Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội Nam Phong thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu trung tâm chữa bệnh NamĐịnh đã được thay thế bởi Quyết định 405/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu trung tâm chữa bệnh NamĐịnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2011/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI NAM PHONG THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ, quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08/10/2008 của Bộ Lao động - TBXH và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/9/2010 của Bộ Lao động - TBXH và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tại Tờ trình số 125/TTr-LĐTBXH ngày 27/12/2010 và Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 02/TTr-SNV ngày 04/01/2011, về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Nam Phong, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Nam Phong thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Nam Phong (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện, phòng, chống tái nghiện, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy văn hóa, dạy nghề; tổ chức lao động sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý;

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng; Trung tâm hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Nam Phong có nhiệm vụ:

1. Tiếp nhận, phân loại, quản lý, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phòng chống tái nghiện và các dịch bệnh khác, điều trị, chăm sóc phục hồi sức khoẻ, tư vấn cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý (kể cả đối tượng tự nguyện) theo quy trình quy định

2. Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; theo dõi đánh giá quá trình học tập rèn luyện phục hồi hành vi nhân cách đối với người sau cai nghiện tại Trung tâm.

3. Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng, để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

4. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình đối tượng về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng.

5. Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp, để đối tượng tự tìm việc làm và tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội.

6. Thực hiện các dự án về việc làm, giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho đối tượng.

7. Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Trung tâm và địa phương; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Trung tâm.

8. Tổ chức quản lý, bảo vệ, gìn giữ trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm.

9. Nghiên cứu thực nghiệm mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động.

10. Quy định nhiệm vụ cụ thể, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

11. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

12. Hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao.

13. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm, 5 năm với các biện pháp thực hiện kế hoạch

14. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm:

- Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

2. Các phòng thuộc Trung tâm gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe

- Phòng Giáo dục - Hòa nhập cộng đồng

- Phòng Bảo vệ, quản lý học viên

- Phòng Dạy nghề - Lao động - Tư vấn giới thiệu việc làm.

3. Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Điều 4. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, viên chức của Trung tâm, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Trung tâm theo quy định hiện hành và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều 5. - Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

tm. Ủy ban nhân dân
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2011
Ngày hiệu lực26/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu trung tâm chữa bệnh NamĐịnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu trung tâm chữa bệnh NamĐịnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Văn Tuấn
        Ngày ban hành16/02/2011
        Ngày hiệu lực26/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu trung tâm chữa bệnh NamĐịnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu trung tâm chữa bệnh NamĐịnh