Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá cho thuê phòng ở Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ PHÒNG Ở TẠI CỤM NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 99/2015/NĐ-CP Luật Nhà ở">19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 23 /TTr-SXD ngày 06/4/2018 về việc Quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định; Sở Tài chính tại Văn bản số 2326/STC-QLG&CS ngày 10/11/2017; Sở Tư pháp tại Văn bản số 42/STP-KTTrVB ngày 06/4/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định với nội dung như sau:

1. Đối tượng thuê là học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là sinh viên) tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê để ở trong thời gian học tập.

2. Mức giá thuê phòng ở

- Phòng 2 giường tầng, ở tối đa 4 sinh viên:

+ Loại A: 80.000 đồng/sinh viên/tháng;

+ Loại B: 65.000 đồng/sinh viên/tháng.

- Phòng 3 giường tầng, ở tối đa 6 sinh viên:

+ Loại A: 75.000 đồng/sinh viên/tháng;

+ Loại B: 60.000 đồng/sinh viên/tháng.

- Phòng 4 giường tầng, ở tối đa 8 sinh viên:

+ Loại A: 70.000 đồng/sinh viên/tháng;

+ Loại B: 55.000 đồng/sinh viên/ tháng.

Trong đó: - Phòng loại A có bình tắm nóng lạnh;

- Phòng loại B không có bình tắm nóng lạnh.

3. Mức giá trên đã bao gồm thuế theo quy định, chi phí quản lý vận hành nhà ở, chi phí bảo trì nhà ở (không bao gồm: dịch vụ trông giữ xe, tiền điện, nước sinh hoạt, internet…).

4. Ban Quản lý nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định thực hiện niêm yết công khai nội dung thu, mức thu và tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thuê phòng tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018 và thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định tạm thời giá thuê phòng ở tại cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh; Ban Quản lý nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh,Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/04/2018
Ngày hiệu lực 01/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá cho thuê phòng ở Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá cho thuê phòng ở Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nam Định
Người ký Ngô Gia Tự
Ngày ban hành 12/04/2018
Ngày hiệu lực 01/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá cho thuê phòng ở Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá cho thuê phòng ở Cụm nhà ở sinh viên tập trung Nam Định

  • 12/04/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/05/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực