Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Tỉnh Nam Định

Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại Nam Định đã được thay thế bởi Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND bồi dưỡng người tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại tố cáo Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2012/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVII, KỲ HỢP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới tiếp công dân;

Xét Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như sau:

1. Cán bộ, công chức chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì được bồi dưỡng cụ thể như sau:

a) Tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của tỉnh và huyện được bồi dưỡng mức 150.000 đồng/người/ngày.

b) Tại các địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cấp xã thì được bồi dưỡng mức 120.000 đồng/người/ngày.

2. Cán bộ, công chức đang hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sử tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thì được bồi dưỡng mức 120.000 đồng/người/ngày.

3. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ năm thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3, Điều 4;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định; Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại Nam Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành07/12/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại Nam Định