Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND quy định mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 211/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục Văn bản quy phạm hết hiệu lực Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2008/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ XI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí và lệ phí: Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 24/11/2008 cua Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân là ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tinh Nam Định như sau:

Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng)/l giấy phép:

Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng)/1 giấy phép:

Gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/1 giấy phép.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được trích để lại 50% (năm mươi phần trăm) trên tổng số tiền lệ phí thu được để chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí, số còn lại 50% (năm mươi phần trăm) nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Bộ LĐTB&XH;
-Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 4, Điều 5;
UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố.
- Báo Nam Định;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu105/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động Nam Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu105/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýChu Văn Đạt
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động Nam Định