường tầng: 250.000 đồng/ngày.

b, Nhà 5 tầng:

Phòng 2 giường tầng:

+ Loại A: 180.000 đồng/ngày;

+ Loại B: 150.000 đồng/ngày.

- Phòng 3 giường tầng:

+ Loại A: 230.000 đồng/ngày;

+ Loại B: 190.000 đồng/ngày.

2. Giá thuê phòng ở đối với sinh viên áp dụng từ 01/01/2015 (tiền điện, nước sinh viên chi trả theo thực tế phát sinh):

- Phòng 2 giường tầng ở tối đa 4 người:

+ Loại A: 80.000 đồng/sinh viên/tháng;

+ Loại B: 65.000 đồng/sinh viên/tháng.

- Phòng 3 giường tầng ở tối đa 6 người:

+ Loại A: 75.000 đồng/sinh viên/tháng;

+ Loại B: 60.000 đồng/sinh viên/tháng.

- Phòng 4 giường tầng ở tối đa 8 người:

+ Loại A: 70.000 đồng/sinh viên/tháng;

+ Loại B: 55.000 đồng/sinh viên/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công báo, Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP5, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2014
Ngày hiệu lực16/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND giá thuê phòng Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2014/QĐ-UBND giá thuê phòng Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýBùi Đức Long
        Ngày ban hành06/11/2014
        Ngày hiệu lực16/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2014/QĐ-UBND giá thuê phòng Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2014/QĐ-UBND giá thuê phòng Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định