Quyết định 04/2013/QĐ-UBND

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý khiếu nại Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 1680/QĐ-UBND 2017 Danh mục Văn bản quy phạm của Ủy ban hết hiệu lực Nam Định .

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý khiếu nại Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo ngày 11/11 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án Đổi mới tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XVII, kỳ họp thứ 5), quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức thuộc tỉnh Nam Định theo số ngày thực tế làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm các mức sau:

1. Áp dụng chế độ bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 2, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ và khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh (100.000 đồng/ngày/người):

- Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở, ban, ngành phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo hoặc phụ trách công tác thanh tra Sở, ban, ngành (trừ lãnh đạo Thanh tra tỉnh);

- Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được phân công phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo;

- Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo;

- Cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện (trừ cán bộ, công chức đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra khi được phân công tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh);

- Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế, vệ sinh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

2. Áp dụng chế độ bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ; điểm b, khoản 1, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (120.000 đồng/ngày/người):

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra huyện, thành phố được phân công phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo; cán bộ, công chức đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra khi được phân công trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Cán bộ, công chức được phân công trực tiếp làm công tác tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh, của huyện, thành phố (mỗi đơn vị không quá 02 người; đơn vị có nhiều công việc liên quan đến người dân không quá 03 người);

- Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được phân công làm công tác tiếp công dân, chuyên trách xử lý đơn thư (mỗi đơn vị 01 người).

Các đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 nêu trên, có thời gian làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng 100% mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng tương ứng.

3. Áp dụng chế độ bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 4, Điều 2, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ; điểm a, khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh (150.000 đồng/ngày/người):

- Cán bộ, công chức được phân công làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh;

- Cán bộ, công chức được phân công làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của các huyện, thành phố (mỗi huyện không quá 02 người; thành phố Nam Định không quá 03 người). Nếu các đối tượng trên đang được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra, thì thực hiện mức hỗ trợ theo khoản 2, Điều này.

Điều 2. Cơ quan, đơn vị được giao phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung, số ngày tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân, trụ sở của cơ quan, đơn vị; nội dung và số ngày xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Hàng tháng lập bảng kê chi tiết số ngày thực tế trực tiếp tham gia của cán bộ, công chức; những người tham gia phối hợp; những người chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; lấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để làm căn cứ chi trả;

- Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ theo Điều 1, Quyết định này thuộc cấp, ngành nào quản lý, thì cấp, ngành đó thực hiện từ nguồn ngân sách được giao để hỗ trợ theo kỳ thanh toán lương hàng tháng. Trường hợp được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập, phối hợp tiếp công dân, nếu chưa được hưởng mức hỗ trợ này, thì cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập, phối hợp tiếp công dân, có trách nhiệm chi trả;

- Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán khoản kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ký;

- Chế độ bồi dưỡng được thực hiện kể từ ngày 01/01/2013;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2013
Ngày hiệu lực20/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý khiếu nại Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý khiếu nại Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Văn Tuấn
        Ngày ban hành10/01/2013
        Ngày hiệu lực20/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý khiếu nại Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý khiếu nại Nam Định